Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Liepos 2 d. - Maldų už katechetus ir tikybos mokytojus diena
Paskelbta: 2015-07-03 10:51:59

Liepos 2 diena – Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo maldų už katechetus, tikybos mokytojus metas. Tą dieną iš pat ryto į Žemaičių Kalvariją iš visos Telšių vyskupijos rinkosi tikybos mokytojai ir parapijiniai katechetai. Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre vyko šiai dienai skirtas renginys – pirmiausia vienuolikos Telšių vyskupijos dekanatų tikybos mokytojų ir katechetų sveikino vieni kitus su tikybos mokymo mokyklose Lietuvoje dvidešimtpenkmečiu. Po to visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, renginyje dalyvavo ir jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetinių centrų direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis, o konferencijoje savo įžvalgomis dalijosi Kauno arkivyskupas metropolitas – nominatas Lionginas Virbalas SJ, kuris vėliau vadovavo iškilmingoms Šv. Mišioms Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Sveikindamas susirinkusiųjų gana didelį būrį, Telšių vyskupijos ganytojas kalbėjo apie tikybos mokytojų ir katechetų svarbų vaidmenį parapijų gyvenime, drąsino nebijoti pasitaikančių sunkumų ir iššūkių ir kvietė visus pasitikėti Viešpačiu ir atliekant kilnią misiją Bažnyčioje vykdyti jo valią. Renginio metu savo įžvalgomis apie vienuolinį pašaukimą ir gyvenimą su Kristumi, vykdant tikėjimo perdavimo ir mokymo misiją dalijosi ses. Brigita – Edita Gramauskaitė iš Kretingos. Konferencijoje kalbėjęs arkivyskupas L. Virbalas SJ išryškino džiugų tikėjimo skelbimo svarbumą ir drąsino pasitikėti Dievu ir viltingai matyti tokio sunkaus darbo svarbumą. Arkivyskupas kvietė viską vertinti amžinybės šviesoje ir antgamtinės tikrovės perspektyvoje. Po konferencijos Telšių vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė ir direktorius mons. R. Gudlinkis pagerbė ir apdovanojo kvalifikaciją per šiuos metus pakėlusius tikybos mokytojus bei įteikė padėkos raštus už parodytas iniciatyvas.

12 val. Šv. Mišioms Bazilikoje vadovavo arkivyskupas L. Virbalas SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, nemažas būrys kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Tikybos mokytojai su savo dekanatų vėliavomis rinkosi prie altoriaus, o Šv. Mišiose giedojo Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Irenos Bakanauskienės. Ši diena buvo skirta ir Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligrimystei į Šventovę. Sakydamas pamokslą arkivyskupas išryškino Dievo Motinos, Krikščioniškų Karalienės, gyvenimo pavyzdžio svarbumą. Jos šventumas, jos motiniškas pavyzdys visada aktualus. Marija, ištikima Dievui iki galo besąlygiškai parodo, koks esminis mūsų kiekvieno pašaukimas – vykdyti Dievo valią. Žmogaus pašaukimas – Dievo ir žmogaus asmeninio susitikimo meta, niekas kitas – joks žmogus negali kištis į šį santykį ir nurodyti kokį pašaukimą kuris turi. Būtent Dievas duoda gyvenimą ir jis kviečia žmogų bendradarbiauti. Formuojant jauną žmogų visi yra pakviesti bendradarbiauti – tėvai, mokytojai, tikinčiųjų bendruomenės. Arkivyskupas kvietė Marijos pavyzdžiu gyventi su Viešpačiu ir ištikimai vykdyti jo skirtą kiekvienam pašaukimą ir misiją šioje žemėje.

Po Šv. Mišių buvo einamas Kryžiaus kelias, lankant Koplytėles, jam vadovavo arkivyskupas nominatas L. Virbalas SJ. Po Kryžiaus kelio Bazilikoje Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ tikybos mokytojams ir katechetams įteikė kanoninius siuntimus ateinantiems naujiesiems mokslo metams bei atminimo dovanėles. Po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose vyko nuotaikinga tikybos mokytojų ir katechetų agapė.
 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas    

 

  

aukštyn