Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Pašventintos naujosios Telšių vyskupijos šeimos centro patalpos
Paskelbta: 2009-03-04 14:28:17

Šventinamos Telšių vyskupijos Šeimos centro patalpos Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose. J. E. Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Telšių vyskupijos Šeimos centro direktorius kan. mgr. Jonas Ačas. <br />Fotografija kun. Andriaus Vaitkevičiaus2009 m. kovo antrąją dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilika vėl prisipildė tikinčiaisiais ir jų maldomis prie stebuklingojo Švč. M. Marijos Krikščioniškųjų šeimų Karalienės paveikslo. Tą dieną į Žemaičių Kalvarijos Šventovę rinkosi Telšių vyskupijos dekanatų ir parapijų Šeimų centrų vadovai bei darbuotojai, kadangi tą dieną po šv. Mišių buvo pašventintos centrinio Telšių vyskupijos Šeimos centro naujosios būstinės, įsikūrusios Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose, patalpos.

Po rožinio maldos, kurią pravedė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos antrojo kurso klierikai, prasidėjo 12 valandos – Sumos Šv. Mišios. Ši diena buvo skirta Tauragės dekanatui. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta SJ. Šv. Mišias aukojo Tauragės dekanas g. kan. Alvydas Bridikis ir kiti iš Tauragės ir kitų dekanatų atvykę kunigai.

Pamokslo metu Telšių vyskupas kalbėjo apie mūsų tautos Šventąjį – Karalaitį Kazimierą. Pamokslininkas ypač išryškino šio šventojo besąlygišką atsidavimą skaistumui vardan Kristaus, vardan krikščionių tikėjimo. Vyskupas kvietė visus paminėti kovo 4d. Šv. Kazimiero šventę, kuri ypatingai bus švenčiama Vėžaičių parapijoje. Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia yra diecezinė jaunimo šventovė. Jo Ekscelencija ypatingai ragino šią šventę minėti Lietuvos jaunimui, kadangi Šv. Kazimiero skaistumo pavyzdys yra labai reikalingas šiandienos jaunam žmogui.

Po šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo einamas Kryžiaus kelias, trumpus pamokslus jo metu sakė Tauragės dekanato kunigai. Žmonės buvo kviečiami giliau išgyventi Gavėnios laikotarpį tiek asmeninėje, tiek bendruomeninėje maldoje.

Po Kryžiaus kelio Bazilikoje, kartu su Telšių vyskupu visi pajudėjo link Žemaičių Kalvarijos Parapijos namų, kur buvo pašventintos naujai įrengtos Telšių vyskupijos Šeimos centro patalpos. Ten įvyko trumpa programa, kurios pradžioje kalbėjo Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta SJ. Telšių ganytojas gausiai susirinkusiems šventės dalyviams priminė, kad šis Šeimos centras, kurio patalpos perkeliamos iš Telšių į Žemaičių Kalvariją yra labai reikalingas šių dienų visuomenei – čia šalia didingosios Žemaičių Kalvarijos Šventovės, globojamas Krikščioniškos Šeimų Karalienės savo veikla gali padėti šeimoms ir jaunoms poroms iš naujo atrasti santuokinio gyvenimo esminius pamatus ir ypač tikėjimo svarbą šeimoje.

Sveikinimo žodį Plungės miesto ir rajono merė Elvyra Lapukienė, Plungės savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis, remonto darbus atlikusios UAB įmonės „Palska direktorius Algis Pečiulis, miestelio Seniūnijos, Bendruomenės, Kultūros centro, Vidurinės mokyklos atstovai, Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose jau ketvirti metai veikiančio Vaikų ir jaunimo dienos centro „Vilties vėrinėliai“ vadovė, bendruomenės nariai. Trumpą meninį pasirodymą parodė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus Propedeutinio kurso studentai.

Po sveikinimų ir pasisakymų padėkos žodžius išsakė ir raštus bei atminimo dovanėles pagrindiniams rėmėjams įkuriant Šeimos centro patalpas įteikė Telšių vyskupijos Šeimos centro direktorius kan. mgr. Jonas Ačas. Visiems susirinkusiesiems padėkojo Telšių vyskupijos Šeimos centro reikalų vedėjas kun. teol. lic. Andrius Vaitkevičius.
Po oficialiosios dalies šventės dalyviai rinkosi į Parapijos salę, kur vyko šventinė agapė ir gražus dalyvių pabendravimas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn