Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Dievui pašvęsto gyvenimo diena Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2009-02-03 22:08:31

Vasario 2 d. – kasmėnesinių Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidų dieną ir Kristaus paaukojimo šventykloje (Grabnyčios) šventėje į Žemaičių Kalvariją rinkosi įvairių kongregacijų vienuoliai bei vienuolės, gyvenantys Telšių vyskupijoje įsikūrusiuose vienuoliniuose namuose. Šią dieną Bažnyčia meldžiasi už Dievui pašvęsto gyvenimo luomo žmones ir už pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą. Pagrindinėms 12 valandos Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta. Šv. Mišių metu sakydamas pamokslą Telšių ganytojas kreipėsi į visus Dievui pašvęstojo gyvenimo atstovus ir atvykusius maldininkus, sveikindamas juos ir primindamas, jog šioje šventėje šventinamos žvakės primena Kristaus mokymo šviesą šių dienų pasaulyje. Ganytojas priminė, jog pašvęstojo gyvenimo atstovai yra pašaukti nešti pasauliui ne savo, o Kristaus šviesą, skelbti ne savo, o Kristaus išmintį. Šiandienos pasaulyje liudyti Kristų nelengva, tačiau vienuolių gyvenimo ir pašaukimo uždavinys išlieka toks pat ir šių dienų pasaulyje – nešti pasauliui savo gyvenimu, pavyzdžiu ir elgesiu Kristaus Evangelijos šviesą. Vyskupas priminė, jog būtent pašauktieji turi degti ta meilės ugnimi ir švytėti ta dieviška šviesa, kad šalia esantys žmonės suvoktų, kas yra tikroji tiesa ir tikrasis gyvenimas. Kalbėdamas pašauktiesiems ganytojas kvietė juos melstis ir ypač daug dėmesio skirti savo veikloje ir maldose jaunimui, jų blaivumui bei ugdymui, šeimos bei naujų, brandžių pašaukimų į vienuolinį ir kunigiškąjį gyvenimą ugdymui ir ieškojimui. Pamokslininkas priminė, kad šių dienų pasaulyje pašauktasis į vienuolinį luomą yra akivaizdus ženklas jauniems žmonėms, kokios yra tikrosios vertybės, kurias jaunas žmogus turi atrasti savo gyvenime. Patys vienuoliai ir vienuolės, gyvendami pagal Kristaus mokslą, degdami meile Dievui ir artimui, yra viltis, jog jauni žmonės suras savo kelią ir jiems bus lengviau apsispręsti už blaivų, dorą, moralų, krikščionišką gyvenimą. Pašauktieji į Kristaus vynuogyną, degdami uolumu ir tikėjimu, bus tie ženklai, kurie padės šalia esantiems ir ieškantiems savo kelio apsispręsti už Kristų, Bažnyčią ir už vienuolinį kelią. 

Po šv. Mišių Telšių vyskupas sukalbėjo pasiaukojimo Švč. M. Marijai maldą, Bazilikoje buvo giedami Kalnai, apmąstant Kristaus kančią ir jo meilę žmogui. Po pamaldų vienuoliai rinkosi į Propedeutinio kurso patalpas, kur vyko šventinė agapė ir jiems skirta konferencija.

Kan. Andriejus Sabaliauskas
 

aukštyn