Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Maldos už tikybos mokytojus, katechetus bei visus pedagogus diena
Paskelbta: 2017-07-07 10:20:54

2017 m. liepos mėn. 4 diena – Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena, skirta maldoms už tikybos mokytojus, katechetus bei visus pedagogus. Tos dienos rytą Kęstaičiuose būrėsi Šventojo apaštalo Jokūbo piligrimystės kelio asociacijos nariai bei būrys skautų, nes tą rytą Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ pašventino asociacijos įkūrimo trisdešimtmečio proga pastatytą koplytstulpį. Koplytstulpio šventinimo metu kartu meldėsi ir Šilutės dekanato dekanas, Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun. Saulius Katkus. Po koplytstulpio pašventinimo jaunimas keliavo į Žemaičių Kalvarijos Šventovę.

Tos dienos rytmetį į Žemaičių Kalvarijos Kultūros centrą iš Telšių vyskupijos rinkosi tikybos mokytojai ir katechetai, čia jiems buvo surengta speciali programa. Susirinkusiuosius pedagogus pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. Jis pasidžiaugė mokytojais ir jų veikla ir drąsino nebijoti aukotis dėl Evangelijos ir Kristaus mokslo šviesos ypač šiais įvairių iššūkių laikais.

Susirinkusiuosius pasveikino ir Lietuvos bei Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis. Jis pasidžiaugė tikybos mokytojais, jų veikla bei pasiaukojimu ir įvairiais pasiekimais. Atminimo ženklais, padėkos raštais buvo apdovanoti mokytojai pakėlę savo kvalifikaciją, taip pat padėkota metodinių būrelių vadovams už jų atsakingą ir labai reikšmingą darbą. Rytmetinį susitikimą vainikavo Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos SAVI teatrinė – edukacinė miniatiūra „Veidas atsuktas į saulę“ (režisierė Laimutė Pocevičienė).

Pagrindinėms 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Koncelebravo vyskupas J. Boruta SJ, mons. kan. R. Gudlinkis ir nemažas būrys kunigų iš Šilutės dekanato, kadangi šio dekanato piligrimystės diena, ir iš kitų parapijų. Šventųjų Mišių metu giedojo Švėkšnos Šv. Jokūbo ir Veiviržėnų Kultūros centro vokalinio ansamblio „Viržis“ jungtinis choras, vadovaujamas Žibutės Sukackienės.

Šventųjų Mišių pradžioje į susirinkusiuosius kreipėsi vyskupas J. Boruta SJ. jis pasveikino susirinkusius į Šventovę maldininkus ypač iš Šilutės dekanato, o pedagogams palinkėjo malda stiprinti savo pašaukimą ugdyti jaunąją kartą, padedant jiems suvokti tikrųjų dvasinių vertybių svarbą ir grožį.

<>Sakydamas pamokslą arkivyskupas išryškino būtinybę nuolat išeiti iš tamsos į šviesą, nes, anot jo, Gailestingumo paveiksle aiškiai matomas Jėzus Kristus, išeinantis iš tamsos į šviesą ir tokiu būdu parodantis kokia yra kiekvieno krikščionio, o ypač tikybos mokytojo misija šių dienų pasaulyje – nešti tikrąją šviesą. Pamokslininkas drąsino nuolat gyventi Apreiškimo dvasia – išgirsti, suprasti kas yra Dievas, kaip jis veikia pasaulyje. Tikybos mokytojai tampa Dievo įrankiais, savotiškais žemėlapiais, kad būtų pavyzdžiu ir padėtų susiorientuosi kitiems kaip gyventi, kad taptume palaimintais. Cituodamas LV Konferencijos laišką tikybos mokytojams ir katechetams arkivyskupas išryškino, jog mokyti tikėjimo yra paties Kristaus patikėta misija. Toje misijoje mokytojai pašaukti stiprinti jaunų žmonių viltį, gyventi patys Jo dvasia ir tokiu būdu ugdyti ateities Bažnyčią bei Lietuvą.

 

Po Šventųjų Mišių maldininkai meldėsi eidami Kryžiaus keliu, o po pamaldų Bazilikoje tikybos mokytojams ir katechetams buvo įteikti kanoniniai siuntimai naujiesiems mokslo metams. Po visų pamaldų pedagogai rinkosi bendrai nuotaikingai agapei Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn