Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 11 d. melstasi už vaikus
Paskelbta: 2015-07-13 21:46:39

Liepos 11 dieną, kada katalikiškas pasaulis minėjo, Europa šventė savo dangiškojo globėjo šv. Benedikto dieną, o Kauno arkivyskupija išgyveno iškilmingą naujojo arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ įžengimą į sostą – Kauno arkikatedrą Baziliką, Žemaičių Kalvarijos Šventovėje susirinkę maldininkai meldėsi už vaikus. Tokia buvo tos dienos maldų intencija Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Ši diena buvo skirta Tauragės dekanato tikinčiųjų bei kunigų piligrimystei. Pagrindinėms tos dienos Šv. Mišioms vadovavo Tauragės dekanato dekanas, Tauragės parapijos klebonas kan. Alvydas Bridikis, koncelebravo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, kartu Šv. Mišias aukojo ir keletas, iš įvairių parapijų atvykę kunigai. Abu Telšių vyskupijos vyskupai tą dieną buvo išvykę į Kauną, naujojo arkivyskupo ingresą. Šv. Mišiose giedojo Tauragės dekanatų parapijų jaunimo jungtinis choras, vadovaujamas vargonininkės Jūratės Kaplanaitės. Sakydamas pamokslą kan. R. Saunorius kalbėjo, jog dalyvavimas atlaiduose yra puiki proga pamąstyti apie Marijos gyvenimą ir jos dorybes. Marija yra puikus pavyzdys kaip kiekvienas žmogus, esantis tikėjime gali išmokti priimti svarius sprendimus savo gyvenimo kelyje. Šiandienos žmogus bijo praktikuoti tikėjimą, kad nebūtų pajuoktas ar nesuprastas kitų žmonių. Baimė keisti gyvenimo būdą, baimė atiduoti savo gyvenimą Viešpačiui. Mums būtina pasitikėti Dievu kaip vaikas besąlygiškai pasitiki savo tėvu ir kaip Marija besąlygiškai pasitikėjo Viešpačiu. Apsispręsti tai reiškia nebūti chameleonu – nuolat keikiančiu savo pozicijas, o visada stovėti tiesoje, ir to mokytis esame pakviesti iš Švč. M. Marijos. Nemokėdamas apsispręsti žmogus miršta dvasiškai, o tas, kuris ryžtingai ieško teisingo sprendimo, pagrįsto santykio su Dievu visada pasiekia teisingą ir gerą rezultatą.
 

Po Šv. Mišių vadovaujant Tauragės dekanato dekanui ir jaunimui giedant Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmes gausus tikinčiųjų būrys ėjo Kryžiaus kelią, apmąstė Kristaus kančią, o po procesijos visiems padėkos žodį tarė dekanas kan. A. Bridikis.
 
kan. Andriejus Sabaliauskas

 
aukštyn