Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Jaunimo diena Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Paskelbta: 2016-07-03 11:00:41

 Liepos 2 dieną, per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, atlaidus buvo meldžiamasi už jaunimą bei jaunas šeimas. Tos dienos pagrindinėms 12 val. Šv. Mišiom vadovavo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Tą dieną į Šventovę rinkosi piligrimai iš Palangos dekanato.

10 val. votyvos Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė didelę jaunų piligrimų grupę į atlaidus atlydėjęs Palangos dekanato vicedekanas, Kretingos parapijos klebonas br. Antanas Blužas OFM. Šv. Mišių metu giedojo piligrimų ir pranciškoniškojo jaunimo choras, vadovaujamas Veronikos Vidudienio Šv. Mišiose koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, Palangos dekanato dekanas kun. Marius Venskus, kiti dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis Palangos ir Kretingos parapijų choras, vadovaujamas vargonininkų Aloyzo Žilio ir Edmundo Jucevičiaus.

Sakydamas pamokslą Vilkaviškio vyskupijos ganytojas kvietė visus piligrimus ir Marijos radijo klausytojus kreipti žvilgsnius į Bazilikos centriniame altoriuje esantį Dievo Motinos su Kūdikiu, stebuklingąjį Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslą. Čia, anot vyskupo, piligrimai šimtmečius meldėsi ir šiandien atpažįsta Mariją kaip mylinčią Motiną. Kryžiaus Kelio ėjimas padeda apmąstyti Kristaus kančią, mirtį ir viso to prasmę, kas veda mus į prisikėlimo viltį. Vyskupas kvietė melsti už jaunimą ir šeimas, kad jos pajėgtų kurti viltingą bendrystės gyvenimą. Pamokslininkas taip pat ragino melstis už jaunimą, kad jie turėtų daugiau vilties, kad jei nesiblaškytų, o gyventų vertybėmis ir savo gyvenimais skleistų Dievo meilės šviesą.

Po Šv. Mišių, tradiciškai ir lankant koplytėles lauke ir meldžiantis Bazilikoje, buvo giedami Kalnai. Po pietų į Žemaičių Kalvariją sugūžėjo keletas šimtų jaunuolių iš visos Telšių vyskupijos.

Pirmiausia jaunimas rinkosi į Žemaičių Kalvarijos kultūros centrą, kur vyko susitikimas ir jiems skirta dvasinio turinio konferencija. Jaunimas prieš vakaro 19 val. Šv. Mišias rinkosi į Baziliką, kur vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, o jos metu ir atgailos pamaldos. Jaunimui skirtoms vakaro Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, jaunimo sielovada parapijose ir dekanatuose besirūpinantys kunigai. Šv. mišių metu geidojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos jaunimo choras „Dėl Tavęs“. Pamokslą, kurio metu drąsino jaunimą tikėjimui ir gyvenimui su Kristumi, pasakė neoprezbiteris Audrius Undraitis.

Po Šv. Mišių padėkos žodį visiems pasakė Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. V. Daujotis ir pakvietė visus pamaldų dalyvius į naktinę kelionę su žvakėmis giedant Kalnus, klausantis sakomų pamokslų ir taip išgyvent bendrystę maldoje ir apmąstant Kristaus Kančią ir jo meilę žmonijai.

Jaunimas iš Kryžiaus kelio grįžo vidurnaktį ir palaiminti skirstėsi į savo namus, sustiprėję dvasia ir atgaivinę savo santykį su Dievu, kad galėtų liudyti Kristų pasauliui savo aplinkoje.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn