Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kas yra atlaidai?

Katalikų Bažnyčiai, kurią įsteigė Kristus, yra pavesta pasaulyje skelbti Gerąją Naujieną – Evangeliją.

Bažnyčia, vedanti savo narius į išganymą, turi įvairias priemones šiam tikslui pasiekti. Savo veiklą ji vykdo septyniais Kristaus įsteigtais sakramentais – regimaisiais ženklais, kuriais gaunama Dievo malonė. Jai patikėtą misiją Bažnyčia vykdo ir sakramentalijomis, įvairiomis maldingumo praktikomis bei atlaidais.

„Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje; jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasiruošęs krikščionis, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri, būdama atpirkimo vaisių dalytoja, turi galią skirstyti ir suteikti atlyginimo malonę iš Kristaus ir Jo šventųjų nuopelnų lobyno. Atlaidai esti daliniai arba visuotiniai, žiūrint, ar jie atleidžia tik dalį laikinosios bausmės už nuodėmes, ar ją visą. Atlaidai gali būti pritaikyti gyviesiems arba mirusiesiems.“ (...)

Daugelio žmonių sąmonėje ir atmintyje nuo pat vaikystės yra išlikę įspūdžiai ir atsiminimai iš gimtojoje ar kitose parapijose vykusių atlaidų. Tie, mūsų vaikystėje palikę įspūdį, atlaidai, taip pat turi savą apibrėžimą, kurį, tiesa, daugelis seniai žinome kaip šv. Antano, šv. Petro ir Pauliaus, šv. Onos, Škaplierinės ar Škapliernos ir daugybė kitų atskirų šventųjų vardais pavadintų tokių atlaidų. Žinoma, kyla klausimas kodėl esti toks atlaidų pavadinimas ir ką gi jis iš esmės reiškia?

Atlaidais taip pat vadinama Bažnyčios šventė, dažniausiai siejama su Švč. M. Marijos ir šventųjų gyvenimu. Tą dieną tikintieji, atlikę Bažnyčios nustatytas apeigas, gali gauti nuodėmių atleidimą ir pelnyti atlaidus sau bei mirusiesiems. Tai taip pat parapijinė šventė, rengiama kurio nors šventojo garbei ir vadinama jo vardu.

Atlaidai suteikiami arba kitaip sakant juos gali laimėti tas žmogus, kuris atvykęs į bažnytinę šventę išpildo atlaidams laimėti nustatytas sąlygas. Šias sąlygas nustato Apaštalų Sostas, Apaštališkoji Penitenciarija – viena iš popiežiaus vardu vykdančių savo misiją Bažnyčioje kongregacijų.

 

aukštyn