Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Telšių vyskupijoje prasidėjo 2020 m. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Paskelbta: 2020-07-02 17:56:47

2020 m. liepos mėn. 1 dieną 14 val., tradiciškai netoli Žemaičių Kalvarijos vadinamajame Panų Kalne – ten esančioje kankinystės vietoje koplyčioje, susirinko tikintieji į Šventąsias Mišias. Telšių vyskupijos Marijos legiono naria bei kiti maldininkai čia susirinkę meldėsi, giedojo, o po Šventųjų Mišių iškeliavo pėsčiomis į Žemaičių Kalvarijos Šventovę, kur 19 val. iškilmingomis pamaldomis pradėti Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
Bazilikoje vakaro Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, koncelebravo ir pamokslavo Kaišiadorių vyskupijos ordinaras vyskupas Jonas Ivanauskas, kartu meldėsi šios Šventovės kanauninkų kapitulos kanauninkai, nemažas būrys kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos. Šventųjų Mišių metu giedojo choralo grupė iš Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapijos, vadovaujama Vidmanto Budreckio. Liturgijoje patarnavo Kauno kunigų seminarijoje studijuojantys Telšių vyskupijos klierikai. Šventąsias Mišias, jų pradžioje giedamus Mišparus, Vakarinę, ir eucharistinę procesiją tiesiogiai transliavo Marijos radijas ir Telšių vyskupijos interneto kanalas YouTube.
Iškilmingos liturgijoje pradžioje gražų būrį susirinkusių maldininkų, garbų svečią, kanauninkus ir visus kunigus bei seseles vienuoles pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas ir pasidžiaugė atvykusiais piligrimais.
Sakydamas pamokslą vyskupas Jonas Ivanauskas išryškino Žemaičių Kalvarijos Šventovės svarbą bei reikšmę, pavadindamas ją vartais į Žemaitiją. Ganytojas kalbėjo apie būtinybę šiame, seniausiame Lietuvoje po atviru dangumi Kryžiaus kelyje, sutikti Kristų, nešantį savo kryžių ir taip išmokti nešti savąją gyvenimo naštą. Vyskupas išryškino svarbą šių atlaidų išmokti būti panašiems į Dievo Motiną Mariją, kuri šlovina Viešpatį ir kartu keliauja kančios keliu su savo Sūnumi. Pamokslininkas drąsino visus atvykti, dalyvauti, pasisemti stiprybės bei drąsos gyvenimui ir patirti gausių malonių, kurios čia liejasi ne vieną šimtą metų.
Po Šventųjų Mišių Bazilikos šventoriuje vyko eucharistinė procesija, o pačioje Bazilikoje visą naktį buvo meldžiamasi prie išstatyto monstrancijoje Švenčiausiojo Sakramento. Švenčiausiojo Sakramento adoracija buvo tiesiogiai transliuojama per Marijos radiją.
Liepos mėn. 2 dieną buvo meldžiamasi už visus gydytojus, medicinos srities žmones, sergančiuosius, sunkumų patirinčiuosius, išbandomus žmones. Ši atlaidų diena buvo skirta ir Telšių dekanato tikintiesiems.
Pagrindinėms 12 val. tos dienos Šventosioms Mišioms vadovavo ir susirinkusiems pamokslavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius, Telšių dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Šventųjų Mišių metu giedojo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (dar kitaip vadinamos Telšių Mažąja) bažnyčios votyvos choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės. Šventosios Mišios buvo tiesiogiai transliuojamos per Marijos radiją ir Telšių vyskupijos YouTube kanalą.
Šventųjų Mišių pradžioje vyskupas Algirdas Jurevičiaus pasveikino visus susirinkusius ypač medikus bei sergančiuosius. Pasidžiaugė, jog būtent šiandien Vilniuje atstovams įteiktas sertifikatas, liudijantis apie Žemaičių Kalvarijos Kalnų tradicijos įtraukimą į Lietuvos nematerialiojo turto ir tradicijos registrą, kas, anot ganytojo, suponuoja, jog visa Lietuva pakviesta mokytis giedoti Kalnus ir branginti šią beveik keturis šimtus metų gyvuojančią ir Žemaitijoje ypač gyvastingą maldingumo tradiciją ir praktiką. Vyskupas pasidalino ir savo asmenine patirtimi – lygiai prieš dvejus metus – 2018 m. liepos mėn. 2 dieną popiežius Pranciškus jį paskyrė Kauno arkivyskupo augziliaru. Šie pasidalinimai palydėti skambiais plojimais.
Sakydamas pamokslą arkivyskupas kalbėjo apie šių dienų aktualija – siautusią ir vis grėsmę keliančią koronos viruso pandemiją ir su tuo susijusius patyrimus bei išbandymus. Jis dėkojo visiems medikams už didvyriškumą, pasiaukojimą, atsidavimą. Medikams netrūko darbo ir iššūkių. Taip pat sunkumų patyrė ir šeimos, lygiai taip, kaip tam tikrus sunkumus ir išbandymus patyrė ir Šventoji Šeima. Arkivyskupas kvietė susirinkusiuosius nepamiršti Viešpaties, kaip Marija esame pasitikėti Dievo globa ir Dievo Apvaizda. Svarbu prašyti Krikščioniškų Šeimų Karalienę, kurios liturginę šventę tą dieną šventėme, prašyti, kad padėtų pakelti akis į Ją, mūsų globėją ir užtarėją. Svarbu į Ją nuolat kreiptis, kad ji sustiprintų mūsų šeimas, kurios yra pačios tikriausios namų bažnyčios. Tose namų bažnyčiose esame pakviesti kartu melstis, turėti ryši tarp kartų ir išmokti gyventi malonės gyvenimą.
Po Šventųjų Mišių būrys maldininkų, vadovaujant abiem ganytojams, nešant Didžiąją Šventojo Kryžiaus relikviją, kuria kiekvienoje Kryžiaus kelio stotyje laiminami tikintieji, giedant chorui ir grojant pučiamųjų kvintetui buvo apmąstyta Kristaus kančia ir Jo meilė žmogui taip meldžiantis už visus ligų varginamuosius bei visus medicinos srities žmones.
Atlaidai vyksta liepos mėnesio 1 – 12 dienomis, jie tik prasidėjo ir Šventovė laukia atvykstant visų piligrimų iš visos Lietuvos.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
 

aukštyn