Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Maldos sklido iš jaunų žmonių širdžių ir lūpų
Paskelbta: 2017-07-11 06:54:51

   Liepos aštuntoji diena – jaunimo piligrimystės laikas į Žemaičių Kalvarijos Šventovę. Visą dieną čia rinkosi jaunimas iš visos Lietuvos. Tą Atlaidų dieną atstovavo Palangos dekanato kunigai bei tikintieji. Grupės jaunų žmonių iš daugelio vietų atvyko įvairiais būdais – atėjo pėsti, atvyko dviračiais ar kaip kitaip. Tos dienos pagrindinėms 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kunigų būrys ne tik iš Palangos dekanato, bet atvykę ir iš kitur. Šventosiose Mišiose giedojo Palangos ir Kretingos parapijų chorai, sudarę vieną darnų jungtinį chorą. Vadovai – Lina Pudžiuvelytė ir Edmundas Jucevičius.

   Šventųjų Mišių pradžioje visus pasveikino vyskupas K. Kėvalas, pasidžiaugė  gausiu būriu piligrimų ir visus pakvietė melstis už jaunimą ir jaunų žmonių tikėjimo tvirtumą.

   Sakydamas pamokslą vyskupas A. Poniškaitis kalbėjo: „Esame gavę tikėjimą kaip dovaną. Tikėjimas – tarsi sielos akys, kurių dėka galime bent dalinai pažinti Dievo slėpinį. Tikėjimas – tarsi šviesa, be kurio skendėtume tamsoje, net ir turėdami sveikas akis“. Vyskupas toliau analizavo Marijos vaidmens svarbumą tikinčio žmogaus gyvenime. Jis drąsino jaunus žmones nuolat kreiptis į Dangiškąją Motiną, pasitikėti jos užtarimu ir meile mums. Marija, anot vyskupo, būdama pati malonėmis apdovanotoji, rodo pavyzdį kaip mums tas malones svarbu ir būtina atpažinti. Atpažinęs mums suteiktas malones, galime nuoširdžiai ir tikroviškai išgyventi žinią, kad esame Dievo mylimi, ir išmoktume patys mylėti. Tokiu būdu kaip Marija, galime patirti tikrąjį džiaugsmą įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis – to mus taip pat moko Marija, kai žvelgiame į jos gyvenimą. Vyskupas kvietė Dievo žodyje surasti gyvenimo džiaugsmą ir pilnatviškumą ir drąsino: „Džiaukis, broli, sese, gana tau Viešpaties malonės, kad neštum Jo palaiminimą, kur beeisi, nes Jis yra arti tavęs – Jėzus – Emanuelis – Dievas-su-mumis“.

   Po Šventųjų Mišių buvo giedami Kalnai, einama Kryžiaus keliu tiek lauke, tiek Bazilikoje.

   Tos pačios dienos popietę jaunimas turėjo atskirą, būtent jiems skirtą, dvasingumo ugdymo programą. Vyko registracija, kurios metu užsiregistravo daugiau nei 300 dalyvių, kartu su šlovinimo grupe iš Klaipėdos „Dėl Tavęs“ šlovino Viešpatį, klausėsi br. Jokūbo – Marijos Goštauto OP katechezės. Viena valanda buvo skirta susitikimui su Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo reikalų tarybos pirmininku A. Poniškaičiu ir vyskupu K. Kėvalu. Susitikimo tema „Klausk – Drąsiai“.

   Prieš vakaro Šventąsias Mišias jaunimas bei jaunimo grupių vadovai meldėsi adoruodami Švč. Sakramentą, melstis padėjo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos (Telšių Mažosios) votyvos choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės, klausėsi  br. Jokūbo – Marijos Goštauto OP pateiktų gilių mąstymų apie maldą, tikėjimą, gyvenimą. Taip pat vyko Susitaikinimo pamaldos, buvo klausoma išpažinčių.

   19 val. Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą gausiai susirinkusiems piligrimams pasakė vyskupas K. Kėvalas. Su juo kartu Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro sielovadininkas kun. Rolandas Bičkauskas, didelis būrys jaunimo sielovada Telšių besirūpinančių kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos (Telšių Mažosios) votyvos choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.

   Sakydamas pamokslą vyskupas analizavo tos dienos Evangeliją, kuri pasakoja apie dviejų moterų – Marijos ir Elžbietos susitikimą ir įvardino tą pasakojimą vienu žodžiu – džiaugsmas. Tas susitikimas joms abiems atnešė džiaugsmą. Pamokslininkas pabrėžė džiaugsmo „deficitą“ šių dienų visuomenėje, ypač Lietuvoje. Jaunas žmogus, anot ganytojo, turi atrasti vilties esmę – išmokti džiaugtis tuo, kas jau yra ir vertinti tai, ką turi, ką esi gavęs ir už ką gali dėkoti Dievui ir šalia esančiam žmogui. Dalintis džiaugsmu svarbu – jis tampa dvigubu, nes daro laimingus du žmones. Vyskupas pateikė pavyzdžių kaip Lietuva yra vertinamas pasaulyje, kokių sėkmingų projektų jau yra įgyvendinusi, tačiau mes to nesugeba adekvačiai vertinti, todėl jaučiamės nelaimingi ir nepatenkinti. Vyskupas drąsino visus gyventi džiaugsmu ir viltimi, kylančia iš santykio su Kristumi ir Marija.

   Po Šv. Mišių jaunimas turėjo nuotaikingą agapę, po kurios iškeliavo į Kryžiaus kelią – vigiliją Kalvarijos kalnuose. Keli šimtai jaunų žmonių ir antra tiek prisijungusių suaugusiųjų keliavo Kryžiaus keliu, kun. Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro sielovadininko kun. Rolando Bičkausko sakomų pamokslų, padedant Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. Rolandui Karpavičiui giedojo Kalnų giesme. Nepaisant nenutrūkstančio lietaus kartu su jaunimu Kryžiaus keliu keliavo ir su jais bei už juos meldėsi ir vyskupas K. Kėvalas.

 

   Jaunimas į Baziliką grįžo jau po vidurnakčio, tačiau džiugūs ir laimingi išgyveno tikėjimo bendrystę ir palaiminti vyskupo grįžo į savo parapijas, gavę užduotį savo bendraamžių tarpe skelbti gerąją tikėjimo žinią ir kalbėti apie džiaugsmą būti Jėzaus draugais.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn