Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Aštuoniolikta vieta. JĖZUS KENČIA IR MIRŠTA ANT KRYŽIAUS

Aštuoniolikta vieta. JĖZUS KENČIA IR MIRŠTA ANT KRYŽIAUS. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * prie kryžiaus prikaltas * ir savo brangiausiąjį kraują už mus liejęs, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * ant kryžiaus tarp piktadarių iškeltas ir išjuoktas, * tulžimi su actu girdytas * ir tris valandas neapsakomai kentėjęs, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * tris valandas merdėjęs, * savo sielą Dievui Tėvui už mus, nusidėjėlius, pavedęs, * paskui nuleidęs galvą ir miręs, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Gyvenk su mumis, brangusis Jėzau, * ir padaryk, kad mes Tave tikrai mylėtume, * Tavęs klausytume, Tau patiktume * ir nueitume ten, * kur Tu drauge su savimi nusivedei ant kryžiaus kentėjusį nusikaltėlį. * Užtariant Švenčiausiajai Tavo Motinai, * šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui bei visiems šventiesiems, * to prašome Tave, * kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – ŠVIESA PASAULIO VISO.)

Aštuoniolikta vieta. JĖZUS KENČIA IR MIRŠTA ANT KRYŽIAUS. Fotografija Rimvydo Sprindžio LIEKIM AŠARAS VISI – * graudžiai verkim širdimi: * Jėzus Kristus jau miręs, * tiek piktybių patyręs.

2 Kniūbsčia žemėn pulkime, * Jėzui garbę duokime! * Saulė gedulu dengia * visą žemę ir dangų.

3 Veidas visas kruvinas, * sudaužytas, mėlynas – * veidas Jėzaus mieliausio, * Atpirkėjo brangiausio.

4 Kas pridarė tiek skaudžių * Jo šventam veide žaizdų? * Tai darbai mūs kaltybių, * kruvinų neteisybių.

5 Kniūbsčia žemėn pulkime, * Jėzaus veidą gerbkime, * dėlei mūs sužalotą, * taip žiauriai nuniokotą.

6 Kaip galva Jo sužeista, * vien dygliais apipinta: * ji visa subadyta, * sumušta, sudaužyta.

7 Kas pridarė tiek skaudžių * Jo šventoj galvoj žaizdų? * Tai darbai mūs puikybės, * nežabotos tuštybės.

8 Kniūbsčia žemėn pulkime, * šventą galvą gerbkime, * už mumis vainikuotą, * erškėčių sužalotą.

9 Kas Jam perdūrė rankas? * Kas ištampė šitaip jas? * Kas gi kojas Jo kalė? * Kas taip davė sau valią?

10 Pripažinkim atvirai – * juk tai mūsų vis darbai; * blogos mintys ir žodžiai * Jo rankas, kojas skrodė.

11 Ko neverkia mūs širdis? * Ko šalta ji lieka vis? * Ar lig šiol nesupratom? * Jėzaus meilės nematom?

12 Kniūbsčia žemėn pulkime, * Jėzui garbę duokime! * Saulė gedulu dengia * visą žemę ir dangų.

atgal   aukštyn   tolyn