Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Kelininkų piligrimystė Šventovėje
Paskelbta: 2017-07-09 09:24:58

    Liepos septintoji – transporto bei kelių priežiūros tarnybų darbuotojų ir jų šeimų, o taip pat ir Mažeikių dekanato kunigų ir tikinčiųjų piligrimystės į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus diena.

    Pagrindinėms tos dienos Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Šiaulių vyskupijos ganytojas Eugenijus Bartulis, kartu koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas bei būrys kunigų. Šventųjų Mišių metu giedojo Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijų jungtinis choras, vadovaujamas Vytauto, Pauliaus ir Pijaus Poškų.

    Šventosiose Mišiose dalyvavo didelis būrys kelininkų iš visų Lietuvos regionų. Taip pat kartu meldėsi LR Seimo narys Jurgis Razma, Plungės miesto ir rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis.

    Šv. Mišių pradžioje visus piligrimus pasveikino ir susirinkusiais pasidžiaugė vyskupas K. Kėvalas. Jis pakvietė visus melstis už kelių priežiūros žmones ir pabrėžė, jog valstybės gerovė ir žmonių saugumas labai priklauso nuo kelių būklės. Jis padėkojo susirinkusiems kelininkams už jų svarbų ir reikalingą darbą.

    Sakydamas pamokslą vyskupas E. Bartulis kalbėjo apie kelio kaip neišvengiamos tikrovės žmogaus gyvenime būtinumą ir svarbą. Tikintis žmogus žino, jog Jėzus Kristus yra tikrasis kelias, vedantis žmogų į išganymą – į Dangų. Vyskupas kalbėjo apie žmogaus uždavinį kurti Viešpaties meilės Karalystę. Būtina eiti tiesos ir meilės keliu, kad laimėtume Dangų. Vyskupas ragino visus gyventi meilės ir tikėjimo dvasia, tokiu būdu einat teisingu keliu, vedančiu į gyvenimą.

    Po Šventųjų Mišių visų kelininkų vardu kalbėjo, vyskupams ir kunigams, bei susirinkusiems kelininkams dėkojo Plungės miesto ir rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis ir VĮ „Telšių regiono keliai“ direktorius Romualdas Kačerauskas.

    Po Kalnų maldos, kurią tą diena tiesiogiai transliavo Marijos Radijas, kelininkams Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengta agapė, kurios metu su susirinkusiais bendravo ir vyskupas K. Kėvalas.

    Tos pačios dienos pavakarę Bazilikoje vyko sakralinės muzikos koncertas, kurį piligrimams ir visiems atlaidų dalyviams dovanojo Plungės pramoninkų sąjunga. Koncertavo Plungės kultūros centro simfoninis orkestras – vadovė Ieva Lygnugarienė, dirigentas – Paulius Lygnugaris.

    19 val. vakaro Šventosioms Mišioms vadovavo vyskupas K. Kėvalas, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius, Plungės pramoninkų sąjungos kapelionas kan. Jonas Ačas, kiti kunigai. Šv. Mišiose meldėsi Plungės pramoninkų sąjungos pirmininkas Egidijus Rapalis, meras Audrius Klišonis, LR Seimo narys Jonas Varkalys, didelis būrys pramoninkų ir verslininkų bei iš visos Lietuvos atvykę piligrimai.

    Sakydamas pamokslą vyskupas išryškino tikinčiojo žmogaus laikysenos – džiaugsmingumo būtinybę. Jis priminė, jog Lietuva pagal gyvenimo lygį ir daug aukščiau už daugybę šalių. Lietuvoje, anot ganytojo, nevyksta karas, yra saugu ir ramu, tačiau žmonėms trūksta vidinės ramybės ir džiaugsmo. Vyskupas ragino visus atsigręžti į Kristų ir Dieve atrasti ramybę ir džiaugsmą, kad galėtume gyventi tikrą žmogaus gyvenimą. Vyskupas ragino atpažinti veikiantįjį Dievą, pasitikėti juo ir gyvenat malonėje nuolat jausti Dievo artumą, iš kurio ir kyla tikrasis džiaugsmas ir ramybė.

    Po Šv. Mišių pramoninkams ir verslininkams, kurie remia Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčių remontą ir nuolatos jomis rūpinasi, vyskupas K. Kėvalas ir kan. J. Ačas nuoširdžiai dėkojo bei įteikė atminimo ir padėkos ženklus.

    Po Vakaro Šventųjų Mišių maldininkai keliavo kryžiaus keliu, melsdamiesi apmąstė Kristaus kančią ir meilę, lankė koplytėles.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn