Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Žemaičių Kalvarijoje švęstas Telšių vyskupijos įkūrimo jubiliejus
Paskelbta: 2016-07-10 18:28:54

Per visą liepos 9 dieną, per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, išskirtinai melstasi už Telšių vyskupiją, nuo kurios įkūrimo šiemet sukanka 90 metų. Tą atlaidų dieną į Šventovę rinkosi piligrimai ne tik iš Tauragės dekanato, bet ir iš visos Lietuvos. Piligrimų grupės atvyko iš Lazdijų, Šlavantų, Kauno, Raseinių, Širvintų ir kitų Lietuvos parapijų ir vietovių. Tos dienos pagrindinėms 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, nemažas būrys kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos. Šv. Mišių metu giedojo Tauragės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Sauliaus Bernoto ir jaunimo choras, kuriam vadovauja vargonininkė Jūratė Kaplonaitė.

Prieš Šv. Mišias išsamią Telšių vyskupijos įkūrimo istoriją gausiai susirinkusiesiems maldininkams bei kunigams pristatė Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis. Telšių vyskupija įkurta kartu su Kauno arkivyskupija, Panevėžio, Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijomis 1926 m. balandžio 4 dieną. Pirmuoju Telšių vyskupijos vyskupu tapo žymus to meto Bažnyčios ir Valstybės veikėjas Justinas Staugaitis. Kurijos kancleris, grįsdamas autentiškais liudijimais ir dokumentais, išsamiai nušvietė to meto situaciją, vyskupijos kūrimo sunkumus ir iššūkius ir padėjo susirinkusiesiems gerai suprasti kaip Dievas vedė ir tebeveda Telšių vyskupiją per visus 90 jos gyvavimo metų. Tikintieji buvo pakviesti dėkoti Dievui už jau praėjusius metus ir melsti palaimos šiai vyskupijai, kad ji galėtų Dievo laiminama gyvuoti dar ilgus metus.

Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM analizavo tą dieną skaitytą Evangeliją, kuri pasakojo kaip Marija skubėjo lankyti savo giminaitę Elzbietą. Pamokslininkas išryškino Marijos ištarto Dievui taip aplinkybes ir jos nešamą džiaugsmą giminaitei. Susitikimas visada neša žinią, kuri paliečia ne tik susitinkančiąsias, bet ir jų nešiojamus, dar negimusius kūdikius. Šis faktas aiškiai parodo, kaip svarbu saugoti gyvybę nuo jos prasidėjimo momento, nes tai neįkainojama vertybė. Šių dienų visuomenėje būtina melsti Šventosios Dvasios dovanų, kad žmonės, turintys galią ir atsakomybę priimant įstatymus gebėtų teisingai mąstyti ir priimtų teisingus įstatymus. Vertybių puoselėjimas turi būti perduodamas per susitikimus, tikėjimo šviesoje, kada taip nešama džiugi ir viltinga žinia. Tokia žinia, kuri įkvepia garbinti Dievą, juk būtent sustikime Marija ištaria, jog jos siela garbina Viešpatį ir tai tampa modeliu – keliauti, susitikti ir perduoti gerą Žinią. Tokiu būdu reikia skelbti Evangeliją ir Dievo gailestingumą, kurio reikia visiems žmonėms. Marija tampa to mokytoja ir šių dienų žmogui. Belieka melstis ir prašyti Marijos pagalbos gyvenimo kelionėje, o atlaidai Žemaičių Kalvarijos Šventovėje yra būtent tas malonės metas, kad visa tai įvertintume ir už būtent tokį santykį dar kartą apsispręstume.

Po Šv. Mišių, vadovaujant Panevėžio vyskupijos vyskupui L. Vodopjanovui OFM, buvo einamas Kryžiaus Kelias, giedamos Kalnų giesmės ir meldžiamasi už Telšių vyskupiją – dėkojant Dievui už jos praeitį ir meldžiant Jo palaimos jos ateičiai.

Dieve laimink, o Marija, Krikščioniškų Šeimų Karaliene, garsi Žemaičių Kalvarijoje, globok ir užtark pas Viešpatį Telšių vyskupiją!

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn