Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystė gyvybės ir meilės civilizacijai apginti Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2012-07-23 16:30:04

Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystė

gyvybės ir meilės civilizacijai apginti

Telšių vyskupijoje

 
2012 rugpjūčio 7d.

 

 

  Kuršėnuose nuo ankstyvo ryto Čenstahavos Dievo Motinos ikonos, atvykstančios iš Šiaulių, nekantraudami laukė tiek Telšių vyskupijos šeimos centro atstovai, tiek Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji bei svečiai. Atvykus 11 val. jaunieji skautai Dievo Motinos su Sūnumi ikoną iškilmingai įnešė į Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kurioje visi suklaupę meldėsi giedodami švč. Mergelės Marijos litaniją, o vėliau  šventė Eucharistiją Šiaulių ir Telšių vyskupijų tikintieji.   12 val. ikona ruošiama kelionei. Lenkijos gyvybės gynėjų pastatyta įstiklinta altorius-platforma ant ratų, prikabinama prie Telšių vyskupijos delegacijos automobilio. Jos 3 m metrų ilgio ir 2 metrų pločio. Kai koplytėlė ant ratų paruošta, Čenstahavos Dievo Motinos paveikslas pajudėjo į Telšių vyskupiją.   Pirmasis sustojimas - Papilės šv. Juozapo parapijos bažnyčia. Bendroje maldoje jungėsi kan. Jonas Ačas, kun. Tomas Žlibinas ir Papilės klebonas kun. Jonas Jucys su tikinčiaisiais. Kun. Tomas Žlibinas visiems susirinkusiems paaiškino šios ikonos piligrimystės prasmę ir tikslą bei perskaitė visose šalyse skaitomą  pasiaukojimo Mergelei Marijai maldą.

 

Iš Papilės šv. Juozapo parapijos Čenstahavos Dievo Motinos ikona pajudėjo link Ventos. 14 val. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčioje tikintieji jungėsi rožinio maldoje. Prie Čenstahavos Dievo Motinos ikonos suklumpa parapijos kunigai ir tikintieji su savo asmeninėmis intencijomis. Po bendros maldos Ventos parapijos tikinčiosios išlydėjo Čenstahavos Dievo Motinos ikoną į tolesnę piligriminę kelionę.

  

15 val. Akmenės šv. Onos parapijos bažnyčioje vėl kan. Jonas Ačas kvietė bendrai maldai susirinkusius tikinčiuosius. Kun. Tomas Žlibinas papasakojo apie paveikslo bei Dievo Motinos ikonos piligrimystės istoriją. Prieš atsisveikinant, Akmenės šv. Onos parapijos klebonas su tikinčiaisiais skuba įsiamžinti bendroje nuotraukoje prie Čenstahavos Dievo Motinos ikonos.

   

 

Sekanti piligrimystės sustojimo vieta - Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia. Kun. Klemensas Jaraminas priešais Čenstahavos Dievo Motinos ikoną sugiedojo švč. Mergelės Marijos litaniją. Pamaldos baigėsi kan. Jono Ačo palaiminimu - siuntimu būti gyvybės Evangelijos liudytojais ir gynėjais.

 

Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios tikintieji ir svečiai kartu su Čenstahavos Dievo Motinos ikona keliauja pas brolius provoslavus Viekšniuose. Stebuklingoji Čenstakavos Dievo motinos ikona yra svarbi tiek katalikams, tiek ortodoksams. Po susitikimo su tikinčiaisiais koplytėlė ant ratų buvo išlydėta į Mažeikius.

 

18 val. Čenstahavos Dievo Motinos paveikslas iškilmingai įneštas į Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčią. Kun. Tomas Žlibinas susirinkusiems tikintiesiems pravedė katechezę apie Čenstahavos Dievo Motinos ikoną ir šios piligrimystės reikšmę bei svarbą. Šv. Mišiose dalyvavo gausus būrys žmonių. Šv. Mišias aukojo Mažeikių dekanato dekanas kan. Zenonas Degutis, Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas, Telšių vyskupijos šeimos centro reikalų vedėjas kun. Tomas Žlibinas, Židikų parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius, Tirkšlių parapijos klebonas kun. Arūnas Bladžius ir Pievėnų parapijos klebonas kun. Saulius Styra.  Po šv. Mišių visi tikintieji artinosi su malda ir tikėjimu palytėdami Čenstahavos Dievo Motinos ikoną. Po bendros nuotraukos su Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos kunigais, tikinčiaisiais bei svečiais, Čenstahavos Dievo Motinos ikona pajudėjo link Tirkšlių.

 

19.30 val. Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapijos bažnyčia aidėjo nuo giesmių švč. M. Marijai ir maldų. Kan. Jonas Ačas bendroje maldoje su Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapijos maldininkais Dievo Motinai pavedė gyvybės ir meilės civilizaciją bei meldė ginti gyvybę – ypač mažuosius ir bejėgius.

 

 

20.30 val. Sedoje, prie Liurdo, jau laukė nemažas būrelis maldininkų. Parapijos klebonas kun. Olijandras Jurevičius ir susirinkę maldininkai kalbėjo Švč. M. Marijos litaniją ir įsiamžino bendroje nuotraukoje.

Atsisveikinus su Sedos maldininkais, Čenstahavos Dievo Motinos ikona pasuko link Žemaičių Kalvarijos, kur nekantraudami laukė tikintieji.

 

2100 val. visa Bažnyčia iškilmingai pasitiko atkeliavusią ikoną. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje aidėjo skliautai nuo tikinčiųjų giesmių Marijos garbei. Rožinio maldą vedė kun. Vaidas Gadeikis. Gausiai susirinkusiems maldinininkams Žemaičių Kalvarijos bazilikoje sveikinimo žodį tarė J.E. Jonas Boruta SJ. Niekas neskubėjo skirstytis ir norėjo pabūti artumoje prie Čenstakavos Dievo Motinos paveikslo.

 

2012 rugpjūčio 08 d.

 

7.00 val. Sukalbėjus Dievo Tautos liturginių maldų rytmetinę, sugiedojus Marijos valandas, po Eucharistijos iškilmingo šventimo tikintieji būriavosi

bendrai nuotraukai. Po to Žemaičių Kalvarijos tikinčiųjų ir svečių procesija nešė Čenstakavos Dievo Motinos paveikslą į koplytėlę ant ratų. Išvažiuojančią koloną į Šiluvos šventovę maldininkai lydėjo per visą miestelio gatvę, o vėliau ir keletas automobilių iki pat Šiluvos šventovės.

 

11.00 val. Čenstakavos Dievo Motinos paveikslą prie Šiluvos koplyčios pasitiko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir burelis kunigų bei tikinčiųjų. Čenstahavos Dievo Motinos su Sūnumi paveikslo piligriminė kelionė Telšių vyskupijoje ėjo į pabaigą. Telšių vyskupijos piligrimai kartu su kitais tikinčiaisiais procesijoje giedojo Švč. M. Marijos litaniją, bazilikoje klausėsi katechezės bei dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose Dievo Motinos garbei.

 

 

 Piligrimystės akimirkos

aukštyn