Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Šešta vieta. PAS ANĄ

Šešta vieta. PAS ANĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * grandinėmis ir virvėmis surakintas, * pas Aną šarvuota ranka į veidą užgautas, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Kantrusis Viešpatie Jėzau, * Tu leidaisi surišamas, * iš vieno neteisingo teismo į kitą vedžiojamas * ir į šventąjį veidą mušamas. * Išmokyk mus kantriai pakelti visas gyvenimo sunkenybes ir nelaimes, * kad galėtume atsilyginti už visas savo nuodėmes. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – O ŽMOGAUS SIELA.)

Šešta vieta. PAS ANĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio JAU SUSIRINKO TARYBA, * einanti teismo tarnybą, * ir laukė Jėzaus teisėjai – * Jo dideli nekentėjai.

2 Jie jau iš anksto gudravo, * kai tiktai Jėzų sugavo, * kas jiems reikėsią daryti, * Jėzų kaip reiks pražudyti.

3 Niekšai ten du atkeliavo, * Viešpatį skundė, melavo: * „Jis sakė sugriausiąs šitą * šventyklą, bočių statytą“.

4 Nors Jėzus to nežadėjo, – * Jis apie kitką kalbėjo, – * žodžius Jo ėmė kraipyti, * troško Jį tuoj pražudyti.

5 Greitai Kajafas pašoko, * ant Atpirkėjo sušuko: * „Ką tu į tai pasakysi, * negi tai visa paneigsi?“

6 Jėzus jo mintį pažino, * kokio jis siekia sprendimo, * tad nieko jam neatsakė, * nors liežuviu anas plakė.

7 Kajafas sėdo ir stojo, * Jėzui net kumščiu grūmojo: * „Prisiekdinu vardu Dievo: * ar tu Sūnus amžių Tėvo?“

8 „Taip, aš tikrai Sūnus Dievo, * jūsų visų dangaus Tėvo. * Jūs dar mane pamatysit * ateinantį debesyse...“

9 Šitai Kajafas išgirdęs, * perplėšė rūbus įširdęs: * „Ausim girdėjote savo, * kaip Jis dabar piktžodžiavo“.

10 „Liudytojų nebereikia! * Mūsų įstatymai teikia * bausmę už šitokią kaltę – * vertas prie kryžiaus prikalti!“

11 Tokį padarę sprendimą, * spjaudyt į Viešpatį ima. * Kiti Jį mušė per veidą, * tyčiojos ir nepaleido.

12 „Jei Tu tikrai Sūnus Dievo, * mums pranašauk, kas užgavo. * Sakeisi esąs Mesijas, * Dievo Naujienos nešėjas“.

13 Šitaip per naktį sargyba, * kolei ilsėjos taryba, * kankino Viešpatį žiauriai – * nedavė atilsio, daužė.

14 Argi, žmogau, neraudotum, * jei tik geriau pagalvotum, * teisme ką Jėzus kentėjo * nuo tų žiaurių nekentėjų.

15 Siela krikščionio kiekvieno, * Jėzų atminki šiandieną – * kančias atmink Atpirkėjo, * kaip savo kraują Jis liejo.

16 Ir atsiminki kas dieną, * jog už kaltybę kiekvieną * užtrauki sau prakeikimą, * o netenki atpirkimo.

17 Kai mes akis jau užmerksim, * mūsų, kaltų, nepasmerki: * nuvesk visus mus į dangų, * meldžiam Tave, Jėzau brangus!

atgal   aukštyn   tolyn