Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Prašyta naujų pašaukimų į kunigystę ir vienuolystę ir Dievo palaimos pašauktiesiems
Paskelbta: 2020-07-10 22:50:14

Liepos mėnesio 9 dieną piligrimai Žemaičių Kalvarijos Šventovėje visą dieną buvo kviečiami melstis už dvasininkus, vienuolius, vienuoles, Šventųjų Mišių patarnautojus bei naujus pašaukimus. Tą dieną į atlaidus rinkosi ir Gargždų dekanato tikintieji, klausyklose patarnavo šio dekanato parapijų kunigai. Šventosiose Mišiose, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas ir Telšių vyskupijos YouTube kanalas, giedojo Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio. Chorui pritarė pučiamųjų kvintetas iš Klaipėdos, vadovaujamas Vidmanto Budreckio. Vargonais chorui akomponavo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos vargonininkė Kristina Kondratavičienė. 12 val. iškilmingai Šventųjų Mišių liturgijai vadovavo ir pamokslavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius ir 75 kunigai, atvykę iš visos Lietuvos. Šventųjų Mišių liturgijoje patarnavo du diakonai ir Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Šventųjų Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas kreipėsi į gausiai susirinkusiuosius piligrimus ir taip pat dvasininkus bei vienuolius ir vienuoles. Jis pasveikino du Telšių vyskupijos kunigus – Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos kleboną kan. dr. Vladą Gedgaudą ir Klaipėdis universiteto profesorių mons. Arvydą Ramoną, kurie kaip tik tą dieną prieš 25 – keris metus tuometinio Telšių vyskupijos vyskupo Antano Vaičiaus Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo pašventinti kunigais. Vyskupas taip pat pakvietė maldai už visus garbaus amžiaus ir ligų varginamus kunigus bei naujus pašaukimus į kunigystę ir vienuolystę.

Sakydamas pamokslą arkivyskupas išryškino pašauktųjų misiją šių dienų pasaulyje, kalbėjo apie neišvengiamus sunkumus bei iššūkius. Ganytojas išryškino būtinybę pasitikėti jėga, kuri ateina iš Dangaus. Kitas svarbus momentas – kunigų malda už jiems pavestuosius. Žmonės tikisi iš kunigų maldos už juos ir buvimo kartu su jais gyvenimo tikrovėje. Kunigas ir vienuolis, vienuolė pakviesti būti su Viešpačiu maldoje ir padėti kitiems tą kelią atrasti. Dalindamasis savąja patirtimi bei popiežiaus Pranciškaus mokymu, pamokslininkas išryškino būtinybę likti atviriems Dievui ir žmonėms ir savo tarnystėje netapti senberniais ir senmergėmis. Dvasios žmogus pakviestas išmokti gyventi bendrystėje su Dievu ir žmonėmis, teisingai save traktuoti jam patikėtoje misijoje, nepasiduoti liūdesiui, nuolat gyventi malonės stovyje ir ugdyti gyvenimą meilės dvasioje. Arkivyskupas drąsino atpažinti savąją tapatybę ir užmirštant save visiškai atsikreipti į kitą. Tada kunigystėje, vienuolystėje yra galimybė būti laimingais patiems ir tos laimės link palydėti kitus.

Po Šventųjų Mišių grojant pučiamiesiems ir giedant giedotojams vyskupai, kunigai bei didelis būrys tikinčiųjų keliavo Kryžiaus keliu, meldėsi apmąstydami Kristaus kančią, o po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengta nuotaikinga agapė.

 

Kan. Andriejus Sabaliauskas

 

 

aukštyn