Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovų ir savanorių šeimų stovykla Papėje
Paskelbta: 2011-08-29 17:59:34

Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovų ir savanorių šeimų stovykla

 

 

 Nuotrauka 1
 Nuotrauka 3
 Nuotrauka 2  Nuotrauka 4


2011 m. rugpjūčio 12-14 dienomis Latvijos pajūryje Papės kaime buvo surengta kasmetinė Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovų ir savanorių šeimų stovykla. Iš viso stovyklavo 90 Telšių vyskupijos šeimos centrų savanorių su šeimomis iš įvairių Telšių vyskupijos dekanatų. Tradiciškai stovykla apjungia poilsį ir dvasinį intelektualinį tobulinimąsi.
Tas dienas visi gyveno bendrystėje: kaip šeimoje dalinosi darbais, pramogavo, valgė ir meldėsi drauge.

Pirmąją dieną visi dalyviai rinkosi Šventojoje. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas,koncelebravo kun. Antanas Mačius, kun. Vidmantas Gricius. Pamokslą sakė kun. teol. lic. Tomas Žlibinas. Pamokslininkas priminė ir akcentavo neišardomą Dievo ir žmogaus ryšį. Po Šv. Mišių aukos prasidėjo konferencija, kurią skaitė Telšių vyskupijos šeimos centro reikalų vedėjas kun. Tomas Žlibinas. Konferencijos tema „Tiesa ir laisvė šeimoje“. Kunigas konferenciją pradėjo, perskaitydamas Evangelijos ištrauką pagal Jn 18, 28-40, kur Jėzus kalbasi su Pilotu. Pagrindinė konferencijos mintis yra ta, kad Tiesa yra viena ir ta Tiesa – Jėzus. Gyvenimas Tiesoje .daro žmogų laisvą. Pasvarstymą apie tiesą ir laisvę kunigas baigė popiežiaus Benedikto XVI enciklikos „Caritas in Veritate“ pratarmės žodžiais: „<...> Kiekvienas atranda laimę pritardamas planui, kurį Dievas yra jam sumanęs trokšdamas asmens pilnavertiškumo įgyvendinimo: tokiame plane kiekvienas atranda savo tiesą ir, tai tiesai pritardamas, tampa laisvas“.

Po konferencijos visi stovyklautojai drauge pajudėjo į Latvijos pajūrio kaimelį Papę. Įsikūrę stovyklavietėje, kartu pasidalinę pietumis vakarop dalyviai rinkosi artimesniam susipažinimui, darbui grupelėse, žaidimams. Tuo metu vaikai nenuobodžiavo. Jiems stovyklos metu buvo sudaryta atskira programėlė. Vaikai žaidė su kamuoliais, piešė, suposi lingynėse. Jais rūpinosi savanorės iš Žemaičių Kalvarijos. Pirmoji diena baigėsi bendra vakaro malda.

Antroji diena prasidėjo ryto malda. Po pusryčių stovyklautojai susirinko rytinei konferencijai. Ją vedė kun. dokt. Andrius Vaitkevičius. Konferencijos tema – „Šiandieninis gyvenimas - nuo modernizmo prie postmodernizmo“. Gvildentos tokios problemos kaip šeimyninė krizė prasidėjusi nuo amžiaus pradžios ir jos pasekmės šiandieniniam žmogui; globalinė individualizacija ir nenoras gyventi bendrystė, nenoras dalintis savimi su kitais. Taip pat kunigas pristatė romanticistinę šeimos gyvenimo vertybių sampratą, kuri priešinga evangeliniam šeimos modeliui - per tikėjimą išmokti mylėti savo artimą ir dalintis visu kuo gyvenant bendruomeninį gyvenimą.

Konferencijoje išgirstas mintis bei savas įžvalgas dalyviai išsakė ir pasidalino grupelėse. Vėliau konferencijos vadovas aukojo Šv. Mišias prie jūros kranto ir meldėsi už šeimas. Po pietų stovyklautojus mėgavosi saulute ir šiluma. Iki vakaro lepinosi jūra, maudynėmis, žaidė paplūdimio tinklinį, vaikščiojo po pušynus.

Vakare šeimos centrų vadovai ir savanoriai buvo sukviesti „Minčių lietui“ – darbiniam pasidalinimui džiaugsmais ir rūpesčiais dekanatiniuose bei parapijiniuose šeimos centruose. Bendrai ieškota sprendimų į einamuosius klausimus, aptartos galimybės vykdyti projektus, išsakyti planai ir vizijos netolimai ateičiai.

Po bendros vakaro maldos stovyklos dalyviai susirinko agapei. Už skanėstus ir vaišes savanoriai liko dėkingi Telšių vyskupijos šeimos centro direktoriui kan. Jonui Ačui. Po agapės bendrystė tęsėsi prie laužo, skambant dainoms ir grojant gitaromis.

Paskutiniąją dieną Šv. Mišias aukojo kun. dokt. Andrius Vaitkevičius. Konferencijos tema – „Tiesos sakymo svarba žvelgiant iš psichologinio - teologinio požiūrio“. Kunigas kėlė probleminius klausimus, aktualius kiekvienai šeimai. Tai nepilnas tiesos išsakymas ar apskritai jos nepasakymas, kuris veikia vaiko ir suaugusiojo gyvenimą iš pasąmonės sukeldamas patologinių simptomų. Nagrinėtas vaiko hiperaktyvumo sindromas, kilęs iš jo kilmės nuslėpimo fakto. Taip pat gvildenta tėvo svarba vaiko brandai. Kalbėjimo ir sakymo būtinybė - kaip sąlyga pilnavertei asmenybės brandai, bei kaip galimybė išreikšti ir leisti pažinti save. Paliesta tema apie savo identiteto atradimą per šeimyninius santykius; tiesos apie save įvardinimas; savo kūniškumo ir dvasingumo pripažinimas, vedantis į žmogiškąją pilnatvę.

Visas mintis stovyklos dalyviai tęsė ir diskutavo pasidalinimo grupelėse.

Po pietų stovyklautojai pilni įspūdžių ir jėgų atsisveikino su Latvijos pajūriu.

 

 

aukštyn