Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 10 d. Malda už Dievui pašvęstuosius
Paskelbta: 2015-07-11 16:16:48

Liepos 10 dieną į Žemaičių Kalvarijos Didžiuosius Atlaidus rinkosi vienuoliai ir vienuolės ne tik iš Telšių vyskupijos, bet ir iš visos Lietuvos. Tą dieną buvo meldžiamasi už vienuolius ir vienuoles bei naujus pašaukimus į vienuolinį luomą. Pagrindinėms tos dienos Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Lietuvos pranciškonų provincijolas br. kun. Astijus Kungys OFM, nemažas būrys brolių pranciškonų ir konventualų bei diecezinių kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos. Nemažas būrys seserų vienuolių iš įvairių kongregacijų taip pat meldėsi Šv. Mišiose, kurių metu giedojo Kretingos parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkų Aloyzo Žilio ir Linos Pudžiuvelytės.

Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas, pasidžiaugė atvykusiais ir pasidalino savo įžvalgomis apie vienuolynų situaciją Lietuvoje šių dienų kontekste. Kvietė visus melsti naujų pašaukimų, nes tais gūdžiais tarybiniais laikais, kada viskas veikė pogrindžio sąlygomis ir priespaudos bei persekiojimo tikrovėje nepalyginti daugiau buvo pašaukimų į vienuolinį gyvenimą, negu jų yra šiandien. Sakydamas pamokslą vyskupas J. Kauneckas analizavo vienuolinio pašaukimo šių dienų visuomenėje. Vyskupas kalbėjo, jog palaiminta yra vienuolinio gyvenimo padermė, nes jie paaukojo savo gyvenimą Dievui. Pamokslininkas drąsino nenusigąsti iškylančių sunkumų ir išbandymų – vien tikėti. Vykdantys Dievo valią, besiklausantys jo žodžio tampa Jėzaus broliais, seserimis, motinomis ar netgi tėvais. Viskas remiasi į esmę – meilę. Kokia mūsų meilė? – klausė vyskupas. Juk, anot popiežiaus Pranciškaus, vienuoliai ir vienuolės yra pašauktos pažadinti pasaulį, sujudinti užsnūdusią žmoniją, o tam reikia meilė ir tikėjimo ugnies. Kaip pavyzdį tokio degimo pamokslininkas klausytojams priminė šv. Pranciškų Asyžietį, kuris, anot daugelio autorių, buvo kaip antrasis Kristus. Šiandien vėl reikia tokio tikėjimo ir meilės žmonių, koks buvo šis šventasis. Pamokslininkas priminė ir kitą uolų ir šventą kunigą – Arso klebonas, kuris nuvykęs į tą parapiją stengėsi uždegti meile parapijiečių širdis. Viskas įmanoma, kai pasitikima Dievu ir to pavyzdys silpnutė pal. Motina Teresė, pakeitusi pasaulį. Tokie šventieji, degą meile Dievui ir žmogui gali apversti pasaulį ir būtent tokio perversmo visiems vienuoliams linkėjo vyskupas J. Kauneckas, baigdamas sakyti pamokslą. Po pamokslo visi pamaldose dalyvavusieji vienuoliai ir vienuolės atnaujino savo įžadus: neturto, skaistumo ir klusnumo įžadus. Po Šv. Mišių vienuoliai, vienuolės ir gausus būrys tikinčiųjų, atvykusių iš įvairių parapijų: iš Vaidotų, Bernardinų parapijų, iš Vilniaus arkivyskupijos, iš Naujamiesčio parapijos, Panevėžio vyskupijos ir kitur. Po visų pamaldų vienuoliai, vienuolės bei visi dvasininkai turėjo bendrą agapę ir nuotaikingą pabendravimą.

Tos pačios dienos vakarą Šventovėje buvo meldžiamasi už verslininkus, pramoninkus, bendruomenes. Vakaro Šv. Mišiose dalyvavo daugiau nei dešimtis bendruomenių, Plungės verslininkų ir pramoninkų sąjungos nariai, Plungės rajono ir savivaldybės meras Audrius Klišonis, administracijos direktorius Albertas Krauleidis, verslinkai, kurie rūpinasi Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčiomis, nuolat remdami jų išlaikymą, remonto darbus. Po Šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, kuris vadovavo Šv. Mišių liturgijai, dėkojo visiems, prisidedantiems prie Šventovės gražinimo ir puoselėjimo ir įteikė atminimo dovanėles bei padėkos raštus. Šventovės rektoriui už bendradarbiavimą dėkojo ir atminimo dovanėles taip pat įteikė Plungės miesto ir rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis ir Pramoninkų sąjungos atstovas Jonas Varkalys. Po vakaro Šv. Mišių buvo einamas Kryžiaus kelias, giedamos Kalnų giesmės lankant Kryžiaus kelio koplytėles.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn