Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Maldos už Lietuvos teisėsaugos pajėgas diena
Paskelbta: 2017-07-07 10:22:53

Liepos 5 diena – maldų už Lietuvos Respublikos policijos, valstybės sienos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos ir teisėtvarkos specialistus bei jų šeimas diena. Tą dieną į Šventovę rinkosi gausus būrys policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos žmonės bei padalinių vadai. Ši atlaidų diena buvo skirta Tauragės dekanato tikinčiųjų piligrimystei. 12 val. pagrindinėms Šventosioms Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo abu Telšių vyskupijos vyskupai, vyriausiasis Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas, Tauragės dekanato dekanas kun. Vytautas Gedavinis, nemažas būrys policijos kapelionų iš visos Lietuvos bei Tauragė dekanato kunigai. Šv. Mišiose dalyvavo LR Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas, LR Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Renatas Požėla ir didelis būrys pareigūnų. Prieš Šventąsias Mišias miestelyje ir pačioje Bazilikoje grojo LR VRM Reprezentacinis pučiamųjų orkestras, kurio dirigentas ir meno vadovas Egidijus Miknius. Šventųjų Mišių metu giedojo Tauragės Švč. Trejybės parapijos Sumos choras, vadovaujamas Sauliaus Bernoto ir Jono Dedūros.

Šventųjų Mišių pradžioje visus maldininkus, o ypač gausiai susirinkusius pareigūnus, pasveikino ir už prasmingą, svarbų ir labai reikalingą darbą dėkojo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ.

Sakydamas pamokslą Panevėžio vyskupijos vyskupas išryškino susitikimų svarbą žmogaus gyvenime. Kalbėjo apie Šventajame Rašte pasakojamus susitikimus – Dievas nuolat nori susitikti žmogų, o ir žmogus yra pašauktas nuolat susitikti kitą žmogų. Vyskupas išryškino šios dienos Evangelijoje apsakomą Marijos susitikimą su Elžbieta. Tai perkeičiantys gyvenimus susitikimai, todėl labai svarbu susitikimus paversti džiugaus dėkingumo versme. Dvi šventos moterys patiki ir savo susitikimu paliudija, jog Dievui nėra negalimų dalykų ir tai atsispindi jų gyvenimuose. Vyskupas kreipėsi į pareigūnus ir priminė, jog jiems dažnai tenka susitikti įvairius žmones, kurie būna nelamingi, apgirtę, pikti, pavargę gyvenimo kelionėje, todėl labai svarbu pareigūnams ieškoti stiprybės Dieve, nes tik jis gali duoti jėgų ir džiaugsmo, vykdant patikėtą misiją. „Teisėsaugos pajėgų – policijos – misija garantuoti aplinką, kurioje kiekvienas pilietis galėtų saugiai ir ramiai gyventi. Savo šeimose, savo darbe būkite susitaikinimo įrankiai, tiltų statytojai ir taikos sėjėjai. Jūs esate pašaukti ne tik spręsti konfliktus ir siekti, kad jų būtų išvengta, bet taip pat kurti tiesa, teisingumu, meile ir laisve paremtą tvarką“ – sakė pamokslininkas. Vyskupas linkėjo neprarasti drąsos, eiti tikėjimo keliu ir atverti savo širdis Dievui, Gailestingajam Tėvui, kuris nepavargsta mums atleisti. Baigdamas pamokslą vyskupas sakė: „Kiekvienos dienos iššūkių akivaizdoje liudykite krikščioniškąją viltį, kuri garantuoja meilė pergalę prieš neapykantą, taikos prieš karą“.

Po Šventųjų Mišių vyskupams, kapelionams už maldą ir bendradarbiavimą dėkojo policijos atstovai, o po vyskupų suteikto ganytojinio palaiminimo gausus būrys maldininkų ir pareigūnų keliavo melsdamiesi Kryžiaus kelyje, klausydamiesi sakomų pamokslų, apmąstydami Kristaus Kančią ir Dievo meilę žmogui.

Po visų pamaldų atlaidų dalyviai – pareigūnai rinkosi į Žemaičių Kalvarijos parapijos namus, kur vyko agapė ir šiltas, nuotaikingas tarpusavio pabendravimas. Agapės maistą palaimino ir su pareigūnais jos metu bendravo ir Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn