Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Maldų už Lietuvą ir pašauktuosius į dvasinį luomą diena
Paskelbta: 2016-07-07 09:34:20

Liepos 6 dieną buvo meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą ir kunigus, vienuolius, vienuoles bei naujus pašaukimus. Tą dieną į Šventovę rinkosi piligrimai iš Šilutė dekanato, o taip pat į pagrindines 12 val. Šv. Mišias sugūžėjo piligrimų grupės iš Šiaulių, Kauno, Alytaus, Elektrėnų, Tytuvėnų, Šiluvos, Kelmės, Gargždų ir kitų Lietuvos vietovių - parapijų. Sausakimšoje Bazilikoje Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ ir daugiau nei 70 kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Šv. Mišių metu giedojo Pagėgių Šventojo Kryžiaus parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Audriaus Buinausko.

Šv. Mišių pradžioje visus gausiai susirinkusius piligrimus pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, o pamokslą pasakė svečias vyskupas iš Kauno. Vyskupas K. Kėvalas komentavo tą dieną Šv. Mišių metu skaitytą Evangelijos pagal Joną ištrauką, pasakojančią kaip Kristus Kanos vestuvėse padarė pirmąjį stebuklą – padaugino vyno. Vyskupas kalbėjo, jog tai tarytum atspindi mūsų trikovę – dėkoti Dievui už Tėvynę Lietuvą ir jos laisvę ir taip būti džiaugsmingiems, taip pat dėkojant Dievui už pašauktuosius į kunigystę bei vienuolystę. Kristus yra nuolat su savo žmonėmis – ir skausmo, ir džiaugsmo valandomis. Kristaus kunigai taip pat pašaukti būti su žmonėmis, kaip Kristus įvairiose jų ganomųjų situacijose, juk visa tikrovė yra persmelkta Dievo malonės. Dvasininkai turi saugotis klerikalizmo – jie pašaukti dovanoti savo gyvenimus kitiems, kad tokiu būdu taptų laimingi patys ir tos laimės padėtų siekti kitiems. Marija yra mokytoja kaip tai reikia daryti, nes ji Kanos vestuvėse aiškiai nurodė pagrindą – darykite visa, ką tik Jis lieps. Klausant Viešpaties galima patirti jo gailestingumą ir tą patirtį turint dalintis ja su kitais.  Vyskupas pabrėžė, jog šiandienos visuomenę vargina atsiliepimo į kvietimą krizė, todėl tiek daug nevietines ir nusiminimo, o juk kai Dievas pradeda veikti ir žmogus lieka neabejingas tam  veikimui, žmogaus džiaugimui nėra galo. Būtent tokia dvasia gyventi visus pašauktuosius į dvasinį luomą ir kvietė pamokslininkas, baigdamas pasidalinimą savo įžvalgomis.

Po Šv. mišių, vadovaujant vyskupui K. Kėvalui buvo einamas Kryžiaus kelias, giedamos Kalnų giesmės, 3 stotyse sakomi pamokslai, o po visų pamaldų Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ dalei Telšių vyskupijos kunigų įteikė naujus pakyrimus įvairioms tarnystėms parapijose.

Po visko Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose kunigams, vienuolėms, vienuoliams, seminaristams buvo surengta agapė.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

aukštyn