Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Kunigų diena - paženklinta lietumi
Paskelbta: 2009-07-09 14:56:47

Liepos 8 d. kasmetiniuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose maldos buvo skirtos dvasininkams ir kandidatams į šį luomą: buvo melstasi už pašaukimus ir kunigų šventumą. Sumos šv. Mišioms, kurias kartu su Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ aukojo Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, susirinko didelis būrys kunigų ir ministrantų iš įvairių dekanatų. Dėl smarkaus lietaus tądien Kristaus Kančios kelio procesija rikiavosi bazilikoje. Po jos kai kuriems kunigams Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ viešai teikė paskyrimus į naujas parapijas.

Sakė pamokslą

Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas sumos šv. Mišių metu dalinosi su maldininkais savo mintimis ir sakė, jog eidami čia, žemėje, bet kokią savo tarnystę, privalome pirmiausia kentėti ne dėl savęs, bet dėl kitų. Kalbėdamas apie šventumą, jį jis prilygino stebuklui ir teigė, kad šių dienų pasaulyje ypatingai reikia šventų kunigų ir pašaukimų. Jo Ekscelencija ragino šventu būti kiekvieną, o į susirinkusių kunigų ir klierikų širdis apeliavo, kad tiems, kurie nenori arba nesugeba būti šventi, derėtų nesirinkti kunigiškosios tarnystės arba netgi iš jos pasitraukti.


Klier. Antanas Šneideraitis
Autoriaus nuotraukos

aukštyn