Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Atlaiduose – Žemdirbių ir ūkininkų diena
Paskelbta: 2016-07-12 11:40:48

Liepos 11 dieną, tebesitęsiant Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams, buvo meldžiamasi už žemdirbius, ūkininkus ir visus kaimo žmones. Tą dieną pagrindinėms 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas Jonas Boruta SJ, būrelis Akmenės dekanato, kuris atstovavo tą atlaidų dieną, ir iš kitur atvykusių kunigų. Sumos metu giedojo Akmenės Šv. Onos parapijos bažnytinis choras, vadovaujamas vargonininkės Žydrūnės Kazlauskaitės.

Sakydamas pamokslą vyskupas J. Matulaitis dalinosi įžvalgomis apie tai, jog šių dienų pasaulyje vyrauja ne tik sėkmės pavyzdžiai, bet ir skaudūs išgyvenimai. Sunkumų yra įvairių ir visiems, todėl, sakė vyskupas, labai svarbu žmonėms nuolat kreiptis į Dievo Motiną, Krikščioniškų Šeimų Karalienę Žemaičių Kalvarijoje, prašant jos pagalbos ir užtarimo. Pamokslininkas išryškino sunkumus, kurie nulemia žmogaus apsisprendimą už tikėjimą ar netikėjimą, nes pagalbos iš Dievo ir Marijos prašo tie, kurie yra tikintys. Pagrįsdamas gyvenimiškais pavyzdžiais, vyskupas kalbėjo kas gali sutrukdyti gyventi tikėjimu: kitų neigiamas pavyzdys, neteisingi lūkesčiai kreipiantis į Dievą, neva neišklausytos maldos. Tikėjimo branda būtina, padedanti įveikti kliūtis. Tikėjimas yra Dievo dovana, dažnai perduodama artimųjų ir pasitikėjimas Dievu ir Marijos užtarimu yra vilties ženklai šių dienų pasaulyje. Vyskupas kvietė atverti širdis Dievo gailestingumui, stiprinti savo santykį su Dievu, ieškoti santarvės, nepasiduoti pykčiui ir kitiems, trukdantiems malonės veikimą, dalykams. Vyskupas, baigdamas pamokslą kvietė: „Ir telydi mus Dievo Motinos Marijos užtarimas – kliaukimės Jos tikėjimo pavyzdžiu ir pagalba“.

Po Šv. Mišių buvo einamas Kryžiaus Kelias, kuriam Bazilikoje vadovavo Kaišiadorių vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, o lauke, nešdamas didįjį Šventojo Kryžiaus relikviją ir ja laimindamas žmones, vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius. Po Kryžiaus kelio apmąstymo savo įžvalgomis su tikinčiaisiais pasidalino vyskupas svečias.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn