Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Savaitgalį atlaiduose melstasi už meilės darbus darančiuosius ir šeimas
Paskelbta: 2022-07-08 15:42:18
 

Liepos 2 dieną, kada Bažnyčios liturginiame kalendoriuje švenčiama Marijos, Šeimų Karalienės šventė, visą dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje buvo meldžiamasi už Carito, Maltos, Samariečių, Raudonojo Kryžiaus organizacijų narius, senelių namų gyventojus, vadovus ir darbuotojus bei savanorius.

Tą dieną socialinių struktūrų, meilės artimui darbus darantys žmonės rinkosi į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Pasipuošę savo organizacijų atributika jie pirmiausia rinkosi į konferenciją Žemaičių Kalvarijos kultūros centre, kur svarstė apie savo tarnystės ir misijos darant artimui gera svarbą bei reikšmę. Organizacijų atstovai kvietė piligrimus į palapines, vaišino pačių paruoštais patiekalais, dalino informaciją apie savo veiklą, kvietė įsijungti naujus savanorius.

Pagrindinėms tos dienos 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, taip pat atvykę kunigai ne tik iš Skuodo dekanato, iš kurio tą dieną rinkosi tikintieji, nes buvo jų piligrimystės diena. Sumos Šventosiose Mišiose, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, giedojo Skuodo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Živilės Mackevičiūtės.

Šventųjų Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius ir atvykusį svečią arkivyskupą pasveikino ir jais pasidžiaugė Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, pakviesdamas maldai už taiką pasaulyje ir socialinį darbą dirbančius žmones.

Sakydamas pamokslą arkivyskupas klausė - Kodėl aš čia? Ši Žemaičių Kalvarijos Šventovė sukviečia piligrimus atvykti kasmet, kad padėtų vėl iš naujo džiaugtis Viešpačiu. Tikintis žmogus pakviestas apsisprendimui džiaugtis Dievu, savo gelbėtoju. Tam duoda jėgų Šeimų Karalienės šventė, kurios titulas suteiktas stebuklingajam Paveikslui. Šventasis popiežius Jonas Paulius II šį kreipinį įtraukė į Dievo Motinos Marijos litaniją, pabrėždamas šeimos svarbą žmogaus gyvenime. Mes meldžiamės už šeimas ir kad jose skleistųsi Viešpaties valia. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju – kokios džiaugsmo priežastys? – klausė pamokslininkas. Ir išryškino būtinybę dalintis su kitais savo gyvenimu, patarnauti kitam, rūpinti kitu, liudyti tikėjimą. Vaizdingai kalbėdamas apie artimo meilės tarnystės patirtis ir primindamas iš Šventojo Rašto gerojo samariečio pavyzdį arkivyskupas kvietė visus nuolat užmegzti ryšį su kitais, nuolat gyventi meilės dvasia ir nepavargti dovanojant savo širdies meilę kitiems, ypač labiausiai reikalingiems pagalbos. Darant gera artimui, daromas gėris pačiam Dievui. Tokios laikysenos pamokslininkas ir linkėjo visiems susirinkusiesiems.

Po Šventųjų Mišių ir maldos už šeimas, palaiminus piligrimus procesija iškeliavo į Kryžiaus kelią, po kurio Telšių vyskupijos Carito direktorė Jūratė Damanskienė padėko visiems šios organizacijos nariams, buvo įteiktos atminimo dovanėlės, surengta bendrystės agapė.

Liepos 3 dieną buvo švenčiama pagrindinė atlaidų diena – vadinamojo Didžioji Kalvarija. Visą dieną melstasi už šeimas ir poras besirengiančias santuokos sakramentui. Bazilikos šventoriuje tą dieną buvo dalinama informacija apie Šeimų centrų veiklą, palapinėje buvo galimybė susitikti su savanoriais ir centrų vadovais.

12 val. Šventosioms Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo LRT ir Marijos radijas, vadovavo Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Darius Trijonis, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, atvykę kunigai ne tik iš Plungės dekanato, kurio buvo piligrimystės diena. Šventosiose Mišiose giedojo Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Irenos Bakanauskienės, chorui pritarė Plungės Kultūros centro kamerinis orkestras, vargonavo Žemaičių Kalvarijos Šventovės vargonininkė Kristina Kondratavičienė. Iškilmingoje liturgijoje patarnavo diakonai bei seminaristai.

Sakydamas pamokslą vyskupas Darius Trijonis išryškino šeimos realybės svarbą Bažnyčios, visuomenės bei valstybės gyvenime. Šeimoje paprasti žmonės: vyras, moteris, vaikai tampa pačiu nepaprasčiausiu dalyku, nes kuria taip reikalingą žmogui meilės bendruomenę, be ko nė vienas asmuo šioje žemėje negali apsieiti. Dievas suteikia paprastiems žmonėms malonę kartu kurti nepaprastus dalykus. Žemaičių Kalvarijoje esantis stebuklingasis Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslas yra nuolatinės būsenos perspektyvą turintis ženklas kaip reikia nuolat kurti šeimos kultūrą. Vyskupas kalbėjo apie būtinybę šeimose ugdyti prioritetus, švenčiant sekmadienį, kartu meldžiantis, būnant atviriems Viešpačiui ir Jo malonei. Baigdamas pamokslą pamokslininkas palinkėjo trokšti, kad tikinčiųjų vardai, anot Evangelijos, būtų įrašyti danguje, o Marija, Krikščioniškųjų Šeimų Karalienė pagelbėtų šią misiją įvykdyti.

Po Šventųjų Mišių, maldos į Krikščioniškų Šeimų Karalienę bei vyskupų palaiminimo gausus būrys piligrimų patraukė su giesmėmis į Kryžiaus Kelią, po kurio Bazilikoje padėkos žodį vyskupams ir kunigams tarė ir atminimo dovanėles įteikė Plungės rajono ir savivaldybės meras Audrius Klišonis, visus pasveikino Lietuvos Respublikos seimo narys Jonas Varkalys.

Po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose vyko atlaidų dalyvių susitikimas – šventinė agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr. 

 aukštyn