Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Tarptautinis sakralinės muzikos ir chorų festivalis
Paskelbta: 2009-06-03 16:01:46

Gegužės 30 d. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje vyko tradicinis tarptautinis sakralinės muzikos ir chorų festivalis „Giesmė Dievo Motinai Marijai – 2009“. Tą dieną 12 val. iškilmingas šv. Mišias Bazilikoje aukojo nemažas būrys kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos, bet ir iš kitų Lietuvos vyskupijų bei užsienio: Telšių vyskupo generalvikaras prel. Juozas Šiurys, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas, Seminarijos dvasios tėvas mons. jubil. Steponas Vytautas Brazdeikis, Telšių kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, Mažeikių dekanas kan. Zenonas Degutis, Krekenavos dekanas kan. Petras Budriūnas, Kaliningrado Šv. Šeimos parapijos klebonas kan. Anupras Gauronskas, Liepojos dekanas prel. Gatis Bezdeliga ir kiti svečiai kunigai. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavęs Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ per šv. Mišias diakonu pašventino Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klieriką Modestą Ramanauską. Šv. Mišių metu giedojo iš įvairių Lietuvos regionų ir užsienio atvykę chorai, sudarę galingą jungtinį chorą. Telšių ganytojas sakydamas pamokslą gausiai susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie diakono misiją ir uždavinius Bažnyčioje, diakonato reikšmę bei istorines ir teologines ištakas. Kvietė tikinčiuosius nuoširdžiai melstis už naująjį diakoną ir naujus pašaukimus į kunigystę. 

Po šv. Mišių į festivalį atvykę chorai giedojo giesmes Dievo Motinos Marijos garbei. Festivalyje dalyvavo Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, Liepojos katalikų Šv. Juozapo katedros jaunimo, Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios, Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Kaliningrado katalikų Šv. Šeimos bažnyčios, Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios chorai, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios choro grupė, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios moterų ansamblis, Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios jaunimo choras, Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Žemaičių Kalvarijos bazilikos chorai, taip pat šeimyninis trio: Platelių gimnazijos mokytoja Diana Paulauskienė su savo dukromis Ieva ir Laima. Po visų chorų pasirodymų ir bendros baigiamosios giesmės choristams bei chorų vadovams buvo įteiktos atminimo dovanėlės, sveikinimo ir padėkos žodžius dalyviams tarė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Žemaičių Kalvarijos šventovės rektorius kan. mgr. Jonas Ačas, Plungės savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis. Po renginio Žemaičių Kalvarijos kultūros centre vyko nuotaikinga agapė.

 

 

 

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
Žemaičių Kalvarijos šventovės informacija

aukštyn