Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Šilalės dekanato piligrimystė ir maldos už įvairių priklausomybių varginamus žmones diena
Paskelbta: 2017-07-04 07:10:37

2017 m. liepos mėn. 3 diena – Atlaidų diena, skirta maldoms už įvairių priklausomybių varginamus žmones. Ši diena Žemaičių Kalvarijos Šventovėje buvo skirta Šilalės dekanato tikinčiųjų piligrimystei. 

Pagrindinėms tos dienos 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo abu Telšių vyskupijos ganytojai bei kunigai iš Šilalės dekanato ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų. Šventųjų Mišių metu giedojo jungtinis Šilalės ir Pajūrio parapijų jungtinis choras, vadovaujamas vargonininko Kęstučio Kareivos. 

Šventųjų Mišių pradžioje į maldininkus kreipėsi Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, kuris pasveikino visus susirinkusius ir priminė šios dienos intenciją – melstis už priklausomybių varginamus žmones. Vyskupas kalbėjo apie XIX a. Žemaičių vyskupijos vyskupo Motiejaus Valančiaus pradėtą blaivybės akciją, ir kaip šis judėjimas turi tęstinumą šių dienų visuomenėje, nes priklausomybių varginami žmonės buriasi į AA (anoniminių alkoholikų) ar kitas palaikymo grupes ir taip padeda vienas kitam išbristi iš šių sunkių išbandymų. Vyskupas kvietė melstis ir būti pagalba, nes tik Dievas gali padėti varginamiems žmonėms.

Sakydamas pamokslą arkivyskupas L. Virbalas kalbėjo apie viltį ir pasitikėjimą Dievu. Anot jo prie stebuklingojo Paveikslo esantys votai liudija apie tikėjimo galią ir Dievo, per Marijos užtarimą teikiamą pagalbą tiems, kurie yra įklimpę į didelius sunkumus – įvairiausias priklausomybes. Arkivyskupas išryškino priklausomybių pobūdį – jos atrodo nekaltos ir tikrai nieko blogo nežadančios žmogui, tačiau tai tik išorinis jų ženklas. Priklausomybės atima iš žmogaus laisvę, sugriauna jo orumą, sunaikina žmogaus gebėjimą gyventi. Pamokslininkas priminė susirinkusiesiems, jog pal. Teofilius Matulionis karo metais rašydamas ganytojinį laišką savo ganomiesiems išryškino alkoholio blogio mąstą ir nurodė kaip vieną didžiausių blogybių, griaunančią žmonių ir fizinę ir dvasinę sveikatą. Pamokslo metu buvo primintas tą dieną Bažnyčios liturgijoje minimas šv. apaštalas Tomas, kuris turėjo galimybę prisiliesti prie Jėzaus žaizdų ir tokiu būdu buvo išvaduotas iš netikėjimo ir abejonės. Mums taip pat reikia glaustis prie Jėzaus žaizdų ir sveikti, o tam labai puikiai gali pasitarnauti Žemaičių Kalvarijoje einamas kryžiaus kelias, čia giedamos giesmės, taip apmąstant Kritaus kančią ir jo kryžiaus galią. 

Po Šventųjų Mišių maldininkai, vadovaujant vyskupams, keliavo Kryžiaus keliu, giedojo giesmes, meldėsi įvairiomis intencijomis. Po procesijos atlaidų dalyviams padėkojo ir laimingai į namu sugrįžti palinkėjo Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius K. Kėvalas. 

Liepos 4 dieną bus meldžiamasi už pedagogus, tikybos mokytojus ir katechetus. Ši diena skirta Šilutės dekanato tikinčiųjų piligrimystei. 

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn