Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Telšių vyskupijoje prasidėjo 2022 metų Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Paskelbta: 2022-07-08 15:36:15

Tradiciškai Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai prasidėjo 2022 metų liepos mėnesio 1 dieną Šventosiomis Mišiomis Panų Kalne ir vakaro Šventosiomis Mišiomis Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Šiais metais atlaiduose meldžiamasi už taiką visame pasaulyje bei paminimas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 50 – metis.

Tą dieną didelis piligrimų būrys rinkosi prie koplyčios Panų Kalne, kuris mena merginų kankinystę švedmečio Lietuvoje metu. 14 val. į Šventąsias Mišias rinkosi Marijos legiono nariai, maldos pagalbininkai ir kitų katalikiškų organizacijų nariai iš visos Telšių vyskupijos. Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos Marijos legiono dvasios vadas kan. Andriejus Sabaliauskas, koncelebravo keletas atvykusių kunigų. Giedojo Alsėdžių parapijos vargonininkė Elena Žirgulienė su giedotojų grupe. Po Šventųjų Mišių piligrimų būrelis su malda ir giesme iškeliavo pėsčiomis į Žemaičių Kalvarijos Šventovę.

19 val. Vakaro Šventosioms Mišioms, kartu su Mišparais, vadovo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkai. Šventųjų Mišių metu giedojo choralo grupė iš Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės, vadovas Vidmantas Budreckis, vargonavo Jokūbas Juškevičius ir Kristina Kondratavičienė. Iškilmingai Atlaidų išvakarių iškilmingoje liturgijoje patarnavo du diakonai bei seminaristai.
Analizuodamas tos dienos Šventojo Rašto skaitinius vyskupas išryškino evangelinį kvietimą džiaugtis Viešpačiu ir tikrąjį džiaugsmą išgyventi Viešpaties artume. Ganytojas pastebėjo, jog kasdienybės rutiną, nuolatinį nuovargį galima įveikti susitikus su Viešpačiu Šventosiose Mišiose, švenčiant sekmadienį, o ypač Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Ganytojas kalbėjo apie būtinybę dalyvauti piligriminėse kelionėse, Šventovėje giedant Kalnus ir kitaip meldžiantis susitikti ir su pačiu Viešpačiu, ir su Jo ir visų mūsų Dangiškąja Motina Marija.

Dieviškoji liturgija baigėsi Švenčiausiojo Sakramento išstatymu garbinimui monstrancijoje, eucharistine procesija ir palaiminimu Švenčiausiuoju Sakramentu.

Iš liepos 1 dienos į 2 dieną visą naktį vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurią iki 2 valandos nakties tiesiogiai transliavo Marijos radijas, transliavęs ir Atlaidų išvakarių šventimo iškilmingąją dieviškąją liturgiją.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr. 

 

aukštyn