Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Malda už verslininkus ir pramoninkus
Paskelbta: 2020-07-08 15:50:30

Besitęsiant Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams liepos mėnesio 7 dieną melstasi už verslo ir pramonės žmones bei visus tuos, kurie kuria darbo vietas. Tą dieną į Šventovę rinkosi ir Skuodo dekanato tikintieji bei dvasininkai, nes tai buvo jų piligrimystės diena. 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo ir jose pamokslavo Šiaulių vyskupijos ganytojas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, būrys kunigų ir iš kitų Lietuvos vyskupijų. Per Šventąsias Mišias, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas ir Telšių vyskupijos YouTube kanalas, giedojo jungtinis Skuodo ir Barstyčių parapijų choras, vadovaujamas vargonininkės Birutės Gedminaitės.

Šventųjų Mišių pradžioje Telšių vyskupijos ganytojas kreipėsi į susirinkusiuosius: „Šiandien meldžiamės už verslininkus ir darbo vietas kuriančius žmones. Kur yra pakankamai darbo vietų, kur yra galimybė dirbti ir užsidirbti, ten atvyksta gyventi žmonės ir kuriasi jaunos šeimos. Tad šiuo požiūriu verslas yra tikrai svarbus kiekvienam regionui“. Taip pat ganytojas Šventųjų Mišių pradžioje pakvietė visus melstis, kad verslo žmonės gerbtų žmogiškąjį orumą ir bendromis pastangomis su visais kurtų bendrą gėrį.

Sakydamas pamokslą vyskupas Eugenijus Bartulis išryškino būtinybę gyvenimo kelionėje atpažinti Dievo planą ir išmokti būti dangiškojo Tėvo reikaluose, kaip šito pamokė dvylikametis Jėzus, pasilikęs Šventykloje. Vyskupas išryškino mintį, jog Evangelija turi akis ir ji ieško mūsų kiekvieno, tarytum dairosi kaip mums padėti atpažinti Dievo meilę mums ir trokšta priartinti mus prie gyvojo, amžinojo gyvenimo šaltinio. Pamokslininkas išryškino būtinybę kurti gyvenimą, nešantį kitiems džiaugsmą, paguodą ir viltį ir dirbti darbus, kurie padėtų žmonėms gyventi, neneštų skausmo, nusivylimo, kančios. Jis pastebėjo, jog egzistuoja verslas, toks kaip lošimo namai ar kitokio pobūdžio, kurį kuriantys žmonės įklampina kitus į priklausomybes, atima pragyvenimą, sugriauna šeimas ir sveikatą. Vyskupas visiems, ypač verslininkams, linkėjo eiti tiesos, meilės ir tikėjimo keliu ir kurti gėrį bei grožį.

Šventųjų Mišių pabaigoje susirinkusiųjų į atlaidus verslininkų ir pramoninkų atstovas išsakė padėkos žodžius vyskupams ir kunigams, o neseniai pradėjusiam eiti Telšių vyskupijos vyskupo ordinaro pareigas vyskupui Algirdui Jurevičiui palinkėjo sėkmingai ganyti žemaičius.

Prieš ganytojams teikiant palaiminimą vyskupas Algirdas Jurevičius padėkojo visiems susirinkusiesiems, o ypač verslo žmonėms: „Dėkoju verslininkams bei verslo įmonėms už paramą parapijoms bei vyskupijos veikloms. Jūsų parama prisideda prie bažnytinių pastatų išsaugojimo bei krikščioniškų vertybių perteikimo ir sklaidos. Ačiū Jums už tai“ – sakė Telšių vyskupijos ganytojas.

Po iškilmingų pamaldų grojant triūboms ir giedant giesmininkams piligrimai, palydint vyskupams, keliavo Kryžiaus keliu, o po visų pamaldų verslininkai ir pramoninkai agapės metu susitiko su Telšių vyskupijos ganytoju. Susitikę Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose turėjo progą bičiuliškam pabendravimui.

Tos dienos vakaro 19 val. Šventosiose Mišiose, kurioms vadovavo Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas taip pat buvo meldžiamasi už verslo ir pramonės srities žmones, o pamokslo metu buvo išsakyta mintis apie gerų darbų ir tikėjimo svarbą amžinybės perspektyvoje. Tikrasis verslas, anot pamokslavusio kanauninko, gebėjimas kurti perspektyvą su Dievu ir taip viską vertinti amžinybės šviesoje. Tada darbai ir poelgiai bus teisingi ir sukurtas gyvenimas atneš palaimą pačiam kuriančiajam ir šalia jo esantiems.

Po vakaro Šventųjų Mišių piligrimai kartu su Plungės pramoninkų ir verslininkų asociacijos kapelionu kan. Jonu Aču keliavo Kryžiaus keliu, giedojo Kalnų giesmes, o kanauninkas kiekvienoje Kryžiaus kelio koplyčioje pristatė tuos geradarius ir rėmėjus, kurie jau nemažai metų globoja atskiras koplyčias, rūpinasi jų remontais, puoselėją šį unikalų, neįkainojamą paveldą. Kryžiaus kelyje buvo taip pat nuoširdžiai meldžiamasi už tuos verslo ir pramonės srities žmones, kurie prisideda prie amžinųjų vertybių puoselėjimo ir propagavimo dabartiniais laikais.

 

Kan. Andriejus Sabaliauskas

 

 

aukštyn