Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos mokslo metų užbaiga
Paskelbta: 2009-06-03 16:04:00

Kaip ir kiekvienais metais taip ir šiemet birželio 2 d. Žemaičių Kalvarijos šventovėje iškilmingai užbaigti Telšių kunigų seminarijos mokslo metai. Tą dieną Bazilikoje švęsti ir kasmėnesiniai atlaidai. Ryte pažintinę ekskursiją po Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio Kalnų koplytėles vedė ir Žemaičių Kalvarijos istoriją susirinkusiesiems papasakojo Žemaičių Kalvarijos bazilikos vikaras kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas ir kraštotyrininkas Bronius Kleinauskas. 

12 val. šv. Mišioms, kurias aukojo Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. mgr. Jonas Ačas, vicerektoriai, prefektas, dvasios tėvas, vyskupo generalvikaras prel. Juozas Šiurys, Klaipėdos dekanato kunigai bei dekanas kun. dr. Vladas Gedgaudas, vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Ši diena buvo skirta Klaipėdos dekanato tikintiesiems, šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos choras, grojo Klaipėdos dūdų orkestras.

Telšių ganytojas pamoksle priminė tikintiesiems, jog tikėjimas yra malonė, kurią reikia puoselėti, saugoti ir tvirtai apginti. Tokio tvirto tikėjimo pavyzdys – šv. kankinys Justinas, kuris nepabūgo paaukoti savo gyvybės už Kristų ir iki paskutinio atodūsio gynė savo tikėjimą. Ir šiandienos pasaulyje reikia tvirto pasiryžimo gyventi pagal Kristaus mokymą ir vykdyti evangelinius priesakus. Toks tvirtas apsisprendimas ypač reikalingas būsimiesiems evangelijos skelbėjams – seminarijos auklėtiniams, bręstantiems kunigystei.

Po šv. Mišių tikintieji, kunigai, Seminarijos bei Telšių vyskupijos licėjaus auklėtiniai procesija giedodami Kalnų giesmes išėjo į Kryžiaus kelią.

Po to Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ tikintiesiems pranešė, jog 2008–2009 metus sėkmingai užbaigė 24 Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir 8 Telšių vyskupijos licėjaus auklėtiniai. Vyskupas dar kartą kreipėsi į tikinčiuosius, rangindamas nuoširdžiai melstis, kad nepritrūktų naujų pašaukimų į kunigų seminarijas. Taip pat Telšių vyskupijos ganytojas tikintiesiems pristatė kai kuriuos pokyčius vyskupijoje: įsteigtas vienuoliktasis Gargždų dekanatas, kurio centras Gargždų parapija, o dekanas kan. Jonas Paulauskas, taip pat Plungės dekanatas pavadintas Žemaičių Kalvarijos dekanatu, taip atkuriant istorinę realybę. Šio dekanato dekanu paskirtas kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas.

Po nuoširdžios maldos Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos parengiamojo kurso patalpose vyko nuotaikinga agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
Žemaičių Kalvarijos šventovės informacija

aukštyn