Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

2011-10-09 Telšių vyskupijos šeimos centro vadovų posėdis
Paskelbta: 2011-10-24 11:26:53

 
 
   
 
   
TVŠC VADOVŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Nr.4
2011-10-09

Žemaičių Kalvarija

 

Posėdis įvyko 2011- 10- 09 9.45-14.00 val.

Posėdžio pirmininkas TVŠC direktorius kan. Jonas Ačas.

Posėdžio sekretorė TVŠC projektų koordinatorė Loreta Vaičekauskienė.

 

Dalyvavo: Šilalės ŠC, Mažeikių ŠC, Klaipėdos ŠC, Kretingos ŠC, Telšių ŠC, Gargždų ŠC, Akmenės ŠC, Ventos ŠC vadovai ir TVŠC atstovai (sąrašas pridedamas).

Nedalyvavo: Tauragės Šc, Plungės ŠC, Rietavo ŠC, Šilutės ŠC, Palangos ŠC

DARBOTVARKĖ:
  1. 9.45 – Registracija ir malda.
  2. 10.00 – Einamieji klausimai:

a)      savanorių stovyklos aptarimas

b)      šeimos centrų metų veiklos pristatymas

c)      šeimos centrų veiklos planai iki naujų metų

d)      2013-2015 metų Renovabio projekto planai.

  1. 12.00 - Šv. Mišios.
  2. 13.00 – susitikimas su vyskupu J. Boruta SJ.
  3.  Individualūs pokalbiai.

SVARSTYTA. Einamieji klausimai

Posėdis buvo pradėtas TVŠC direktoriaus J. Ačo pranešimu ,,Rožinis mūsų laikais”.

a)Telšių vyskupijos šeimos centro projektų koordinatorė prisiminė Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovų ir savanorių šeimų stovyklą, vykusią šių metų rugpjūčio 12-14 dienomis Latvijos Respublikoje Papėje. Dar kartelį buvo apžvelgta stovyklos veikla, įspūdžiai, žmonių atsiliepimai ir pasiūlymai ( žiūrėti priedą)

NUTARTA: a) organizuojant kitų metų stovyklą atsižvelgti į atsiliepimus ir pasiūlymus.

b) Pasidalijimuose apie šeimos centrų veiklą, Mažeikių ŠC vadovė kalbėjo, kad sunku su prieš pat santuoką grįžtančiais sužadėtiniais, kurie nori kuo skubiau baigti kursus ir susituokti. Ji teigė, kad prisiderinant prie sužadėtinių, yra dirbama individualiai, bet apžvelgus metų veiklą, matosi tendencija, kad sužadėtiniai, žinodami, jog taip šeimos centre galima, neskuba grįžti, o paskaitos nebebūna tokios efektyvios.Ventos ŠC vadovė teigė, jog savanoriai turi būti lankstūs ir privalo prisiderinti prie sužadėtinių pageidavimų. Visų šeimos centrų vadovai pateikė skaičius, kiek iki šio meto paruošta sužadėtinių porų, pasidžiaugė nuveiktais darbais. Dar kartą visi TVŠC administracijai dėkojo už suteiktą galimybę sudalyvauti šeimų stovykloje ir perdavė savanorių šeimų padėkos žodžius.          

NUTARTA: b) dirbti su sužadėtiniais laikantis Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimo*( paskelbta ,,Bažnyčios žiniose” 1996 m. lapkričio 25d. Nr.22

( žiūrėti į priedą Nr.1, Nr.2)

* Lietuvos Vyskupų Konferencija (LVK), atsižvelgdama į Katalikų Bažnyčios Teisės kanonus 1063 ir 1067 [...] patvirtino Pasirengimo Santuokos sakramentui programą ir nutarė: Nr. 1 „Bažnytinės santuokos siekiantys tikintieji užsiregistruoja parapijoje, kurioje nori susituokti, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos vestuvių datos“ [...] Nr. 4 „Bažnytinės santuokos siekiantys tikintieji turi įvykdyti LVK patvirtintą Pasirengimo Santuokos sakramentui programą. Ją sudaro [...] sužadėtinių susitikimai su kunigu ir pasirengimo Santuokos sakramentui kursai, kuriuos organizuoja Šeimos centrai“. Nutarimas įsigaliojo 1997 m. kovo 31 d.

c) Kretingos ŠC vadovė pristatė savo parapijos šeimos centro planus dirbant su sutuoktinių poromis iki naujų metų ir tęstinę veiklą kitiems metams. Mažeikių ŠC vadovė teigė, jog yra užmezgusi ryšius su lektore N. Liobikiene, kuri sausio mėn. skaitys paskaitas tėvystės įgūdžių ugdymo tema, siūlė kitiems šeimos centrams prisijungti prie jų organizuojamo renginio. Gargždų ŠC vadovė teigė, jog lapkričio mėn.22-23 d. pas juos šeimos centras organizuoja Negimusio kūdikio dienos paminėjimą ir yra suplanavę paskaitą visuomenei. Buvo pasiūlyta susisiekti su lektore psichologe V. Benaitiene, kuri galėtų skaityti paskaitas temomis:

1. Ar tikrai tėvai amžiais nesupranta savo vaikų?

2. Kaip pažinti ir valdyti savo agresiją?

3. Apie tikėjimo svarbą mūsų asmenybės augimui.

4. Pakalbėkime apie vaikų norus ir poreikius, jų teises ir pareigas.

5. Psichologinės krizės: kaip padėti sau ir artimiesiems?

6. Savižudybės požymiai, priežastys, įveika: kaip padėti?

7. Apie krizę mumyse, šeimoje, valstybėje. Kaip ją įveikti?

8. Psichologiniai vyrų ir moterų skirtumai ir dėl jų kylantys konfliktai,

9. Vaikystės išgyvenimų reikšmė žmogaus asmenybei.

10. Emocinės, psichologinės, dvasinės paramos svarba mūsų psichinei sveikatai.

Ventos ŠC vadovė, taip pat teigė, jog jų šeimos centras lapkričio 21-27 d. organizuos renginį visuomenei Negimusio kūdikio dienos proga. Projektų koordinatorė

L. Vaičekauskienė sakė, kad Tauragės ŠC – Šilutės ŠC – Šilalės ŠC galėtų susitarti dėl vietos ir laiko, bei pasikviesti , psichologę V. Benaitienę supervizijoms, tą patį galėtų padaryti ir Akmenės ŠC- Ventos ŠC – Mažeikių ŠC. TVŠC vadovas priminė, kad Žemaičių Kalvarijoje gruodžio 2-4 d. vyks sutuoktinių savaitgalis, siūlė vadovams paskleisti informaciją savo ŠC. Taip pat direktorius teiravosi, kada reikalingos rekolekcijos . Šeimos centrų vadovai siūlė daryti vienos dienos rrekolekcijas. Buvo nutarta rekolekcijas Žemaičių Kalvarijoje pravesti gruodžio 17d.

NUTARTA:c)vykdyti suplanuotąšeimos centrų veiklą iki naujų metų ir pagal galimybę veiklą finansuoti.

d) TVŠC vadovas kan. J. Ačas sakė, kad turime parengti 2013-2015 metų Renovabio projekto paraišką. TVŠC koordinuoja visos vyskupijos 11 dekanatinių šeimos centrų ir 4 parapijinių šeimos centrų veiklą. Kadangi Telšių vyskupija yra pati didžiausia teritoriniu ir gyventojų atžvilgiu, todėl TVŠC dirba direktorius, reikalų vedėjas ir 2 apmokami darbuotojai.TVŠC misija yra pagal katalikiškos moralės principus ugdyti ir palaikyti šeimą, formuoti krikščionišką visuomenės požiūrį į šeimą ir žmogaus gyvybę, bei apjungti vyskupijos dekanatų ir parapijų šeimos centrus. Telšių vyskupo J. Borutos SJ šeimos centrams iškeltos veiklos gairės yra :

 I etapas – sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui

II etapas – šeimos palydėjimas ( pirmaisiais 10 metų)

III etapas – išsiskyrusių, sužeistų šeimų sielovada.

Kadangi I etapas mūsų vyskupijoje jau vyksta sklandžiai, palaipsniui mes pereiname prie II etapo – šeimos palydėjimo. Kretingos ir Klaipėdos šeimos centruose vyksta posantuokiniai susitikimai. Pagal vyskupo J. Borutos SJ viziją mes didelį dėmesį skiriame kaimo parapijose gyvenančioms šeimoms. Klaipėdos ŠC dirbama ir III etapo linkme, t.y. dirbama su išsiskyrusiais žmonėmis.

NUTARTA: d) paruošti 2013-2015 metų Renovabio projekto paraišką diesnį dėmesį skiriant šeimų palydėjimui.

Po posėdžio visi buvome pakviesti į Žemaičių Kalvarijos Baziliką Šv. Mišioms, o po jų susitikome su Telšių vyskupu J. Boruta SJ. Susitikimo metu šeimos centrų vadovai pasidžiaugė paruoštomis sužadėtinių poromis, išsakė savo lūkesčius ir džiaugsmus. Akmenės ŠC vadovė iškėlė pastebėjimą, kad keletas sužadėtinių porų buvo užsiregistravę Akmenės ŠC sužadėtinių kursams ir dėl neaiškių priežasčių išvyko ruoštis santuokai bei išklausyti kursų į Ventos ŠC. Jo Ekselencija Telšių vyskupas J. Boruta SJ atkreipė dėmesį, kad turėtų būti laikomasi vienodumo ruošiant sužadėtinius ir nereikėtų nukrypti nuo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimo. Yra privaloma parapijoje užsiregistravus pas kleboną, kreiptis į savo parapijos ŠC, kur registraciją vykdo parapijos paskirtas šeimos centro vadovas. Tada per tris mėnesius privalo išklausyti 5 paskaitas šeimos centre ir 3 susitikimai su klebonu.

 
Posėdžio pirmininkas                   (Parašas)                                 kan. Jonas Ačas
 
Posėdžio sekretorė                       (Parašas)                                 Loreta Vaičekauskienė

 

aukštyn