Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Visuomenės tvarkai ir saugumo tarnaujančiųjų diena
Paskelbta: 2021-07-02 20:36:25

 

2021 m. liepos 2 dieną į Žemaičių Kalvariją rinkosi Lietuvos Respublikos Policijos, Priešgaisrinės apsaugos, Teisėsaugos, Teisėtvarkos, Pasienio apsaugos ir kitų struktūrų atstovai, kurie rūpinasi vidaus tvarka ir Valstybės saugumu. Diena buvo skirta ir Šilutės dekanato tikintiesiems. Tos dienos pagrindinėms 12 val. Šventosiomis Mišioms vadovavo ir pamokslavo Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, iš visos Lietuvos atvykę policijos kapelionai, Telšių ir iš kitų vyskupijų atvykę kunigai. Šventųjų Mišių metu grojo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, giedojo Šilutės parapijos choras, vadovaujamas vargonininkės Vitos Matulės.

Šventosiose Mišiose dalyvavo nemažas būrys pareigūnų, jų vadovai, kiti garbūs svečiai.

Šventųjų Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino vyskupas Algirdas Jurevičius ir pakvietė piligrimus ir Marijos radijo klausytojus melstis už visus, kurie tarnauja žmonėms, darbuodamiesi sunkiose ir atsakingose įvairiose Valstybės saugumo struktūrose.

Pamokslininkas arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ kalbėjo: „Tegul šiandienos malda būna kaip padėka už jūsų tarnavimą“ Jis išryškino būtinybę ieškoti Dievo ir pabrėžė, jog tai nėra lengvas uždavinys. Būtina, anot kalbėtojo, neišstumti Dievo iš šeimos sunkumų, nes Dievas yra kaip meilė, skatinanti ieškoti sprendimų, atleisti, parodyti kantrybę ir gailestingumą. Labai svarbu išmokti suteikti erdvę vienas kitam – kaip didžiuliam Dievo slėpiniui. Buvo išryškinti šventųjų, ypač šeimų šventųjų pavyzdžiai, kurie atviri Dievui ir savo pašaukimui gyventi būtent šeimoje. Pamokslo metu drąsinta ieškoti Dievo, mokytis Jį pažinti, nepasiduoti, nepabėgti, melstis net ir tada, kai viskas atrodo nenaudinga, beprasmiška, laiko ir pastangų švaistymas. Arkivyskupas palinkėjo ištverti iki galo ir būti Dievo sekėjais ir Jo apaštalais.

Po Šv. Mišių į susirinkusiuosius kreipėsi Šilutės miesto ir rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, kiti tą dieną dalyvavę garbūs svečiai – Valstybės saugumu besirūpinančių struktūrų atstovai. Jie visi dėkojo dvasininkams už bendradarbiavimą ugdant žmonių dvasingumą ir tikrąsias vertybes.

Po visų pamaldų ir vyskupų palaiminimo su giesmėmis, pritariant orkestrui piligrimai patraukė apmąstyti Kristaus Kančios ir Kryžiaus kelio prasmės, klausėsi policijos kapelionų pamokslų, o po Kalnų maldos, Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengta nuotaikinga agapė, kur visi galėjo ir pabendrauti ir pasistiprinti prieš išvykdami iš Šventovės į savo namus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Valdonės Preibytės nuotr.

 

 


 

 
aukštyn