Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Didžioji Kalvarija – šeimų piligrimystės metas
Paskelbta: 2017-07-11 07:00:32

   Liepos devintoji – pagrindinė Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena, kada maldos į Viešpatį visą dieną kilo už šeimas. Tą dieną piligrimystės malonę išgyventi buvo pakvieti Klaipėdos dekanato kunigai ir tikintieji. Pagrindinėms Šv. Mišioms tą dieną vadovavo Apaštališkasis Nuncijus Pabaltijui arkivyskupas dr. Pedro Lopez Quintana, Telšių vyskupijos vyskupai Jonas Boruta SJ ir Kęstutis Kėvalas, nuncijaus asmeninis sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas ir būrys kunigų ne tik iš Klaipėdos dekanato. Šv. Mišių liturgijai patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Lauros Gedgaudaitės, vargonavo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos vargonininkė Kristina Kondratavičienė, chorui pritarė pučiamųjų kvintetas iš Klaipėdos, vadovaujamas Vidmanto Budreckio. Šventąsias Mišias tiesiogiai transliavo LRT ir Marijos Radijas, komentarus transliacijos metu pateikė kan. Vygintas Gudeliūnas.

   Sakydamas pamokslą apaštališkasis nuncijus kalbėjo: „Šis mūsų Eucharistijos šventimas yra didelio džiaugsmo ir vienybės akimirka. Mano, kaip Šventojo Tėvo Pranciškaus atstovo buvimas jūsų tarpe leidžia išgyventi regimą, vienos ir visuotinės Katalikų Bažnyčios paveikslą, Kristaus įsteigtos, Jėzaus apaštalams patikėtos misijos vaisių“. Kalbėdamas apie Mariją, kaip Krikščioniškų Šeimų Karalienę, arkivyskupas išryškino Jos supratimą apie šeimų gyvenimą, nes Ji yra kiekvienos motinos, vaiko, senelių Karalienė. Ji taip pat ir vyskupiškos šeimos Karalienė. „Mes vadiname Ją Apaštalų Karaliene, Bažnyčios Karaliene. Todėl jaučiu paraginimą melsti Ją už Telšių vyskupiją, kad jūsų bendruomenė nuolat augtų, stiprėtų tikėjime, džiaugtųsi viltimi ir būtų darbšti gailestingais darbais“. Baigdamas savo homiliją apaštalinis nuncijus sakė: „Visiems meldžiu ramybės, palaimos vilties, sveikatos ir taikos, ir visiems jums iš visos širdies perduodu Apaštalinį Palaiminimą“.

   Šventųjų Mišių pabaigoje visiems padėkos žodžius išsakė ir į Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus Varniuose šventimą pakvietė Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Jubiliejus vyks š. m. rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose, senojoje Žemaičių vyskupijos sostinėje.

   Po Šventųjų Mišių didelis būrys maldininkų, vadovaujami apaštalinio nuncijaus bei vyskupo K. Kėvalo keliavo Kryžiaus keliu, buvo giedamos giesmė, tikintieji laiminami Šventojo Kryžiaus relikviją, kurios iškilmingas įnešimas į to meto Žemaičių Kalvarijos bažnyčią ir yra kiekvienais metais paminimas pagrindine atlaidų diena – Didžiąja Kalvarija vadinama.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn