Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

LIEPOS 11 D. MALDŲ UŽ CARITAS SAVANORIUS IR LIGONIUS DIENA
Paskelbta: 2014-07-15 20:02:29

Liepos 11 dieną, besitęsiant Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams, Šventovėje buvo meldžiamasi už „Caritas“ darbuotojus, savanorius, ligonius, gydytojus, slaugytojus bei senelių namų gyventojus ir darbuotojus. Ši diena taip pat buvo skirta ir Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligrimystei. 10 val. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ aukojo Šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos parapijinių senelių globos namų koplyčioje, kartu su juo koncelebravo šių senelių namų direktorius, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, patarnavo Telšių vyskupijos kurijos sekretorius diak. Donatas Liutika. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas išryškino senatvės dovaną Bažnyčiai ir kvietė senelius aukoti savo negalias ir jungiant jas su malda melstis už Bažnyčios reikalus, o ypač už naujus pašaukimus į dvasinį luomą.
Tuo pat metu, 10 val. Šv. Mišioms buvo aukojamos ir Bazilikoje, o joms vadovavo ir pamokslą pasakė Mažeikių dekanato dekanas, Mažeikių Šv. Pranciškaus parapijos klebonas kan. Zenonas Degutis, giedojo Mažeikių Šv. Pranciškaus parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Virginijos Letukienės.
12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms tą dieną vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius, Rietavo parapijos klebonas, Rietavo senelių namų direktorius kun. Antanas Gutkauskas, nemažai ne tik iš Telšių vyskupijos atvykusių kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininko Vytauto Poškaus. Bazilikos priekyje pasipuošę raudonos spalvos marškinėliais, su „Carito“ ženklu ir užrašu „Gerumas mus vienija“ buvo susirinkę karitiečiai iš visos Telšių vyskupijos bei iš kitų Lietuvos vietų. Jų tą dieną Šv. Mišiose dalyvavo gerokai virš šimto.
Sakydamas pamokslą vyskupas išryškino meilės darbų tikėjimo kelionėje svarbą. Jis pastebėjo, jog šiandien darantys meilės darbus tam tikra prasme yra tarsi „nenormalūs“, nes užmiršę save dalina savo jėgas, savo laiką, savo materialinius išteklius kitiems ir už tai negauna jokio atlygio. Meilės darbus dirbantys žmonės rūpinasi šių dienų visuomenėje vienišaisiais, kuria bendrystės oazes ir padeda pakilti į priklausomybes papuolusiems žmonėms. Vyskupas kalbėjo apie nuolankumo būtinybę ir svarbą darant meilės darbus ir tik tokiu pagrindu – dalyvaujant Dangiškojo Tėvo reikaluose, mokantis iš nuolankiosios Tarnaitės Marijos galima sukurti naują civilizaciją. To pavyzdys – tą dieną Bažnyčios liturgijoje taip pat minimas Šventasis Europos globėjas – Šv. Benediktas, įnešęs stiprų ir nepakeičiamą šūkį – ora et labora (melskis ir dirbk). Vyskupas linkėjo visiems gyventi tokia dvasia ir nešiojant savo širdyje Dievo žodį nuolat jį svartyti, o vykdant Dievo valią būti laimingais ir įtikėjusiais žmonėmis, darančiais gera kitiems ir taip kuriančiais Dievo Karalystė jau čia, žemėje.
Po Sumos Šv. Mišių maldininkai keliavo Kryžiaus keliu, o po visų pamaldų „Caritos“ žmonės rinkosi gražiai bendrystei ir nuotaikingai agapei.
Tos pačios dienos vakarą 19 val. į Žemaičių Kalvarijos Šventovę rinkosi gausus būrys tikinčiųjų, o ypač įvairių kaimų ir miestelio bendruomenių atstovai. Jau tampa tradicija, jog vienas iš Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų vakarų yra skirtas bendruomenėms iš įvairių Telšių vyskupijoje rajonų. Taip pat tą vakarą į Šv. Mišias gausiai rinkosi Plungės pramoninkų sąjungos nariai, verslininkai ir kiti Žemaičių Kalvarijos Šventovės rėmėjai bei Kryžiaus Kelio koplyčių globėjai. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, pamokslą pasakė Darbėnų parapijos klebonas kan. Vygintas Gudeliūnas. Po Šv. Mišių padėkos žodį Telšių vyskupams ir Plungės pramoninkų sąjungos kapelionui visų susirinkusiųjų vardu kan. Jonui Ačui tarė UAB „Plungės Jonis“ valdybos pirmininkas Jonas Varkalys. Tą vakarą didelis būrys, vadovaujamas kan. J. Ačo, išėjo į Kryžiaus Kelią, po kurio grįžus Bazilikoje šešiolikai verslo ir pramonės atstovų buvo pasirašytos ir įteiktos Žemaičių Kalvarijos Kalnų Koplyčių priežiūros ir tvarkymo darbų sutartys. Sutartis pasirašė Plungės pramoninkų sąjungos atstovas, šios sąjungos prezidentas Jonas Bačinskas ir Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas. Ši sutartis numato, jog įsipareigojusieji asmenys ar įmonės rūpinasi koplyčių remontu ir priežiūra, tokiu būdu ženkliai prisidėdami prie Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio, gyvuojančio jau 375 metus puoselėjimo ir saugojimo ateinančioms kartoms.Kan. Andriejus Sabaliauskas

Nuotraukos klier. Felikso Špoko
 

 

aukštyn