Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Valstybės vadovų, Politikų ir Savivaldybių darbuotojų diena
Paskelbta: 2018-07-04 12:12:15

 Liepos 2 dieną Šventovėje buvo meldžiamasi už Lietuvos valstybės vadovus, savivaldybių merus ir visus, administracinį darbą valdymo institucijose dirbančiuosius. Ši diena buvo skirta Šilalės dekanato piligrimystei. Pagrindinėms tos dienos 12 val. Šv. Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, vadovavo ir pamokslą susirinkusiesiems pasakė Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas ir emeritas vyskupas Jonas Boruta SJ bei nemažas būrys kunigų. Šv. Mišiose dalyvavo LR Seimo narių, savivaldybių ir rajonų merų, administracijų atstovų. Šv. Mišiose giedojo Šilalė Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko. Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino ir susirinkusiaisiais į Šventovę pasidžiaugė Telšių vyskupijos ganytojas K. Kėvalas. Sakydamas pamokslą arkivyskupas G. Grušas ir priminė, jog Dievo Žodis visada kviečia mus pamąstyti kaip mums gyventi šiandien. Išryškindamas kontekstą – Lietuvos šimtmetis, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo trijų šimtų metų šventimas išryškina, kad ir tauta, ir valstybė yra tarytum šeima, kurią vyskupai šiais metais pavedė Marijos globai. Visose institucijose išryškėja šeimos modelio svarba – pagarba, klusnumas, nes visas valdžios autoritetas kyla iš Ketvirtojo Dievo įsakymo – gerbk savo tėvą ir motiną. Iš čia kyla visos politikos esmė ir teisinga samprata. Šeimoje, anot pamokslininko, išryškėja gebėjimas teisingai vertinti kitą asmenį, išmokstant saugoti gyvenimą kaip vertybę ir duotybę. Dievas tampa akivaizdžia pagalba per Marijos užtarimą išmokti gerbti kito žmogaus teises ir dirbti ne tik dėl asmeninio, bet ir dėl bendro visuomenės gėrio. Baigdamas pamokslą arkivyskupas ragino visus vis labiau pasitikėti Dievu ir Marijos užtarimu ir kurti bendromis pastangomis mūsų Tėvynėje Lietuvoje šeimos vertybėmis grįstą gyvenimą.

Po Šv. Mišių visų Seimo narių, merų, savivaldybių darbuotojų vardu susirinkusiuosius pasveikino ir glaudžiu Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimu pasidžiaugė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, jis taip pat pagarsino ir ilgamečiam Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektoriui ir parapijos klebonui kan. Jonui Ačui įteikė LR Ministro Pirmininko Sauliau Skvernelio pasirašytą padėką. Padėkos tekste pasidžiaugta gražia kanauninko tarnyste ir nuveiktais didžiuliais darbais.

Po iškilmingų Šv. Mišių procesija pajudėjo į Kryžiaus Kelią, kuriam vadovavo ir Didžiąja Šv. Kryžiaus relikvija piligrimus kiekvienoje stotyje laimino arkivyskupas G. Grušas.

Vyskupas K. Kėvalas agapės metu Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose susitiko su garbiais svečiais – LR Seimo nariais, merais, administracijų atstovais, kur vyko nuoširdus ir nuotaikingas pabendravimas.

Visą tą dieną Šventovėje 8, 10 ir 19 valandomis Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už valstybę valdančiuosius, savivaldybių darbuotojus ir visus valdžios institucijos žmones.

Didieji Žemaičių Kalvarijos Atlaidai

Didieji Žemaičių Kalvarijos Atlaidai

Didieji Žemaičių Kalvarijos Atlaidai

Didieji Žemaičių Kalvarijos Atlaidai

  

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn