Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Devinta vieta. PAS PILOTĄ

Devinta vieta. PAS PILOTĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * pas Romos ciesoriaus vietininką Pilotą atvestas, * jam neteisingai apskųstas, * bet Piloto nekaltu pripažintas, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Viešpatie Jėzau Kristau, * Tu nesipriešinai po teismus vedžiojamas * ir tylėjai nekaltas skundžiamas. * Padėk mums savo malone, * kad be kalčių nueitume į Tavo teismą. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI.)

Devinta vieta. PAS PILOTĄ. Fotografija Rimvydo Sprindžio KAI JAU PILOTAS nebesugalvojo, * ką čia daryti toj Jėzaus byloje, * jam netikėtai mintis sušvytėjo * rasti teisėją.

2 Iš Galilėjos karalius atvyko, * buvęs jo draugas; dabar juodu pykos. * Proga puikiausia atgauti draugystę * ir bičiulystę.

3 Nusiuntė Jėzų į Erodo rūmus – * ten, kur tas laukė sukvietęs didžiūnus. * Džiaugės karalius – norėjo išvysti * garsųjį Kristų.

4 Priešai apstoję Jį skųsti pradėjo: * „Kiršina tautą nuo pat Galilėjos“. * Erodas skundų nemėgo žiūrėti – * geidė viešėti.

5 Jėzų išvydęs tuoj ėmė prašyti, * kokį stebuklą jiems čia padaryti. * Bet Atpirkėjas nė neprakalbėjo – * lyg negirdėjo.

6 Čia tad nedoras karalius įpyko * ir prie daugybės savųjų didikų * liepė juokingu rūbu Jį apvilkti, * bepročiu skelbti.

7 Šitaip išjuokę, kaip tik bemokėjo, * siuntė Pilotui atgal Atpirkėją. * Tądien Pilotas ir Erodas vėlei * tapo bičiuliai.

8 Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo, * kai šventą kraują Jisai už mus liejo, * kaip Jį sugavę baisiausiai kankino, * kol numarino.

atgal   aukštyn   tolyn