Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Iškilmingai pradėta švęsti 2015 m. Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Paskelbta: 2015-07-03 07:19:09

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet tradiciškai prasidėjo liepos 1 dienos popietę netoli Žemaičių Kalvarijos esančioje vietovėje, vadinamoje Panų Kalne Šv. Mišiomis. Joms vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, koncelebravo keletas kunigų, patarnavo du diakonai ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Į Šv. Mišias susirinko nemažas būrys tikinčiųjų, ypač gausiai rinkosi Marijos legiono nariai iš Telšių vyskupijos parapijų. Šv. Mišių metu buvo meldžiamasi už katalikiškas organizacijas bei Marijos legioną. Sakydamas pamokslą kan. A. Sabaliauskas išryškino svarbumą sekti Jėzumi to mokantis iš Švč. M. Marijos. Jis kvietė nuolat prašyti Dievo Motinos pagalbos siekiant šventumo ir gyvenimo tikslo ir į Mariją žiūrėti kaip į Jūrų Žvaigždę, kuri rodo kelią ir sunkiausiose situacijose bei gyvenimo audrose ir išbandymuose. Po Šv. Mišių, kurių metu giedojo Alsėdžių parapijos sumos choras, nemažas būrys maldininkų patraukė pėsčiomis į Žemaičių Kalvarijos Šventovė ir piligrimai, su malda ir giesme pasiekė Baziliką, kur 19 val. iškilmingai buvo giedami Mišparai – Liturginių valandų Vakarinė malda. Mišparams, kuriuos giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos grigališkojo choralo grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio, vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu meldėsi Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitulos kanauninkai, kiti kunigai, diakonai ir klierikai. Mišparų pradžioje visus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas ir pasidžiaugė gausiai susirinkusiais maldininkais bei priminė, jog Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus pradėti iškilmingais Mišparais yra labai sena tradicija, kurią svarbu puoselėti ir branginti. Visus kvietė įsijungti ir į šią maldingumo praktiką bei į visus Didžiuosius Atlaidus. Sakydamas pamokslą Kaišiadorių vyskupijos ganytojas kalbėjo apie svarbą tikinčiam žmogui viską vertinti Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo šviesoje. Vyskupas visus ragino visą gyvenimo kelią vertinti tik tikėjimo lygmenyje ir tokiu būdu išmokti gyventi ne tik žmogišką ir materialiniu pagrindu pagrįstą gyvenimą, bet pereiti į kitą – antgamtinį lygmenį. Jis kvietė visu eiti į Kryžiaus kelią ir ten sutikti patį Kristų bei jį lydėjusius asmenis: Veroniką, Simoną Kirenietį, verkiančias moteris, o svarbiausia iš naujo tokiu būdu permąstyti kokia begaline meile Dievas mus myli. Vyskupas linkėjo gražios ir prasmingos dvasinės kelionės visiems, atvykusiems ir atvyksiantiems žmonėms per šiuos, Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus – džiugią ir labai prasmingą tikėjimo šventę. Po Mišparų apie Baziliką buvo einama eucharistinė procesija, po kurios Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ susirinkusiesiems priminė atlaidų pelnymo sąlygas bei Šventovės ir stebuklingojo Dievo Motinos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo istoriją. Vyskupas kvietė visus atsinaujinti tikėjime, priimti Atgailos sakramentą, dalyvauti Šv. Mišiose, priimti Šv. Komuniją ir apeiti Kryžiaus kelią, kuris tiek nuo koplytėlės prie koplytėlė einant, tiek Bazilikoje po grindimis yra pabarstytas žeme iš Kryžiaus Kelio Jeruzalėje, kuriuo praėjo pats Jėzus Kristus.

Po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko naktinė Švč. Sakramento adoracija, kurią, kaip ir Mišparus, tiesiogiai transliavo Marijos Radijas.            

Kan. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn