Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Malda už Tėvynę Lietuvą ir jaunimą
Paskelbta: 2019-07-08 17:22:56

 Liepos 6 – oji diena Žemaičių Kalvarijos Šventovėje buvo skirta maldoms už Tėvynę Lietuvą ir katalikiškąjį jaunimą. Ta diena buvo skirta Palangos dekanato tikinčiųjų piligrimystei į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Tos dienos vidudienio Šventosioms Mišioms vadovavo ir susirinkusiesiems pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. Koncelerbavo Telšių vyskupijos ganytojas Kęstutis Kėvalas, kunigai iš Palangos dekanato ir iš kitur atvykę. Šventosiose Mišiose, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, giedojo iš Palangos atvykęs choras, vadovaujamas Edmundo Jucevičiaus.

Sakydamas pamokslą vyskupas A. Poniškaitis išryškino santykio svarbumą žmogaus tikėjimo ir gyvenimo kelionėje. Labai svarbu būti priimtu, mylimu, suprastu. Marija moko ugdyti ir branginti bendrystę – su Dievu ir su žmonėmis. Vyskupas pateikė pavyzdį iš popiežiaus Pranciškaus gyvenimo – jis kuria bendrystės patirtį leisdamas Dievui tiesiog žiūrėti į jį. Jis yra su žmogumi, arti jo ir visada žiūri į jį. Tokio santykio moko Marija, pati būdama švelni ir švelniai glausdama Sūnų prie savęs Ji pati prie Jo glaudžiasi ir tokiu būdu moko mus kurti santykį – kupiną švelnumo, pasitikėjimo ir vidinės ramybės.

Po Šventųjų Mišių piligrimai keliavo Kryžiaus keliu, meldėsi, klausėsi kunigų sakomų pamokslų. Tos pačios dienos popietėje į Žemaičių Kalvariją rinkosi jaunimas iš visos Telšių vyskupijos. Arti keturių šimtų jaunuolių pirmiausia būrėsi Žemaičių Kalvarijos kultūros centre, kur vyko jiems skirta speciali programa. Jaunuoliai klausėsi liudijimo, mokymų, koncerto, kartu su šlovintojų grupe iš Telšių Mažosios bažnytėlės parapijos giesmėmis šlovino Viešpatį. Prieš vakaro Šventąsias Mišias Bazilikoje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kuriai vadovavo ir jaunimą malda ir mąstymais palydėjo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra. 19 val. vakaro Šventosioms Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras K. Kėvalas. Koncelebravo jo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius, Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius ir didelis būrys kunigų – jaunimo sielovada dekanuose besirūpinantieji. Šventųjų Mišių metu giedojo šlovintojų grupė iš Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos, vadovaujami vargonininkės Ernestos Dargužienės. Sakydamas pamokslą vyskupas kreipėsi į jaunimą, drąsino gyventi tikėjimu, pasitikėti Dievu. Pamokslininkas rėmėsi savo patirtimi vaizdingais ir gyvais pavyzdžiais iliustravo išraiškingą kalbėjimą jaunimui ir gausiai susirinkusiems piligrimams.

Po vakaro Šventųjų Mišių jaunimas tradiciškai liepos 6 dieną prie Bazilikos susibūrę sugiedojo Lietuvos Respublikos himną ir su žvakėmis rankose iškeliavo į Kryžiaus kelią. Giedotojams talkino pučiamųjų kvartetas iš Telšių. Jaunimas grįžęs iš Kryžiaus kelio vidurnaktyje buvo pasveikintas ir palaimintas Telšių vyskupijos ganytojo ir palinkėta jauniems žmonėms sėkmingai grįžti į savo namus bei gražiai praleisti likusį vasaros laiką.

Visą naktį Bazilikoje taip pat vyko ir Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurią tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

 

iš Žemaičių Kalvarijos kan. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn