Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kryžiaus kelio kalnai

Ketvirta vieta. VIEŠPATS JĖZUS SUIMAMAS

Ketvirta vieta. VIEŠPATS JĖZUS SUIMAMAS. Fotografija Rimvydo Sprindžio GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * Judo pabučiavimu išduotas, * priešų suimtas * ir kaip nusikaltėlis surakintas, * o artimųjų apleistas, * pasigailėk mūsų!

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Viešpatie Jėzau Kristau, * nedorėlių rankomis sugaunamas ir surišamas leidęsis, * sutraukyk, prašome, mūsų kaltybių pančius, * o surišk mus savo įsakymų ir meilės ryšiais, * kad mūsų jėgos niekad nebūtų panaudotos priešingai Tavo valiai. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

(TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.)

(Melodija – JĖZŲ KRISTŲ JUDOŠIUS.)

Ketvirta vieta. VIEŠPATS JĖZUS SUIMAMAS. Fotografija Rimvydo Sprindžio SURIŠTAS VIRVĖM JĖZUS iš sodo išėjo, * didžio vargo ir kančios kelionę pradėjo.

2 Priešai džiugte nudžiugo, Jį tenai sugavę, * taip ilgai Jo tykoję, kol progą štai gavo.

3 Gavę dabar tad valią, darė, ką norėjo: * stumdė Jėzų, tampė Jį – skaudžiai Jis kentėjo.

4 Virvėm taip suvaržytas Viešpats ir Valdovas * ėjo naktį draskomas niekingų varovų.

5 Priekin vieni Jį tempė, o kiti prilaikė – * šitaip linksminos piktai, neturėjo saiko.

6 Kumščius iškėlę grasė, mušti net pradėjo, * siautėjo visi nakčia, kiek tik kas norėjo.

7 Takas vingiuotas, siauras vedė juos per klonį, * kuriuo tekėjo gilus upelis Kedrono.

8 Jėzų per lieptą vedė ir nuo jo nustūmė: * jie panūdo pažiūrėt upės tos gilumo.

9 Proga puikiausia buvo žeisti Atpirkėją, * o paskui juokom sakyt: „Mes to nenorėjom...“

10 Iš gilumos į krantą Viešpatį ištraukę, * įkalnėn skubėjo tempt, kur teismas Jo laukė.

11 Mūsų mieliausias Jėzus tiek prisikentėjo, * kol iš Alyvų sodo į miestą parėjo.

12 Jėzau, už mus pridengęs savąją dievystę, * nukeliaut padėk visiems Dangaus Karalystėn.

atgal   aukštyn   tolyn