Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

PRASIDĖJO 2014 M. DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI
Paskelbta: 2014-07-02 07:26:05

Tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais taip ir šiemet Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos Atlaidų išvakarėse – 2014 m. liepos 1 d. maldininkai, o ypač Marijos legiono nariai iš visos Telšių vyskupijos bei kitų Lietuvos vietų rinkosi į netoli Žemaičių Kalvarijos esantį, žmonių vadinamą Panų kalną. Čia miške ant kalvelės, prie Pasruojo kaimo tvenkinių esanti koplyčia bei šalia jos pastatyti kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės primena tikintiesiems senus laikus, kai XVII a. švedų kariuomenės kareiviai gyvas rūsiuose užvertė aplinkinių kaimų merginas ir moteris. Tradiciškai atlaidų išvakarėse 16 val. čia buvo aukojamos Šv. Mišios, sakomas pamokslas ir piligrimų grupė po pamaldų iškeliavo procesijos būdu į Žemaičių Kalvarijos Šventovę. Šv. Mišioms Panų kalne vadovavo Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, koncelebravo nemažai atvykusių kunigų, giedojo Alsėdžių parapijos sumos choras. Pamokslą pasakė Šv. Mišioms vadovavę kunigas kan. Andriejus Sabaliauskas, kuris priminė istorinius įvykius, susijusius su šia šventa vieta bei ragino gausiai susirinkusius maldininkus nuolat klausytis Dievo ir kalbėtis su juo, kad mokantis iš Dievo Motinos Marijos nuolankiai įvykdytume Dievo mums skirtąją valią. Tie keli šimtai moterų ir merginų, paaukojusių savo gyvybes dėl tikėjimo ir moralinių įsitikinimų yra akivaizdus pavyzdys, kaip svarbu būti ištikimais Dievui iki galo. Kanauninkas taip pat priminė, jog prasidedantys atlaidai ypatingai, nes vyksta Šeimos metais, būtent buriantis prie Krikščioniškų Šeimų Karalienės stebuklingojo paveikslo ir renkantis į Didžiuosius atlaidus, kurie pradėjo vykti prieš 375 metus! Taigi šie metai Žemaičių Kalvarijoje – jubiliejiniai. Po pamaldų didelis būrys maldininkų iš Panų Kalno procesijos būdu melsdamiesi bei giedodami patraukė į Žemaičių Kalvarijos Šventovę, kur iškilmingais 19 val. Mišparais – Vakarine liturgine malda prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. 
 

Prieš iškilmingus Mišparus buvo atidarytas šalia Bazilikos iškilęs naujas ir labai piligrimams bei visiems atvykstantiems svarbus statinys – Žemaičių Kalvarijos higienos centras. Atidaryme dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Žemaičių Kalvarijos parapijos klebonas ir Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, Plungės miesto ir savivaldybės mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius, Plungės savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė, šio centro įkūrimui lėšas paaukojęs verslininkas Vidmantas Jonika, statybos rangovo UAB „Anrivis“ vadovas Ričardas Lesovojus bei nemažas būrys svečių ir į atlaidų pradžią atvykusių piligrimų. Visi kalbėjusieji pasidžiaugė nauju, reikalingu statiniu, o po juostelės perkirpimo padėkos ir atminimo dovanas pagrindiniam aukotojui Vidmantui Jonikai ir statybos bei įrengimo darbus atlikusios firmos vadovui Ričardui Lesovojui įteikė kan. Jonas Ačas, kuris taip pat tarė ir padėkos žodį, pasidžiaugęs dar viena įgyvendinta idėja.
 
19 val. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko iškilmingos pamaldos – Vakarinė Valandų liturgija, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. Kartu meldėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkai bei atvykę kunigai. Pamaldose giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališkojo choralo grupė Shola cantorum de Regina pacis, vadovaujama Vidmanto Budreckio. 
 
Pamokslą pasakė svečias iš Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis. Jis išryškino vieną iš Švč. M. Marijos litanijos kreipinių „Išminties sostas“ ir pabrėžė, jog esti trys būdai norint tapti išmintingu, kokia buvo Dievo Motina Marija. Pirmasis būdas – atverti Dievui savo širdį ir išpažinti savo neteisumą, priimti Dievo gailestingumą ir prisikelti. Antrasis būdas – dėkojimas ir šlovinimas. Esame pakviesti nuolat dėkoti Dievui ir šlovinti jį. Būtent to mus moko Dievo Motina, moko savo gyvenimu ir pasitikėjimu juo. Trečiasis būdas tapti išmintingu – įsiklausyti į žodžius, kurie ugdo. Būtina išeiti iš savęs, kalytis Dievo, įsiklausyti į kitą. Vėl Marija, lankydama Šv. Elzbietą to moko, nes įsiklausydama į Dievo valią tampa meilės ir tarnystės kitam pavyzdžiu. Baigdamas pamokslą, gausiai susirinkusiems maldininkams vyskupas sakė: „Tepripildo mus dieviškoji Išmintis ir tesilieja į mūsų namus, šeimas nuolankumu, dėkingumu ir artimo ugdymu. Marija, Krikščioniškų Šeimų Karaliene, melski už mus!“
 
Po Vakarinės Liturginės valandos apie Baziliką vyko eucharistinė procesija, tikintieji palaiminti Švč. Sakramentu. Taip pradėti Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
 
Pirmoji atlaidų diena – liepos 2 – oji trečiadienis skirta maldoms už dvasininkiją, seminarijas, vienuolijas, ministrantus ir pašaukimus į dvasinį bei vienuolinį luomą. Ši diena taip pat skirta ir Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminei kelionei. 
 
Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
Nuotraukos kun. Juliaus Meškausko
 
 

 

 

aukštyn