Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Žemaičių Kalvarijoje prasidėjo Didieji Lietuvos šimtmečio atlaidai
Paskelbta: 2018-07-04 12:06:30

 Šie metai ypatingi – švenčiame Lietuvos valstybingumo šimtmetį, minime Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo trijų šimtų metų karūnavimo jubiliejų. Šiemet sukanka trisdešimt metų kaip Žemaičių Kalvarijos (sovietmečiu Varduvos) bažnyčiai šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II buvo suteiktas Bazilikos titulas.

Tokių ypatingų metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kaip įprasta, prasidėjo 2018 m. liepos 1 dieną 14 val. Šv. Mišiomis Panų Kalne. Į šią sakralią vietą rinkosi gausus būrys maldininkų ir Marijos Legiono narių. Kankines merginas ir moteris menančioje vietoje, kur stovi koplyčia Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupijos Marijos Legiono dvasios vadas kan. Andriejus Sabaliauskas. Giedojo Alsėdžių parapijos bažnytinis choras, vadovaujamas vargonininkė Jolantos Brazdeikienės. Po Šv. Mišių gražus maldininkų būrys procesijos būdu vėliavomis, giedodami giesmes, kalbėdami maldas patraukė į Žemaičių Kalvarijos Šventovę, kur  19 val. iškilmingomis Šv. Mišiomis bei Mišparas ir pradėti jubiliejinių metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Iškilmėms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas, Šv. Mišiose konselebravo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, iš Vilniaus atvykęs Telšių vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkai, kiti kunigai.

Prieš iškilmes iškilmingai sutikta ir į Baziliką įnešta palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija didžiajame relikvijoriuje. Iš Kaišiadorių garbųjį svečią atlydėjo Telšių Šaulių organizacijos atstovai kartu su savo kapelionu, Žarėnų parapijos klebonu kunigu Kęstučiu Balčiūnu. Iškilmėse giedojo Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės bažnyčios choralo grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio, vargonais giedotojams akomponavo Šventovės vargonininkė Kristina Kondratavičienė.

Iškilmių, kurias tiesiogiai transliavo Marijos Radijas, pradžioje visus pasveikino ir gausiu maldininkų būriu pasidžiaugė Telšių vyskupijos vyskupas K. Kėvalas. Jis vadovavo ir Šv. Mišių metu giedamiems Mišparams. Sakydamas pamokslą vyskupas J. Ivanauskas išryškino palaimintojo arkivyskupo T. Matulionio bičiulystę su pirmuoju Telšių vyskupijos vyskupu Justinu Staugaičiu, nuo kurio mirties per šiuos atlaidus sukanka 75 – eri metai. Ganytojas pasidžiaugė, kad palaimintasis tarsi vėl sugrįžta į Žemaitiją, kur nekartą, gyvas būdamas lankėsi. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas kalbėjo ir apie Mariją, kuri stovėjo po Jėzaus Kryžiumi. Anot vyskupo, Bažnyčia, t. y. mes kiekvienas, stovi po Jėzaus Kryžiumi. Tikėjimo ir pergalės ženklas – Kryžius buvo artimas ir palaimintajam. Žemaičių Kalvarijos atlaidai atskleidžia Kryžiaus svarbą tikinčio žmogaus gyvenime ir ta gili ir sena maldingumo praktika padeda geriau suvokti krikščioniškumo šių dienų sekuliariame pasaulyje, prasmę ir esmę.

Po Šv. Mišių Bazilikos šventoriuje vyko eucharistinė procesija, po kurios visą naktį maldininkai meldėsi prie išstatyto Švč. Sakramento. Visą naktį vykusią Švč. Sakramento adoraciją tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Didieji Žemaičių Kalvarijos Atlaidai

Didieji Žemaičių Kalvarijos Atlaidai

Didieji Žemaičių Kalvarijos Atlaidai

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn