Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 12 d. Malda už Žemaičių Kalvarijos parapiją ir jos kaimynes
Paskelbta: 2015-07-13 21:48:35
Liepos 12 – ąją, paskutinę Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dieną, buvo meldžiamasi už vietinę tikinčiųjų bendruomenę bei kaimynines parapijas. Dešimtos valandos Šv. Mišias tą dieną aukojo Mažeikių dekanato dekanas, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kan. Zenonas Degutis, giedojo Šiluvos Šventovės vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas Jolitos Oržekauskaitės. Sumos Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo keltas kunigų. Šv. Mišiose giedojo Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Irenos Bakanauskienės. Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino tos dienos Evangelijos, pasakojančios apie Šv. Šeimos kelionę į Šventyklą, pagrindinę mintį – vaikams reikia tėvų pavyzdžio ir geri tėvai žino, ko labiausiai reikia jų vaikams. Tėvų uždavinys – ugdyti vaikus, pasakojant jiems apie Dievą, perduodant jiems tikėjimo patirtį, švenčiant liturgiją. Juozapas ir Marija, kartu su Jėzumi ėjo į Šventyklą, tai rodo, kokia svarbi santykio su šeima ir Dievu realybė. Vyskupas pabrėžė, jog šiandienos žmonės užmiršta šį aspektą ir nevertina bendrystės ne tik tikėjimo kelyje, bet ir santykiuose, šeimos gyvenime. Santykių kūrimas – dalinimasis gerąja patirtimi yra iš esmės svarbus dalykas, vedantis į gyvenimą tiek šiame, tiek anapusiniame pasaulyje. Vyskupas kvietė šeimas, parapijas tapti maldos, dvasinių vertybių puoselėjimo aplinkomis, kur jauni žmonės galėtų gauti užuovėją ir matydami tinkamą pavyzdį ugdytis tikėjime. Mes esame Dievo įsūniai – broliai ir seserys, vienijami tikėjimo ir Jėzaus Kristaus, pasiliekančio su mumis Eucharistijoje ir tokiu būdu vienijančiu mus tikrajai bendrystei. Vyskupas kvietė šią bendrystę branginti ir toje dvasioje gyventi.
Po Šv. Mišių buvo einamas Kryžiaus kelias, giedamos Kalnų giesmės, vyskupo nešama Šv. Kryžiaus relikvija laiminami tikintieji. Po Kryžiaus kelio, Bazilikoje dėkojant Dievui už visas patirtas per Atlaidus malones buvo sugiedotas padėkos himnas „Tave, Dieve, garbinam...“, o po visų pamaldų visiems prie atlaidų organizavimo prisidėjusiems padėkos žodį tarė vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Telšių vyskupijos vyskupui Jonui Borutai SJ ir jo augziliarui vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, Žemaičių Kalvarijos seniūnui, bendruomenės pirmininkui bei visai pagelbėjusiai komandai padėkos žodį tarė ir Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas.
Šie, 2015 metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, buvo skirti Dievui Pašvęstojo gyvenimo metams paminėti, kiekvieną dieną buvo meldžiamasi skirtingomis intencijomis. Piligrimai plaukė iš visos Lietuvos. Marijos radijas tiesiogiai transliavo Šv. Mišias iš Bazilikos liepos 2 – 6 ir 8 bei 10 dienomis, o liepos 1 dieną mišparus ir dvi dienas - liepos 3 ir 10 dienomis Kalnų giesmes tiesiogiai transliavo Marijos Radijas. Liepos 4 dieną Šv. Mišias iš Bazilikos transliavo LRT. Per visas atlaidų dienas Atminties koplyčioje, esančioje šalia Žemaičių Kalvarijos gimnazijos, veikė kun. Juliaus Meškausko surengta fotonuotraukų paroda „Sustabdytos gyvenimo akimirkos“.  Kiekvieną dieną buvo giedami Kalnai tiek lauke, lankant koplytėles, tiek Bazilikoje. Tikintieji ėjo Kryžiaus keliu, pabarstytu šventa žeme, parvežta iš Jeruzalės, tikrojo Kristaus Kryžiaus kelio, lygiai taip pat prie tos žemės prisiliesdami ir Bazilikoje, kuri išbarstyta po jos grindimis.
Didieji šių metų Žemaičių Kalvarijos atlaidai baigėsi, tačiau Šventovė atvira maldininkams ištisus metus, o ypač kiekvieno mėnesio antrąją dieną, per kasmėnesinius atlaidus. Artimiausi tokie atlaidai – rugpjūčio 3 dieną, kada Žemaičių Kalvarijoje vyks ir stojamieji į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

aukštyn