Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 4 d. Prašyta Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės globos ir užtarimo jaunimui ir jaunoms šeimoms
Paskelbta: 2015-07-06 11:04:11

Liepos 4 dieną, vykstant Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams, nuo pat ryto buvo meldžiamasi už jaunas šeimas, o tos dienos vakare – už jaunimą. Tą dieną į Šventovę rinkosi Gargždų ir Palangos dekanatų tikintieji ir kunigai. Pagrindinėms Šv. Mišioms tą dieną vadovavo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai, Latvijai ir Estijai arkivyskupas Pedro Lopez Qvintana, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis Gargždų ir Palangos parapijų choras, vadovaujamas Palangos parapijos vargonininko Edmundo Jucevičiaus ir Gargždų parapijos vargonininko Petro Katauskio. Vargonavo Žemaičių Kalvarijos Šventovės vargonininkė Kristina Kondratavičienė, grojo ir pučiamųjų orkestras. Šv. Mišių pradžioje apaštalinį nuncijų ir visus tikinčiuosius, o ypač džiaugėsi susirinkusiomis jaunomis šeimomis su vaikais. Taip pat visiems ir LRT žiūrovams, nes Šv. Mišios buvo tiesiogiai transliuojamos, priminė kaip Šv. popiežius Jonas Paulius II pasiūlė stebuklingajam paveikslui titulą – Krikščioniškų Šeimų Karalienė ir taip ši Šventovė, su paveikslo karūnavimu šiuo titulu, tapo būtent šeimų šventove.

Sakydamas pamokslą apaštalinis nuncijus kreipėsi į gausiai susirinkusiuosius maldininkus, primindamas jog sekant tėvų ir senelių pavyzdžiu čia susirenka pagarbinti Švč. M. Mariją. „Mes esame susibūrę prie Jos, pilni pagarbios padėkos ir su viltimi norime būti išklausyti, laukdami jos malonių šioje šventovėje, kuri per Kryžiaus Kelią taip pat primena mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią“. Pamokslininkas kvietė kontempliuoti Mariją, nepavargti į ją žvelgti nuolat ir jos mokytis mylėti, aukotis ir patarnauti artimui. Šeimoje esmė – patarnavimas vienas kitam, nes čia nėra šeimininkų, nes šeima – meilės ir pagarbos bendruomenė. Arkivyskupas pabrėžė, jog svarbu šeimose būti atviriems gyvybei ir to mokytis iš Marijos ir Elzbietos. Baigdamas pamokslą apaštalinis nuncijus visiems suteikė Apaštalinį Palaiminimą.

Po Šv. Mišių buvo einami Kalnai, kurių procesijai lauke vadovavo Apaštalinis Nuncijus, nešdamas Didžiąją Šv. Kryžiaus relikviją ir ja laimindamas tikinčiuosius. Po procesijos sveikinimo ir padėkos žodį tarė Palangos dekanato dekanas, Palangos parapijos klebonas kun. dr. Marius Venskus.

Tos pačios dienos popietę į Žemaičių Kalvarija iš visos Telšių vyskupijos rinkosi katalikiškasis jaunimas. Jų suvažiavo keli šimtai ir jie čia turėjo įdomius teminius užsiėmimus, susitiko su kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, šlovino Viešpatį Bazilikoje, meldėsi Švč. Sakramento adoracijoje, vyko jiems skirtos atgailos pamaldos, dekanatų jaunimo dvasios vadovai klausė išpažinčių. 19 val. Bazilikoje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo nemažas būrys kunigų. Šv. Mišiose giedojo Kretingos parapijos jaunimo choras. Sakydamas pamokslą vyskupas priminė, jog meldžiamasi už jaunimą ir analizuodamas Šv. Mišių skaitinius pabrėžė, jog jaunas žmogus panašus į Abraomą, Mozę, kurie, turėdami patogų ir garantuotą gyvenimą, atsiliepė į Dievo kvietimą ir tapo jo įrankiais Dievo plane. Jėzus, būdamas dvylikos metų amžiaus įvardino, jog jam reikia būti Jo Tėvo reikaluose. Ką reiškia būti Tėvo reikaluose? Ogi pirmiausia pažinti savo Tėvą ir užsiimti jo reikalais. Vyskupas kvietė jaunimą atsiliepti į Dievo kvietimą ir, kaip tie bibliniai veikėjai, nuolat būti užsiėmus Dangiškojo Tėvo reikalais. Pamokslininkas nurodė visiems gyvenimo kryptį – kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Širdys, sakė vyskupas, tebus pripildytos Dievo meilės ir tokiu būdu bus visada ieškoma tikrosios gyvenimo pilnatvės. Po Šv. Mišių didelis būrys jaunimo bei kartu su jais besimeldusių tikinčiųjų ėjo su žvakėmis rankose į Kryžiaus Kelio Kalnus, kur, giedodami giesmes, apmąstė Kristaus kančią, klausėsi kunigų sakomų pamokslų, o į Baziliką grįžę vidurnaktį, po jiems suteikto palaiminimo, sustiprėję savo dvasia, grįžo į savo namus bei parapijas.
 

 kan. Andriejus Sabaliauskas

  

aukštyn