Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Kardinolas kvietė melstis už šeimas iš jų kylančius pašaukimus į dvasinį luomą
Paskelbta: 2017-07-15 23:51:54

   Liepos mėn. 12 – oji, paskutinė Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena, maldų už kunigus, vienuolius, vienuoles ir naujus, brandžius pašaukimus į dvasinį ir vienuolinį luomą. Tą dieną į pamaldas atvyko ir trisdešimt Telšių vyskupijos parapijų Šventųjų Mišių patarnautojai – ministrantai, nes tą dieną jie užbaigė tris dienas trukusią keliaujančiąją, ministrantams skirtą vasaros stovyklą. Į Šventovę rinkosi vienuoliai, vienuolės, kunigai ir gausus būrys maldininkų iš visos Lietuvos. Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligrimystės dieną pagrindinėse 12 val. giedojo Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Irenos Bakanauskienės.

   Pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupai – Jonas Boruta SJ ir Kęstutis Kėvalas ir 85, ne tik iš Telšių vyskupijos atvykę, kunigai, liturgijoje patarnavo diak. Darius Chmieliauskas. Pradžioje Šv. Mišių visus susirinkusiuosius pasveikino vyskupas J. Boruta SJ. Jis pasidžiaugė atlaidų dvasia, susirinkusiais kunigais bei ministrantais ir kvietė visus melstis už kunigus, vienuolius, vienuoles bei naujus, brandžius pašaukimus.

   Sakydamas pamokslą Kardinolas kalbėjo apie šeimos svarbą šių dienų visuomenėje, nes, anot jo, pirmiausia žmogus apie Dievą, meilę, gyvenimo prasmę, žmoniškumo vertę sužino būtent šeimoje. Pamokslininkas prisiminė, kaip jis gyvenime daugybės dalykų išmoko iš savo mamos bei tėvo, kaip jis būtent šeimoje formavo savo pasaulėžiūrą, vertybes, maldos praktikas. Kardinolas sakė: „Šeima yra vieta, kur džiaugiamės vieni kitais. Bažnyčia myli šeimą, nes tai Dievo duota dovana“. Pamokslininkas išryškino, jog būtent darniose šeimose išauga asmenybės bei nauji pašaukimai į dvasinį ir vienuolinį luomus. Būtina melstis už šeimas ir naujus pašaukimus ir tai turi nuolat daryti visa Bažnyčia. Kardinolas kvietė: „Išmelskime Lietuvai šventų kunigų. Meskime už pašaukimus į dvasinį luomą, kad ir šiandien Viešpats siųstų darbininkų į savo pjūtį. Meskimės, kad jauni žmonės išdrįstų atsakyti į Viešpaties kvietimą sekti paskui Jį. Marija, Šeimų Karaliene, išgirsk, išklausyk mūsų maldavimus“, - kreipiniu baigė pamokslą Kardinolas.

   Po Šventųjų Mišių dvi procesijos – lauke ir Bazilikoje – keliavo kryžiaus keliu, giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmes, kartu su piligrimais keliavo ir Kardinolas. Po iškilmingos procesijos, grįžus į Baziliką, buvo giedamas padėkos Dievui himnas „Tave, Dieve, garbinam...“ Po pamaldų už visus atlaidų išgyvenimus, visiems už pagalbą ir maldos bendrystę dėkojo Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas.

   Po pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengta nuotaikinga agapė kunigams, klierikams, vienuoliams bei vienuolėms.

   Per šiuos, dvylika dienų trukusius Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kurie buvo dedikuoti Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejui bei pal. Teofiliaus Matulionio metams paminėti, Žemaičių Kalvarijos Šventovę aplankė keliasdešimt tūkstančių maldininkų, buvo išdalinta daugiau nei 15 tūkstančių Šventosios Komunijos. Kunigai uoliai patarnavo tikintiesiems, teikdami Susitaikinimo sakramentą, kiekvieną dieną organizuotai, grupės ir pavieniai piligrimai keliavo Kryžiaus keliu. Kiekvieną dieną 8, 10, 12 ir 19 valandomis buvo aukojamos Šventosios Mišios. Po sumos ir vakaro Šventųjų Mišių piligrimai organizuotai keliaudavo Kryžiaus keliu. Kryžiaus kelias buvo einamas ir Bazilikoje. Beveik visais vakarais Šventosioms Mišioms vadovavo ir gausiai besirinkusiems piligrimams vadovavo Telšių vyskupijos liturginės komisijos pirmininkas, Darbėnų parapijos klebonas kan. Vygintas Gudeliūnas. Liepos 1 – 10 dienomis Šventąsias Mišias iš Šventovės tiesiogiai transliavo Marijos Radijas, taip pat per tą patį radiją kasdien per atlaidus buvo rengiami reportažai apie per atlaidus vykstančius procesus, rengiami interviu, pasakojama apie atlaidus ir šią unikalią pamaldumo tradiciją. Pagrindinę atlaidų dieną – liepos devintąja, Didžiąją Kalvariją, pagrindines tos dienos Šventąsias Mišias tiesiogiai transliavo LRT, jas komentavo kan. V. Gudeliūnas.

   Didieji 2017 m. Žemaičių Kalvarijos atlaidai baigėsi, tačiau kasmėnesiniai atlaidai ir toliau tęsis – visų maldininkų vėl laukiame atvykstant jau rugpjūčio 2 dieną.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 
aukštyn