Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Telšių vyskupijos Marijos legiono narių rekolekcijos Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2015-07-23 10:22:16

2015 m. liepos 19 dieną į Žemaičių Kalvariją iš visos Telšių vyskupijos rinkosi Marijos legionieriai. Nuo 9 val. ryto apie 200 legionierių susibūrė į Žemaičių Kalvarijos Kultūros centro didžiąją salę, kur drauge meldėsi, kalbėdami Rožinį, o vėliau vyko išplėstinis susirinkimas. Trijų, Telšių vyskupijoje veikiančių Marijos legiono organizacijos centrų – vadinamųjų Kurijų vadovai ir atstovai pateikė ataskaitą už nuveiktus darbus, klausėsi dvasinio skaitymo ir konferencijos apie Marijos legionierių veiklos svarbumą ir uždavinius, skelbiant Kristaus Evangeliją šių dienų visuomenėje. Konferenciją skaitė tą dieną Legiono nariams rekolekcijas vedęs Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas. Po susirinkimo ir konferencijos susirinkusieji dalyvavo 12 val. Šv. Mišiose, kurioms vadovavo kan. A. Sabaliauskas, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas. Sakydamas pamokslą kan. A. Sabaliauskas komentavo tos dienos Šv. Rašto skaitinius ir kalbėjo apie Dievo meilę bei gailestingumą. Dievas rūpinasi savo žmonėmis, nes tos dienos psalmė bei Evangelija būtent tai akivaizdžiai išryškina. Dievas veda žmogų, kur vešlios ganyklos žaliuoja ir Kristus tai patvirtina sakydamas, jog gaila jam minios. Žmogus, kaip Dievo kūrinys, yra pakviestas patikėti Dievu – savo Kūrėjų ir nebijoti pasivesti jo globai.

Po Šv. Mišių, esant gražiam orui, lauke vyko graži agapė, kurios metu iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų atvykę legionieriai dalinosi savo suneštinėmis vaišėmis, gražiai ir nuoširdžiai pabendravo tarpusavyje. Po agapės, Bazilikoje konferencijos metu išsamiai analizuota nuolankumo dorybė. Rekolekcijų vedėjas kalbėjo apie Dievo Motiną Mariją, kuri yra nuolankumo dorybės mokytojas ir analizuodamas Šv. Raštą kvietė susirinkusiuosius mokytis tos dorybės, nuolat ugdant pasitikėjimą Dievu ir gyvenant intensyvų maldos bei atgailos gyvenimą. Po konferencijos, rekolekcijų vedėjas atsakinėjo į užduodamus klausimus, o vėliau vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo klausoma išpažinčių. Po palaiminimo Švč. Sakramentu ir padėkoję Dievui už visas per rekolekcijų dieną gautas malones, Marijos legiono nariai, atsinaujinę dvasioje, sustiprinę bendrystės ryšį, tos dienos pavakarę skirstėsi į savo namus bei parapijas, kur ir toliau vykdys kilnią misiją, skelbdami Gerąją Naujieną savo aplinkoje.

Marijos legionas Telšių vyskupijoje veikia nuo 1992 m. Šiuo metu nemažai Telšių vyskupijos parapijų veikia Marijos legiono prezidiumai, per visą vyskupiją yra keli tūkstančiai maldos talkininkų. Legionieriai reguliariai renkasi į susirinkimus, centriniam prezidiumui nuolat teikia veiklos atskaitas. Parapijose lanko šeimas, ligonius, beglobius vaikus namuose, platina religinę literatūrą, lanko ligonines, senelių ir vaikų namus. Rūpinasi, kad parapijose gyvenantys žmonės priimtų sakramentus, jiems pasiruoštų. Telšių vyskupijos vyskupo J. Borutos SJ vyriausiuoju Marijos legiono dvasios tėvu yra paskirtas Telšių vyskupijos vyskupo vikaras, apaštalinis protonotaras Juozapas Pranciškus Gedgaudas. Jo rūpesčiu ir iniciatyva jau tampa tradicija, kad Marijos legiono nariai iš visos vyskupijos susirinktų bendrai maldai ir dvasiniam atsinaujinimui – rekolekcijoms. Legionieriai iš visos Telšių vyskupijos taip pat kas metai renkasi liepos 1 dieną, Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų išvakarėse, netoli nuo Šventovės esančiame vadinamajame Panų Kalne, kur kartu meldžiasi, dalyvauja prie ten esančios koplyčios aukojamose Šv. Mišiose ir maldingos eisenos būdu keliauja į Žemaičių Kalvarijos Baziliką, į prasidedančius Atlaidus.

Dieve laimink Marijos legioną, o Švč. M. Marijos globa telydi jo narius, pašauktus kilniai tarnystei Bažnyčioje!

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas       

aukštyn