Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Grabnyčios Žemaičių Kalvarijos Šventovėje
Paskelbta: 2017-02-17 15:19:54

Tradiciškai į Žemaičių Kalvarijos Šventovę per Grabnyčias – Kristaus Paaukojimą Šventykloje šventę ir 2017 m. vasario mėn. 2 d. rinkosi piligrimai ir pašvęstojo gyvenimo atstovai iš visos Telšių vyskupijos. Tą dieną kasmėnesiniuose atlaiduose dalyvavo ir Akmenės dekanato kunigai bei tikintieji. 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Akmenės dekanato dekanas kun. Olijandas Jurevičius, Telšių kunigų seminarijos vadovai, kiti dieceziniai kunigai ir vienuoliai, liturgijai patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Ventos parapijos choras. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusius į Šventovę – maldininkus, seseris vienuoles, brolius vienuolius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas ir priminė, jog ši šventė – šviesos ir vilties šventė. Pašauktieji – Dievui pašvęstieji, anot vyskupo, yra tarytum tos grabnyčinės žvakės, padedančios ieškantiems Dievo surasti kelią pas Jį. Ganytojas palinkėjo susirinkusiems vienuoliams ir vienuolėms, atvykusiems ne tik iš Telšių vyskupijoje įsikūrusių vienuolinių namų, nenustoti savo pasiaukojimu ir ištikimu gyvenimu šviesti Kristaus šviesa šalia esantiesiems.

Po žvakių pašventinimo Bazilikoje buvo einama procesijoje su degančiomis žvakėmis rankose. Pamokslą Šv. Mišių pasakė kun. br. Severin Holocher OFM. Jis kalbėjo apie vienuolių duodamus įžadus – neturtą, skaistybę ir neturtą. Pamokslininkas ragino visus gyventi viltimi, tikėjimu ir meile, kvietė į nuolatinį ryšį su Dievu per maldą ir bažnytinį gyvenimą, vykdant pašaukimo pareigas bei priedermes.

Po Šv. Mišių visi dalyviai – vyskupas, kunigai, klierikai, vienuolės, vienuoliai kartu nusifotografavo, apmąstė Kristaus kančią, eidami Kryžiaus kelią ir giedodami Kalnų giesmes bei klausydamiesi sakomų pamokslų stotyse.
Po pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso Žemaičių Kalvarijoje patalpose vienuoliams ir vienuolėms buvo surengta agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn