Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Propedeutinis kunigų seminarijos kursas

Įkūrimas

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinis kursas įsikūręs Žemaičių Kalvarijoje, buvusiame domininkonų, vėliau – marijonų, vienuolyno pastatuose. Fotografija Rimvydo Sprindžio 2003 m. kovo 14 d. Kaune įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriame buvo nutarta nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. „visų seminarijų studijų programą papildyti visiems privalomu propedeutiniu kursu. Šio kurso metu į seminarijas stojantiems jaunuoliams bus sudarytos sąlygos ištirti savo pašaukimą, geriau suprasti kunigo misiją šiandieniniame pasaulyje, sustiprėti dvasiškai ir apmąstyti bei perimti krikščioniškąsias vertybes“. (BŽ. 2003 03 31. Nr. 6). Toks propedeutinis kursas Telšių vyskupo dr. doc. J. Borutos SJ dekretu 2003 06 26 d. įkurtas Žemaičių Kalvarijoje buvusiuose dominikonų (pastatytas 1843 m. ir kaip vienuolynas veikęs iki 1889 m.) ir, vėliau, marijonų (1927 – 1948) vienuolyno pastate.

Propedeutinis kursas yra vienerių metų parengiamasis kursas, kurį pabaigę jaunuoliai toliau tęsia šešerių metų filosofijos ir teologijos studijas Telšių kunigų seminarijoje. Graikų kalbos žodį propaideuo reiškia „iš anksto apmokau“. Propedeutinis kursas – kurio nors mokslo glaustai išdėstytas įvadas, kitaip sakant, parengiamasis įvadinis kursas. Šiuo atveju tai – seminarijoje studijuojamos filosofijos ir teologijos įvadinis kursas.

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, turinti privačios aukštosios mokyklos statusą ir teisę teikti magistro laipsnio diplomus, yra tiesiogiai pavaldi Telšių vyskupui, šios aukštosios mokyklos steigėjui. Vyskupo dekretu propedeutinio kurso vadovu paskirtas kan. mgr. Jonas Ačas, prefektu – kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas.

Vyskupai savo vyskupijų seminarijų propedeutinius kursus yra įsteigę šalia garsiausių vyskupijose Švč. M. Marijos šventovių. Čia gyvendami būsimieji seminarijų klierikai ne tik studijuoja, bet ir mokosi dvasinio maldos gyvenimo pagrindų. Žemaičių Kalvarijos bazilika, į kurią kiekvieno mėnesio 2 d. į kas mėnesį vykstančius Švč. M. Marijos atlaidus atvyksta maldininkai iš visos vyskupijos bendrai pasimelsti bei apmąstyti Kristaus kančią einant Kalvarijos kalnus, yra pati tinkamiausia savęs pažinimo ir dvasinio augimo erdvė. Propedeutiniam kurse studijuojantieji turi unikalią galimybę nuolat patirti maldos svarbą ir reikšmę savo dvasiniame ugdyme.

Priėmimas

Į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinį kursą priimami geros valios jaunuoliai, baigę vidurinę ar jai tolygią mokyklą, galvojantys apie kunigystės pašaukimą ir išlaikę stojamuosius egzaminus: žodžiu iš Katalikų Bažnyčios Katekizmo, parašę rašomąjį darbą religine tematika ir teigiamai atlikę psichologinį testą.

Primintina, kad į Telšių vyskupijos licėjų gali stoti tie jaunuoliai, kurie yra baigę pagrindinę mokyklą – 10 ar 11 klasių. Ten besimokantieji įgyja vidurinį išsilavinimą. Licėjuje baigę mokslus jaunuoliai, dar nuoseklesniam savo pašaukimo apsvarstymui, dvasinio gyvenimo pagilinimui ir tvirtesniam pasiruošimui tolimesnėms studijoms seminarijoje, atvyksta į Žemaičių Kalvarijoje įsikūrusį propedeutinį kursą; jį baigę, jie be stojamųjų egzaminų studijas tęsia Telšių kunigų seminarijoje.

Dėstomi dalykai

Propedeutiniame kurse dėstomi šie dalykai: teologijos įvado istorija, teologijos įvadas (platusis Katalikų Bažnyčios Katekizmas), teologijos įvado seminaras, Šv. Rašto įvadas, filosofinė antropologija, dvasingumo pagrindai, liturgika, dvasinės literatūros seminaras, lietuvių kalbos seminaras, anglų kalbos seminaras, bažnytinė muzika. Bendras paskaitų skaičius – 20 savaitinių paskaitų. Studijos trunka du pusmečius ir apima du semestrus ir dvi sesijas. Paskaitas klierikams dėsto vyskupas dr. doc. J. Boruta SJ, kan. teol. lic. Rimas Gudlinkis, kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas, kan. mgr. Jonas Ačas, kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas ir kiti Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojai.

Dienotvarkė

Šeštadieniais paskaitos nevyksta, tačiau numatyta speciali šeštadieninė dienotvarkė: pirmieji mėnesių šeštadieniai skirti Švč. M. Marijos garbei; antraisiais mėnesių šeštadieniais rengiamos pažintinės išvykos į įžymesnes Lietuvos vietoves; trečiaisiais mėnesių šeštadieniais vyksta pastoracinė praktika, o paskutinieji mėnesių šeštadieniai skiriami dvasiniam susikaupimui.

Bendra propedeutinio kurso dienotvarkė:

6.30 Keliamės

7.00 Ryto malda. Mąstymas. Šv. Mišios.

8.30 Pusryčiai.

9.00 – 12.30 Paskaitos.

12.35 Pietūs. Švč. Sakramento vizitacija. Dieninė malda. Laisvalaikis.

14.30 – 16.00 Seminarai.

16.00 – 16.30 Laisvalaikis.

16.30 – 17.30 Studijos kambariuose.

17.45 Vakaro malda.

18.00 Vakarienė.

18.30 Giedojimas.

18.45 – 19.10 TV programa (žinios).

19.10 – 19.30 Laisvalaikis.

19.30 – 20.30 Studijos kambariuose.

20.30 – 21.00 Dvasinės literatūros skaitymas. Tylos metas.

21.05 Rožinio malda ir pateikiama medžiaga ryto mąstymui (mąstomajai maldai).

21.30 Pasiruošimas miegui.

22.00 Gesinamos šviesos.

Propedeutiniame kurse mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., o baigiasi birželio 2 d.

Šią kas mėnesį vykstančių Švč. M. Marijos atlaidų dieną į Žemaičių Kalvariją padėkoti Dievui už praėjusius mokslo metus atvyksta visi Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojai, tais mokslo metais įšventinti diakonai ir klierikai. Po šv. Mišių seminarijoje baigusiems studijas, parašiusiems magistrinį darbą ir jį apgynusiems, įteikiami magistro laipsnio diplomai. Telšių vyskupui J. Borutai SJ vadovaujant, mokslo metai užbaigiami šv. Mišiomis ir Kalvarijomis, malda ir giesme.

 

aukštyn