Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo vainikavimo iškilmės

Vainikavimo momentas. Fotografija iš parapijos archyvų2006 m. spalio 8 d. Žemaičių Kalvarijos stebuklingasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis. Pasirengimo vainikavimui laikotarpiu vyskupijoje buvo surengtas mariologinis kongresas. 

Naktį iš spalio 7 į 8 d. bazilikoje vyko Švč. Sakramento adoracija. Atskiromis nakties valandomis į adoraciją rinkosi vis kito dekanato jaunimas. Adoracijos metu buvo giedamos giesmės, psalmės, skaitomos Šv. Rašto ištraukos, dekanatų dvasios tėvai sakė homilijas. Iškilmėse ir visą naktį trukusioje Švč. Sakramento adoracijoje dalyvavo apie 600 jaunuolių iš visos vyskupijos.

Sekmadienio, t. y. spalio 8 d., rytą, pasibaigus naktinei Švč. Sakramento adoracijai, tikintieji kalbėjo rožinį, buvo giedamos giesmės Švč. M. Marijos garbei, vedamos katechezės. Iškilmingoms 12 val. šv. Mišioms, kurių metu popiežiškosiomis karūnomis vainikuotas stebuklingasis paveikslas, vadovavo Telšių vyskupas dr. J. Boruta SJ. Šv. Mišias koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas, Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, vyskupai emeritai J. Žemaitis MIC, J. Preikšas, A. Vaičius, taip pat didelis būrys kunigų. Šv. Mišias, kurių metu giedojo jungtinis choras, tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Dievo Apaštališkasis nuncijus arkiv. dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas pradeda vainikavimo iškilmes. Fotografija iš parapijos archyvųŠv. Mišių pradžioje gausiai susirinkusius maldininkus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šventojo Tėvo sveikinimą perskaitė apaštališkasis nuncijus arkiv. dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas: „Šventasis Tėvas siunčia širdingiausius sveikinimus dalyvaujantiems iškilmingoje Švč. M. Marijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo vainikavimo iškilmėje ir linki, kad šis svarbus įvykis paskatintų dvasinį uolumą ir autentišką pamaldumą Išganytojo Motinai, meldžia brangiausių dangiškų dovanų šventų apeigų dalyviams, ypač kunigams ir jaunoms šeimoms, ir su džiaugsmu teikia visiems maldingą apaštališkąjį palaiminimą“.

Per pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ susirinkusiesiems priminė paveikslo ir šventovės istoriją, kalbėjo apie šeimų krizę Lietuvoje. Maldininkams ir visiems iškilmių dalyviams vyskupas priminė, kaip stebuklingajam paveikslui buvo paskirtas Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulas: „Popiežių Benediktą XVI sudomino pasakojimas, kad Žemaičių Kalvarijos šventovę, ypač Didžiųjų atlaidų metu, pamėgo jaunos šeimos, sutuoktiniai kartu su savo vaikais eina Kryžiaus kelią, meldžiasi prie stebuklingojo paveikslo. Taip šių pokalbių metu išsikristalizavo šio paveikslo, šiais laikais patraukiančio jaunų šeimų širdis ir sielas, titulas. [...] Karalienė turi būti pripažinta mūsų valdovė – rodanti kryptį ir būdą, kaip mes žengiame pirmyn į ateitį. Marija pati savo gyvenimu mums parodė pavyzdį, kuriuo mes turime sekti“.

Šv. Mišios vainikavimo iškilmių metu. Fotografija iš parapijos archyvųPo pamokslo Telšių vyskupo sekretorius kan. bažn. t. lic. Remigijus Saunorius susirinkusiesiems perskaitė dokumentą, kuriuo buvo suteiktas paveikslui Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulas ir popiežiaus Benedikto XVI įgaliojimas Telšių vyskupui J. Borutai SJ paveikslą vainikuoti paties popiežiaus pašventintomis karūnomis. Pašlakstęs švęstu vandeniu karūnas apaštališkasis nuncijus įteikė Telšių vyskupui J. Borutai, kuris paveikslą ir vainikavo.

Po iškilmingų šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos miestelio gatvėmis ėjo Eucharistinė procesija. Atsisveikindamas Telšių vyskupas kvietė maldininkus nuolat lankyti šventovę ir atvykti pasimelsti prie stebuklingojo Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo. Kiekvieną šeštadienį šioje šventovėje aukotojų intencijomis aukojamos šv. Mišios prašant šeimoms Dievo Motinos užtarimo.

aukštyn