Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Antra vieta. JĖZUS ATSISVEIKINA SU MOTINA

Antra vieta. JĖZUS ATSISVEIKINA SU MOTINA. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * atsisveikindamas su Švenčiausiąja Motina ir apaštalais, * didžiausią širdgėlą kentėjęs, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Kantriausias mūsų Atpirkėjau! * Vykdydamas Aukščiausiojo Tėvo valią, * Tu atėjai iš dangaus į žemę * ir visus jos keleivių vargus patyrei. * Eidamas kentėti, * išgyvenai atsiskyrimo su mieląja Motina ir apaštalais liūdesį. * Prašome, kad mus stiprintum ir guostum, * kai mums tenka skirtis su savo artimaisiais, * kad mums niekuomet neleistum nuo Tavęs atsiskirti, * o mirštančius pakviestum pas save, * kur Tu būdamas Dievas * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – ATMINK, KRIKŠČIONI.)

Antra vieta. JĖZUS ATSISVEIKINA SU MOTINA. Fotografija Rimvydo Sprindžio JĖZAU BRANGIAUSIAS, kiek daug iškentėjai, * kai su savaisiais Tu skirtis turėjai; * vienas palikti ir eiti numirti, – * kaip tai ištverti?

2 Skausmo kiek buvo Mergelei Švenčiausiai, * kai ji regėjo taip liūdintį baisiai * mylimą Sūnų, kuris ją palieka, – * kas jai belieka?

3 Motiną Jėzus ramino švelniausiai, * bet ir ji Sūnų vis guodė meiliausiai. * Juodu žinojo, jog reikia aukotis, – * žmones vaduoti.

4 Skaudžiai nuliūdę, saviškiai tylėjo, * vienas tik Jėzus jiems šitaip kalbėjo: * „Mano brangieji, manim patikėkit, * taip neliūdėkit“.

5 „Aš jus mylėjau – mylėkit viens kitą, * kad iš to visas pasaulis matytų: * esate mano visi išmokinti * šitaip gyventi“.

6 „Dar valandėlė – manęs nematysit, * bet jūs nebūsit vieni, jei klausysit * Dvasios Šventosios, kurią jums atsiųsiu, * kai danguj būsiu“.

7 „Aš vyno medis, o jūs jo šakelės; * nieks atsiskyręs likt gyvas negalit. * Tad mano meilėj visad pasilikit, * Dievo klausykit“.

8 „Jeigu kas jūsų nekęs – nebijokit; * jums pasakysiu – visi tai žinokit: * pirm negu jūsų – manęs nemylėjo, * pikta norėjo“.

9 „Tik atsiminkit, ką jums aš kalbėjau... * Būkite drąsūs, nes aš nugalėjau. * Dievą kaip tikit, mane taip tikėkit, * jų nebijokit“.

10 Taip Jis savuosius ramino ir guodė: * meilę nuoširdžią, gerumą jiems rodė, * pats nors kentėjo daug sielvarto, baimės: * laukė nelaimės.

11 Judas jau rinko ginkluotųjų būrį * ir klausinėjo, ar viską jie turi: * ruošėsi eiti į kalną Alyvų * naktį vėlyvą.

12 Ačiū Tau, Jėzau, už meilę karščiausią; * ačiū, Marija, už širdį jautriausią; * ačiū už skausmą, dėl mūs iškentėtą, * kančią pradėtą.

atgal   aukštyn   tolyn