Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 9 d. melstasi už kelininkus
Paskelbta: 2015-07-10 16:47:56

Liepos 9 dieną, ketvirtadienį, per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos Atlaidus, Šventovėje buvo meldžiamasi už kelininkus, automobilių priežiūros sistemos darbuotojus, savivaldybių vadovus, politikus. Ta diena buvo skirta ir Akmenės dekanato parapijų kunigų ir tikinčiųjų piligrimystei į Šventovę. Po 10 val. Šv. Mišių, kurioms vadovavo ir pamokslą pasakė Akmenės dekanato dekanas, Naujosios Akmenės parapijos klebonas kun. Olijandas Jurevičius, Žemaičių Kalvarijos miestelio aikštėje vyko LR Susisiekimo ministerijos, Lietuvos Vyskupų Konferencijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bendrai parengto Saugaus eismo švietiejiško projekto Saugokime vieni kitus kelyje renginys. Renginyje, o vėliau ir Šv. Mišių metu Bazilikoje grojo Panevėžio pučiamųjų orkestras, vadovaujamas dirigento Laimučio Raziūno, renginį vedė Zita Bareikienė. Renginio metu buvo atliekama puiki meninė paroda, išsamiai kalbama apie saugų eismą.

12 val. pagrindinių Šv. Mišių liturgijai vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, kartu koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, nemažai kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Akmenės ir Naujosios Akmenės parapijų jungtinis choras, vadovaujamas vargonininkės Žydrūnės Kazlauskaitės. Šv. Mišiose kartu su dideliu būriu kelininkų meldėsi ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Egidijus Skrodenis, valstybės įmonių – „Regiono keliai“ vadovai, Valstybės įmonės „Automagistralė“ direktorius Vladislovas Molis, Klaipėdos, Telšių, Akmenės, Skuodo, Plungės, Kretingos ir kitų rajonų miestų ir rajonų, savivaldybių merai, administracijų direktoriai ir kiti savivaldybių darbuotojai, tarybų nariai.

Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusius, o ypač kelininkus nuoširdžiai pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ. jis pabrėžė koks svarbus kiekvienam žmogui yra kelias, be kurio nė vienas negali apsieiti ir kokie svarbūs tie, kurie kelius tiesia, prižiūri ir jais rūpinasi. Vyskupas kvietė visus melstis už kelininkus ir visus, į pamaldas susirinkusiuosius, kurie dirba toje srityje, kad Dievas laimintų juos, jų šeimas ir jų atliekamą tokį svarbų, reikalingą ir atsakingą darbą.

Sakydamas pamokslą Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila kalbėjo: „Susirinkome garsioje Žemaičių Kalvarijos Šventovėje, į ją atvykdami įvairiais keliais. Jei kelių nebūtų, negalėtume taip lengvai atkeliauti. Taigi ačiū tiems, kurie darbuojasi, kad turėdami kelius, galėtume susitikti, būti kartu, bendrauti.“ Vyskupas pabrėžė, jog Šventajame Rašte kelias yra dažna sąvoka ir vartojama įvairiomis prasmėmis. Jis kalbėjo apie biblinius veikėjus: Abraomą, Mozę, apaštalą Paulių, kurie turėjo keliauti ir atlikti jiems patikėtą misiją. Keliavo Marija, Juozapas ir Jėzus ir visiems jiems buvo reikalingi keliai. Kelionėje svarbu susitikti, o piligriminėje kelionėje ypač svarbu sutikti Jėzų: „Kelionė ir mūsų gyvenime gali būti palaiminimo ir atgailos laikas, metas, kada artimiau nei kasdienybėje sutinkame Dievą. Tokia kelionė tampa piligrimyste – tikėjimo kelione, skatinančia atsigręžimui į Dievą, atgailai, gilesniam Dievo pažinimui, artimesnei bendrystei su juo. Ji apdovanoja ramybe ir dvasiniu džiaugsmu.“ Vyskupas priminė, jog pats Jėzus sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. Taigi kelionė gali būti vedanti Dievo link ar netgi kelionė drauge su juo. Taip pat vyskupas priminė: „Šioje garsioje Žemaičių Kalvarijos Šventovėje jau amžiais garsus Kryžiaus kelias – Viešpaties Jėzaus kančios stočių apmąstymas. Tai ypatingas kelias, kuriame einame drauge su Jėzumi. Tai ne tik Žemaitijai svarbi ir brangi vieta. Čia sustiprinimo atvyksta tikintieji iš visos Lietuvos ir dar iš toliau.“ Baigdamas pamokslą vyskupas kalbėjo: „Teduoda šis kelias mums stiprybės būti tikėjimo skelbėjais ir liudytojais mūsų laikų pasaulyje. Tokiam liudijimui reikia dvasinės stiprybės, ateinančios iš buvimo su Jėzumi ir kitais tikinčiais broliais ir seserimis kartu. Ypatingai sustiprėjame, kai prisiliečiame prie Viešpaties kančios. Leiskimės šiame kelyje Viešpaties būti stiprinamais ir auginamais.“

Po Šv. Mišių vyskupams ir Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektoriui kan. Jonui Ačui padėkos ir sveikinimo žodį tarė ir atminimo dovanas įteikė Plungės rajono ir savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovas. Buvo padėkota už bendradarbiavimą įgyvendinta kilnius projektus visuomenėje, ypač rūpinantis keliaujančiųjų saugumu.

Po Šv. Mišių, dalyvaujant vyskupams, kelininkams ir politikams buvo einamas Kryžiaus Kelias, lankant koplytėles ir giedant Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmes, apmąstoma Kristaus kančia, o po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose vyko bendra agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas    

aukštyn