Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

TELŠIŲ VYSKUPO KVIETIMAS į DIDŽIUOSIUS ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDUS
Paskelbta: 2009-06-30 15:49:48

MIELI TELŠIŲ VYSKUPIJOS TIKINTIEJI,

BROLIAI SESERYS ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS KATALIKAI!

 

Vėl apsisuko metų ratas, vėl liepos mėnesio pradžia. Norime Jums priminti Žemaičių Kalvarijos šventovę ir Jus visus pakviesti į šioje šventovėje liepos 2 – 12 dienomis švenčiamus didžiuosius atlaidus. Tomis dienomis pamaldos Žemaičių Kalvarijoje įprasta tvarka – 7.30 val. – seminaristų liturginė rytmetinė malda Bazilikoje, po to – 8, 10, 12 valandomis Šv. Mišios – Kristaus dėl mūsų išganymo, kančios ir mirties sudėtos aukos sudabartinimas. Po 12 val. Mišių – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus Viešpaties kančios ir mirties įvykių apmąstymas.

Vykstant į Žemaičių Kalvariją, svarbūs du momentai:

Pirma, kaip ir vykstant į bet kurią kitą Marijos šventovę – pati kelionė į šventovę –primena kelionę į Dievo namus, kur mūsų laukia Dangiškasis Tėvas, Jo amžinasis Sūnus – Jėzus mūsų dieviškasis Brolis, Dievas tapęs žmogumi, ir Jėzaus žemiškoji, o mūsų dangiškoji Motina Marija. Visas mūsų gyvenimas šioje žemėje yra kelionė į tuos amžinuosius namus – Dievo šventovę danguje. Kaip sako Apaštalas Paulius: „mūsų žemiškos padangtės būstui suirus, mūsų laukia Dievo būstinė, ne rankomis statyti amžinieji namai danguje“ (2Kor 5,1). Ruošiantis į piligriminę kelionę šventovėn, būtina prisiminti, kad ji yra ženklas, padedantis suprasti kas yra iš tikrųjų mūsų gyvenimas šioje žemėje, kokia galutinė yra to gyvenimo prasmė ir tikslas, kam Dievas mus sukūrė, kokį galutinį tikslą paskyrė.

Antra, keliaujame į šventovę tam, kad susitiktume su Jėzumi Kristumi – Amžinuoju Dievo Žodžiu. Jis mums kalba per šventovėje skaitomą ir aiškinamą rašytinį Dievo žodį – Šventąjį Raštą. Kad palaimingai išsispręstų mūsų problemos ir rūpesčiai, su kuriais atkeliaujame į šią šventovę, reikia keliauti tvirtai apsisprendus atverti savo širdis ir sielas Dievo žodžiui. Jį išgirdus, reikia su meile tą Dievo žodį apmąstyti skaitomą ir aiškinamą kiekvienose Mišiose bei pagrindinėje Kryžiaus kelio procesijoje trijose vietose sakomuose pamoksluose. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelyje sakomi ne trys, o 35-ki pamokslai, tačiau ten nėra nuoseklaus „Kalnams“ giesmių ciklo, padedančio įsijausti ne tik į Šventajame Rašte raidėmis surašytą Dievo žodį, bet ir Dievo žodį, tartą mums pačiais Jėzaus žemiškojo gyvenimo įvykiais, ypač kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Taigi, visi esame kviečiami tais dviem būdais atverti savo protus ir širdis Dievo žodžiui, pagal jį koreguoti visą ligšiolinį savo gyvenimo būdą, kryptį ir siekius.

Bažnyčia, pamaldžiai lankantiems šią šventovę ir nuoširdžiai apmąstantiems Dievo žodį, išgirstą Šventojo Rašto skaitiniuose, paaiškintą pamoksluose ir apmąstytą Kryžiaus Kelio giesmėmis, teikia visuotinius atlaidus įprastinėmis sąlygomis: išpažintis, Šventoji Komunija Mišių šventime, pasiryžimas tolimesniame gyvenime vengti kiekvienos, kad ir lengvos nuodėmės bei malda Šventojo Tėvo intencijomis. Šių metų liepos mėnesio intencijos:

– kad krikščionys Vidurio Rytuose (t.y. musulmoniškuose kraštuose) galėtų laisvai gyventi savo tikėjimu ir taptų susitaikinimo bei taikos įrankiu;

– kad Bažnyčia dėl visų pasaulio krikščionių liudijimo būtų sutaikintos žmonijos kaip vienos Dievo šeimos, branduolys ir sėkla.

Visus kviečiame tuos atlaidus laimėti ir išpažintimi bei atlaidais apvalyta sąžine ir širdimi nešti į savo namus tikėjimo šviesą, nešti Dievo ir artimo meilę, t.y. Dievo ir kiekvieno žmogaus meilės šviesą.

Kas negalės dėl ligos, senatvės, neįgalumo atkeliauti į Žemaičių Kalvariją, dvasia jungdamasis su maldininkais toje šventovėje, giedos, skaitys, apmąstys Dievo žodį ir Kryžiaus Kelią namuose ar savo parapijos bažnyčiose ar koplyčiose, taip pat gali laimėti tuos atlaidus. Todėl Žemaičių Kalvarijos atlaidų metu kiekvienoje mūsų vyskupijos bažnyčioje bent vieną kartą te bus sugiedoti Žemaičių Kalvarijos kalnai, o po Šventųjų Mišių kiekvienoje vyskupijos bažnyčioje tebus kalbama Švč. Jėzaus Kraujo litanija.

Nors šiemet Kalvarijos atlaidų metu vyks daug renginių Vilniuje ir visoje Lietuvoje (Dainų šventė, Lietuvos vardo tūkstantmetis, naujos Prezidentės inauguracija), tačiau tai tenesutrukdo Jums, mieli tikintieji, ne tik atvykti į Kalvariją ir dvasia atsinaujinti, bet tebūna tai proga nuoširdžiai pasimelsti už mūsų Tėvynę ir mūsų Valstybės vadovus, prašant šviesesnės, dvasiniai sveikesnės, krikščioniškesnės ateities Lietuvai.

 

Su nuoširdžia meile

Jūsų Vyskupas

Jonas Boruta SJ

 

aukštyn