Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Įžangos maldos ir giesmė

Į Kryžiaus Kalnus... Fotografija ... GERASIS IR GAILESTINGASIS DIEVE, * štai mes nusižeminę klūpome prieš dievišką Tavo didybę; * tikime ir išpažįstame, jog Tu esi mūsų Dievas ir Viešpats; * pasitikime Tavo beribiu gerumu ir gailestingumu; * mylime Tave visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis; * gailimės, kad Tave, mūsų Kūrėją ir Tėvą, savo nusikaltimais esame įžeidę.

Pradedame begalinės Jėzaus kančios apmąstymą * prašydami, kad stiprintum mūsų vyriausiąjį ganytoją Šventąjį Tėvą; * kad labiau išplatintum šventąjį katalikų tikėjimą; * kad atverstum nepažįstančiuosius Kristaus; * kad pataisytum nusidėjėlius * ir kad greičiau priimtum į dangų skaistyklos vėles. * Aukojame jį taip pat už savo namiškius ir gimines, * už keleivius, ligonius ir kalinius, * už vargstančius, visokiose nelaimėse esančius ir mirštančius. * Visiems jiems prašome ištvermės ir kantrybės, * taip pat ir kitų, jų išganymui reikalingų, malonių.

Priimk, Viešpatie Dieve, šį mūsų troškimą * didesnei savo garbei ir šlovei; * padėk mums su tikra dvasine nauda apeiti šį Kryžiaus kelią (arba: apmąstyti skaudžią Tavo Sūnaus kančią). – A. Amen.

K. ATEIK, VISAGALI DIEVE – * † Tėve ir Sūnau, * ir Šventoji Dvasia. – A. Amen.

ATVERKIME savo širdis Viešpačiui, * parenkime jas šiai šventai kelionei. * Peržiūrėkime savo sąžines * ir nuoširdžiai apverkime nuodėmes, * nusižeminę prašykime jų atleidimo. * Atitraukime savo širdis nuo laikinųjų rūpesčių, * o visas mintis bei norus paveskime Dievui * per Kristų, mūsų Viešpatį. – A. Amen.

Melskimės. * Gerasis ir gailestingasis Jėzau, * Tu sutikai iškentėti daugybę žaizdų * ir būti paniekintas dėl mūsų nuodėmių, * kad mums Tavo randai atneštų sielos sveikatą. * Atleiski mums nuodėmes * ir išmokyk mus nuolat turėti prieš akis Tavo kančią, * kad drauge su Tavimi dirbtume ir kentėtume, * o dirbę ir kentėję galėtume * taip pat su Tavimi amžinai būti laimingi. * Tu būdamas Dievas * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Einant į kiekvieną stotį, giedamos nurodytos giesmės. – Į I stotį:

(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI.)

Į Kryžiaus Kalnus... Fotografija Rimvydo Sprindžio BROLIAI, ATMINKIM, ką Jėzus kentėjo, * kai šventą kraują Jisai už mus liejo, * kaip Jį sugavę baisiausiai kankino, * kol numarino.

2 Judas Jį priešams kaip vergą parduoda, * jų pasamdytiems kareiviams įduoda. * Petras tą naktį, labai nusiminęs, * Jo išsigynė.

3 Jėzų suėmus, apaštalai dingo; * slėpės, nes buvo ir jiems pavojinga. * Vienas tik Jonas, Salomė, Marijos * sekti nebijo.

4 Džiaugėsi priešai, kai Viešpatį teisė, * mirtį kai rengė Jam šitokią baisią. * Net ir bičiuliai už Jėzų nestojo – * patys bijojo.

5 Žmonės, atminkit, ką Jėzus kentėjo, * kai lyg plėšikas ant kryžiaus kabėjo. * Sumuštas visas ir kraujais apiplūdęs, * mirė nuliūdęs.

6 Tyčiojos priešai iš Jėzaus begalio: * „Gelbėk save Tu: sakeis viską galįs... * Ženki nuo kryžiaus: Tavim įtikėsim, * kai tat regėsim!“

7 Jėzus apleistas, palikęs bejėgis: * mūsų kaltybės Jį buvo prislėgę. * Nuodėmės mūsų Jo šventą didybę * dengė tamsybe.

8 Mūsų kaltybę kaip savąją ima; * kenčia, nes trokšta visiems atpirkimo. * Taip Jis mus teikės į dangų vadinti, * laimę grąžinti.

9 Meilę parodė Jis mums begalinę: * mirė nekaltas, kaltuosius mus gynė... * Meilę už meilę visi Jam šiandieną * duokim iš vieno.

10 Ženkim į būstą aukos velykinės, * eikim pagerbti šventos Vakarienės: * čia Jis paliko visiems Testamentą – * liepė atminti.

aukštyn   tolyn