Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Penkta vieta. PRIE KEDRONO UPELIO

Penkta vieta. PRIE KEDRONO UPELIO. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Tylusis Viešpatie Jėzau, * nedorėlių tąsytas * ir į Kedrono upelį nuo liepto nustumtas, – * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Viešpatie Jėzau Kristau, * gyvojo Dievo Sūnau, * padėk mums laimingai pereiti visus šio gyvenimo pavojus, * o paskui amžinybėje džiaugtis Tavimi. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – STOVI MOTINA.)

Penkta vieta. PRIE KEDRONO UPELIO. Fotografija Rimvydo Sprindžio JĖZŲ ATVEDĖ pas Aną, * pas Kajafo uošvį seną, * kurs nekantriai laukė Jo.

2 Atsisėdęs savo soste, * Anas rodė rankos mostu: * „Vest arčiau Jį prie manęs!“

3 Jis domėjosi pamokslais, * mokiniais, ženklais, stebuklais, * tartum nieko nežinąs.

4 „Ne kokioj slaptoj mokykloj – * sinagogose, šventykloj * aš kalbėjau atvirai“.

5 „Aš viešai visad kalbėjau; * žino tie, kurie girdėjo, – * klauski juos, jei nežinai“.

6 Už tikros teisybės žodį * Jam į veidą vienas smogė: * „Su vyriausiu kaip kalbi?!“

7 „Jei netiesą aš kalbėjau, * tai įrodyk prieš teisėją, * o jei tiesą, – kam muši?“

8 Prie ugnies kieme į ratą * su kitais prisėdo Petras. * Jį pradėjo atpažint.

9 „Štai žiūrėkit: juk tai vienas * bendras to, kurį šiandieną * teisti atvedė čionai“.

10 Petras gynės: „Nepažįstu * jokio Jėzaus, jokio Kristaus“. * Išsigandęs teisinos.

11 Ėmė jis prisiekinėti, * gaila buvo net žiūrėti; * bet pragydo štai gaidys.

12 Jėzaus žodį prisiminęs, * Petras tuoj susigraudino – * apsipylė ašarom.

13 Ir mes daugel nusidėję, * Jėzaus gal išsižadėję, * tad pravirkim su Petru.

14 Jėzau, kai akis užmerksim, * už kaltes mūs nepasmerki, * bet nuvesk dangaus garbėn!

atgal   aukštyn   tolyn